САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

Самовредновање 2019/2022
Самовредновање 2016/2019

Извештај о самовредновању 2016/2019

Извештај о самовредновању 2016/2019 – линкована документа

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 1.1. Јавно доступан документ – Стратегија обезбеђења квалитета (садржи мере и субјекте за обезбеђење квалитета)

Прилог 1.2. Акциони план за спровођење Стратегије и одлука о његовом усвајању

Прилог 1.3. Извештај о спољашљој провери осигурања квалитета Факултета из 2016. године

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

Прилог 2.1. Усвојени документ – Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета

Прилог 2.2. Извод из Статута који регулише оснивање и делокруг рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету

Прилог 2.3. Усвојен годишњи извештај о раду Факултета (садржи делове који се односе на унапређење квалитета)

Прилог 2.4. Правилник о обезбеђењу квалитета

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута Факултета донетог  12.06.2018. год) и опис рада (до 100 речи)

Прилог 3.2. Списак свих анкета

Прилог 3.3а. Анализа резултата анкете – Анкета о вредновању педагошког рада наставника и сарадника у јесењем и пролећном семестру

Прилог 3.3б. Анализа резултата анкете – Студентска анкета о раду факултетских служби (школска 2016/17)

Прилог 3.3в. Анализа резултата анкете – Испитивање мишљења студената о условима студирања

Прилог 3.3г. Анализа резултата анкете – Упитник о квалитету наставног процеса за предмет

Прилог 3.3д. Анализа резултата анкете – Упитник о квалитету наставног процеса за студијски програм (за свршене студенте)

Прилог 3.3ђ. Анализа резултата анкете – Упитник о квалитету наставног процеса за послодавца

Прилог 3.3е. Анализа резултата анкете – Испитивање мишљења наставника и сарадника о условима рада, квалитету организације и управљања установе, квалитету наставног и научно-истраживачког процеса и квалитету студената

Стандард 4: Квалитет студијског програма

Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године

Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру свих акредитованих студијских програма

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године на свим студијским програмима

Табела 4.4. Мапирање предмета. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета студијског програма основних академских студија физичке хемије

Табела 4.5. Пролазност студената по предметима у претходне 3 школске године на свим студијским програмима

Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења, за све студијске програме

Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца

Прилог 4.3а. Одлука о акредитацији докторских студија физичке хемије

Прилог 4.3б. Одлука о допуни Одлуке о акредитацији докторских студија физичке хемије

Прилог 4.3в. Одлука о акредитацији мастер академских студија физичке хемије

Прилог 4.3г. Одлука о акредитацији основних академских студија физичке хемије

Прилог 4.3д. Одлука о акредитацији специјалистичких струковних студија „Форензика“

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса на свим студијским програмима

Прилог 5.2а. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе

Прилог 5.2б. Правилник о радној дисциплини и правилима понашања на Факултету

Прилог 5.3. Пример плана рада на предмету јавно доступног на сајту Факултета и презентованог студентима на првом часу предавања на почетку школске године

Прилог 5.4. Списак обука за стицање и развој наставничких компетенција, којима су присуствовали наставници и сарадници Факултета

Прилог 5.5 Распоред наставе ОАС јесењи семестар 2019/2020.

Прилог 5.6 Правилник о обезбеђивању квалитета наставног процеса

Стандард 6: Квалитет научно-истраживачког, уметничког и стручног рада

Табела 6.1. Назив текућих научно-истраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима

Табела 6.3. Збирни преглед научно-истраживачких резултата у установи у претходној години

Табела 6.4. Списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период

Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација у високошколској установи у претходних пет година

Табела 6.6. Назив и број текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи

Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научно-истраживачком раду

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи

Прилог 6.3а. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи

Прилог 6.3б. Анализа научног рада Факултета јавно представљена на прослави 115 година физичке хемије на Универзитету у Београду (Ректорат, 15. мај 2018, извор Scopus)

Прилог 6.4. Правилник о обезбеђењу квалитета научног рада

Прилог 6.5а. План научно-истраживачког рада за период 2016-2020

Прилог 6.5б. Програм развоја научно-истраживачког подмлатка за период 2016-2020

Прилог 6.6. Одлука о акредитацији установе за обављање научно-истраживачке делатности

Прилог 6.7. Независна анализа урађена од стране Живковића и сарадника (Serbian Journal of Management 12 (2) (2017) 171–187)

Прилог 6.8. Одлука о протоколу за пријављивање пројеката (јавно оглашен)

