Добродошли на интернет страницу Општег курса физичке хемије 2

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
     Програм предмета
     Кључ бодовања
     Оцењивање
     Настави колоквијуми
     Вежбе
     Усмени испит
     Испитна питања
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
ОБАВЕШТЕЊА
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
КОНТАКТИ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ

Општи курс физичке хемије 2 је обавезни предмет који се слуша у другом семестру прве године. Предмет носи 7 ЕСПБ бодова. Курс се састоји из предавања и експерименталних вежби. Све активности студената током наставе се бодују и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


Програм предмета

Програм ОКФХ 2


Кључ бодовања

ОКФХ 2 – генерација 2021/2022.

Колоквијуми за вежбе: 16 бодова (сваки по 4)
Вежбе: 4 бода
Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)
Усмени испит: 60 бодова


Оцењивање

51-60 бодова, оцена 6
61-70 бодова, оцена 7
71-80 бодова, оцена 8
81-90 бодова, оцена 9
91-100 бодова, оцена 10


Наставни колоквијуми

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Сваки од ових колоквијума носи по 10 бодова у коначној оцени.


Вежбе

У оквиру практикума ОКФХ 2 постоји 11 вежби подељених у четири целине (колоквијума).

Програме колоквијума, списак литературе за њих, као и списак одговарајућих вежби можете да видите овде.


Усмени испит

Усмени испит се полаже у једном од термина унапред предвиђених календаром. Извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт. Одговара се усмено пред предметним наставником и асистентом. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога формира се коначна оцена.


Испитна питања

ОКФХ 2


ПРЕДАВАЊА

ОКФХ 2, 2022/2023.

Литература и бодовање

Течно стање

Једнокомпонентни системи

Разблажени раствори

Двокомпонентни системи

Двокомпонентни системи са издвајањем чврсте фазе

Трокомпонентни системи


ВЕЖБЕ

Експерименталне вежбе из Општег курса физичке хемије 2 одржавају се у лабораторији 276 у првом подруму зграде ПМФ-а, блок Ц, по групама према истакнутом распореду. Студент стиче право да ради вежбе након положеног одговарајућег колоквијума. Колоквијум се састоји из решавања једног задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби. Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе урађене, а сви извештаји оверени од стране асистента. Списак литературе за колоквијуме можете да погледате овде.


Програм колоквијума ОКФХ 2

ОКФХ 2, Први колоквијум: Колигативне особине и Клаузиус-Клапејронова једначина

Задаци и литература.

Клаузиус-Клапејронова једначина. Колигативне особине раствора. Повишење тачке кључања и снижење тачке мржњења разблажених раствора. Криоскопска и ебулиоскопска константа. Методе за одређивање релативне молекулске масе криоскопском и ебулиоскопском методом. Криоскопска метода одређивања релативне молекулске масе по Бекману и Расту. Бекманов термометар.

Вежбе:

1. Зависност температуре кључања течности од притиска
2. Одређивање моларне масе криоскопском методом

ОКФХ 2, Други колоквијум: Равнотежа фаза

Задаци и литература.

Компоненте, фазе и степени слободе. Правило фаза. Фазни дијаграм. Једнокомпонентни системи. Парцијални и укупни напон паре изнад смеше течности. Раулов и Хенријев закон. Азеотропска смеша. Крива хлађења. Еутектичка смеша. Експериментално одређивање криве хлађења бинарне смеше (термијска анализа). Парцијално мешљиве течности.

Вежбе:

3а. Одређивање састава азеотропске смеше
3б. Парцијално мешљиве течности
4. Одређивање састава еутектичке смеше
5. Одређивање коефицијента расподеле

ОКФХ 2, Трећи колоквијум: Појаве на граници фаза и колоиди

Задаци и литература.

Површински напон и површинска енергија. Угао додира. Кохезиони и адхезиони рад. Димензије и јединице површинског напона. Методе за одређивање површинског напона. Сталагмометар. Адсорпција и типови адсорпције. Адсорпционе изотерме: Гибсова, Лангмирова и Фројндлихова. Вискозност и флуидност течности. Њутнов закон вискозности. Јединице и димензије коефицијента вискозности. Поазејев и Стоксов закон. Методе за одређивање вискозности течности. Вискозиметар по Оствалду. Макромолекули. Просечна релативна молекулска маса полимера. Вискозност раствора високо полимеризованих једињења. Специфична и унутрашња вискозност. Одређивање просечне молекулске масе високо полимеризованих једињења. Колоидни раствори и карактеристике колоидних система. Лиофобни и лиофилни колоиди. Структура и грађа колоидних честица. Изоелектрична тачка колоида. Макромолекули. Танкослојна хроматографија биљних пигмената.

Вежбе:

6а. Гибсова адсорпциона изотерма
6б. Фројндлихова адсорпциона изотерма
7а. Одређивање просечне релативне моларне масе полимера вискозиметријски
7б. Минимум бубрења желатина у изоелектричној тачки

ОКФХ 2, Четврти колоквијум: Физичке особине и структура молекула

Задаци и литература.

Адитивне и конститутивне величине. Индекс преламања. Поларизација атома и молекула. Специфична и моларна рефракција. Одређивање индекса преламања: Пулфрихов, Абеов и имерзиони рефрактометар. Примена рефрактометрије за одређивање процентног састава смеше и за одређивање структуре молекула. Апсорпција светлости. Апсорбанција и транспаренција. Ламбер-Беров закон. Моларни апсорпциони коефицијент. Принцип рада спектрофотометра. Одређивање концентрације раствора спектрофотометријски. Поларизована и неполаризована светлост. Оптичка активност и специфична ротација. Принцип рада и конструкција полариметра. Одређивање концентрације оптички активних супстанци.

Вежбе:

8. Одређивање концентрације раствора применом Ламбер-Беровог закона


ОБАВЕШТЕЊА

У овом делу странице биће истицана обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са освојеним бодовима у предиспитним обавезама, као и друга актуелна обавештења.


13.03.2023.

Због болести предметног наставника предавање из предмета Општи курс физичке хемије 2 неће се одржати у уторак, 14.03.2023. године.


21.02.2023.

ИЗМЕНА ТЕРМИНА ПРВОГ ПРЕДАВАЊА

Прво предавање из предмета Општи курс физичке хемије 2, школске 2022/2023. године, биће одржано у уторак, 28.02.2023. године у 12 часова у ФХА.


17.02.2023.

Прво предавање из предмета Општи курс физичке хемије 2, школске 2022/2023. године, биће одржано у четвртак, 23.02.2023. године у 14 часова у ФХА

Лабораторијске вежбе из предмета Општи курс физичке хемије 2, почињу од понедељка, 27.02.2023. године у терминима који су дати у распореду наставе за пролећни семестар школске 2022/2023. године. У првом термину вежби за сваку групу, биће организован договор са предметним асистентима око организације вежби и вежбовних колоквијума.


23.02.2022.

Важно обавештење за студенте који су вежбе из предмета ОКФХ 2 завршили школске 2019/2020. године

Од јунског рока школске 2021/2022. године неће бити организован писмени испит за студенте који су вежбе из предмета ОКФХ 2 завршили школске 2019/2020. године. Промењен је и начин бодовања  уместо 10 поена на писменом испиту и 70 поена на усменом испиту, начин бодовања је усклађен са начином рада у текућој школској години: два наставна колоквијума по 10 поена и усмени испит од 60 поена. Да