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи

Прилог 7.1а. Правилник Факултета о избору наставника и сарадника

Прилог 7.1б. Правилник Универзитета о избору наставника и сарадника

Прилог 7.1в. Пример извештаја о избору наставника на Факултету за физичку хемију

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе, за сваки студијски програм

Стандард 8: Квалитет студената

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години

Табела 8.2. Стопа успешности студената на свим студијским програмима

Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената

Прилог 8.2. Правилник о оцењивању

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања

Прилог 8.4. Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама од шк. 2015/16. до шк. 2017/18. године за све студијске програме

Прилог 8.5. Годишњи извештај Факултета за школску 2017/2018. годину

Прилог 8.6. Програм рада и план развоја Факултета за школску 2018/2019. годину

Прилог 8.7. Правилник рада Центра за научно-истраживачки рад студената Факултета за физичку хемију

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса

Прилог 9.1а. Правилник Факултета о уџбеницима

Прилог 9.1б. Правилник Универзитета о наставној литератури

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи

Прилог 9.4. Резултати анкете студената о условима студирања за све студијске програме

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица

Прилог 10.1. Схематска организациона структура високошколске установе

Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената свих студијским програма о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби (део анкете о условима студирања)

Прилог 10.3. Анализа анкете за запослене на Факултету
Прилог 10.4. Јавно доступан документ – Правилник о организацији и систематизацији радних места

Прилог 10.5. Усавршавање ненаставног особља

Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Табела 11.1а. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)

Табела 11.1б. Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе

Табела 11.1в. Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научно-истраживачком раду (најзначајнија опрема, годишњи попис опреме се ради сваког јануара, и доступан је у Финансијској служби Факултета)

Прилог 11.1а. Решење Републичког геодетског завода, Београд, број 952-02-10-1655/06 од 12.02.2007.

Прилог 11.1б. Подаци катастра непокретности

Стандард 12: Финансирање

Прилог 12.1. Финансијски план (за 2018)

Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину

Прилог 12.3. Последњи усвојен финансијски извештај (за 2017)

Прилог 12.4. Правилник о платама, додацима и осталим примањима запослених

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

Прилог 13.1. Одлука о избору чланова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета и Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе

Прилог 13.2а. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисија за квалитет

Прилог 13.2б. Извод из Статута установе којим регулише учешће студената у раду тела Факултета

Прилог 13.3. Јавно публикован документ – Стратегија/Политика обезбеђења квалитета

Прилог 13.4. Правилник о обезбеђењу квалитета

Прилог 13.5. Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса

Прилог 13.6. Правилник о обезбеђењу квалитета студијског програма

Прилог 13.7а. Правилник Универзитета о вредновању ваннаставних активности студената

Прилог 13.7б. Правилник Факултета о вредновању ваннаставних активности студената

Прилог 13.7в. Допуна Правилника Факултета о вредновању ваннаставних активности студената

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе

Прилог 14.2. Извештај о самовредновању Факултета за период од 2013. до 2016. године

Прилог 14.3. Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду из 2016. год.

Стандард 15: Квалитет докторских студија

Табела 15.1. Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија

Табела 15.2. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија високошколске установе

Табела 15.3. Листа одбрањених докторских дисертација у претходне три школске године

Табела 15.4. Листа ментора са бројем радова са SCI листе, према SCOPUS-у

Прилог 15.1а. Јавно доступан документ – Правилник о докторским студијама за студенте уписане након школске 2016/17.

Прилог 15.1б. Јавно доступан документ – Правилник о докторским студијама за студенте уписане пре школске 2016/17.

Прилог 15.2. Извод из Статута који регулише докторске студије

Прилог 15.3а. Јавно доступан документ – Схематски приказ процедуре и обавеза студената докторских студија уписаних од школске 2016/17.

Прилог 15.3б. Јавно доступан документ – Схематски приказ процедуре и обавеза студената докторских студија уписаних пре школске 2016/17.

Прилог 15.4. Правилник о избору ментора

Прилог 15.5. Поступак израде и одбране докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта

Самовредновање 2013/2016

Извештај о самовредновању 2013/2016

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета

Прилог 1.3a. Акциони план за спровођење Стратегије из 2010. године

Прилог 1.3б. Акциони план за спровођење Стратегије из 2013. године

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

Прилог 2.1. Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске установе

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета

Прилог 2.3. Усвојен годишњи извештај о раду комисија за квалитет (факултет усваја извештаје комисије за квалитет на семестралном нивоу, приложен је један од извештаја за анализирани период)

Прилог 2.4. Правилник о обезбеђењу квалитета

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 речи)

Прилог 3.2. Списак свих анкета

Прилог 3.3а. Документ о анализи резултата анкета

Прилог 3.3б. Документ о анализи резултата анкета

Прилог 3.3в. Документ о анализи резултата анкета

Стандард 4: Квалитет студијског програма

Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године

Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године

Табела 4.4. МАПИРАЊЕ ПРЕДМЕТА Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних и изборних предмета студијског програма основних академских студија физичке хемије

Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца

Прилог 4.3а. Одлука о акредитацији докторских студија физике хемије

Прилог 4.3б. Одлука о акредитацији мастер академских студија физике хемије

Прилог 4.3в. Одлука о акредитацији основних академских студија физике хемије

Прилог 4.3г. Одлука о акредитацији специјалистичких струковних студија форензике

Прилог 4.3д. Решење о допуни дозволе за рад за извођење специјалистичких струковних студија форензике

Прилог 4.3ђ. Допуна акредитације докторских студија физике хемије

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса

Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе

Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника

Прилог 5.4. Пример плана рада на предмету јавно доступног на сајту Факултета и презентованог студентима на првом часу предавања на почетку школске године

Прилог 5.5. Списак обука за стицање и развој наставничких кометенцијама, којима су присустввали наставници и сарадници Факултета

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној години

Табела 6.4а. Списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни период самовредновања

Табела 6.4б. Списак SCI-индексираних радова у претходном трогодишњем периоду по категоријама

Табела 6.5a. Листа  одбрањених докторских  дисертација у петогодишњем периоду 2008-12.

Табела 6.5б. Одбрањене докторске дисертације у претходне три школске године

Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и раду

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи

Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних  радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи

Прилог 6.4. Правилник о обезбеђењу квалитета научног рада

Прилог 6.5. План научно-истраживачког рада за период 2011-2014

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи

Прилог 7.1а. Правилник Факултета о избору наставника и сарадника

Прилог 7.1б. Правилник Универзитетао избору наставника и сарадника

Прилог 7.1в. Правилник Универзитета о условима и начину ангажовања гостујућег професора

Прилог 7.1г. Допуна Правилника Универзитета о условима и начину ангажовања гостујућег професора

Прилог 7.1д. Правилник Универзитета о учешћу НИО у извођењу студијских програма

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе

Стандард 8: Квалитет студената

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години

Табела 8.2. Стопа успешности студената

Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената (Факултет прати прописе дефинисане од стране Универзитета)

Прилог 8.2а. Правилник о оцењивању Универзитета у Београду

Прилог 8.2б. Допуне Правилника о оцељивању Универзитета у Београду из 2012.

Прилог 8.2в. Допуне Правилника о оцељивању Универзитета у Београду из 2014.

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања

Прилог 8.4. Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама од шк. 2012/13. до шк. 2014/15. године

Прилог 8.5. Годишњи извештај Факултета за школску 2014/2015. годину

Прилог 8.6. Календар наставе и распоред испита (јавно оглашени) за претходне три школске године

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса

Прилог 9.1а. Правилник Факултета о уџбеницима

Прилог 9.1б. Правилник Универзитета о наставној литератури

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи

Прилог 9.4. Листа новијих издања Факултета (јавно доступно на https://www.ffh.bg.ac.rs/издаваштво/)

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе

Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби

Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Табела 11.1а. Укупна површина (у власништву високошколске установе и знајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)

Табела 11.1б. Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе

Табела 11.1в. Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду

Прилог 11.1. Решење Геодетског завода о упису Факултета у катастар непокретности

Стандард 12: Финансирање

Прилог 12.1. Финансијски план за 2016. годину

Прилог 12.2. Финансијски извештај за 2015. годину

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

Прилог 13.1. Одлука о избору чланова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета и Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе

Прилог 13.2. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисија за квалитет

Прилог 13.3 Јавно публикован документ – Стратегија/Политика обезбеђења квалитета

Прилог 13.4 Правилник о обезбеђењу квалитета

Прилог 13.5 Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса

Прилог 13.6 Правилник о обезбеђењу квалитета студијског програма

Прилог 13.7. Анализа резултата анкета и предлога корективних и превентивних мера

Прилог 13.8а Правилник Универзитета о вредновању ваннаставних активности студената

Прилог 13.8б. Правилник Факултета о вредновању ваннаставних активности студената

Прилог 13.9. Анкете које се спроводе на Факултету за физичку хемију

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске установе

Прилог 14.2. Извештај о самовредновању Факултета за перод од 2010. до 2013. године

Прилог 14.3. Извештај СПОК ФФХ из 2016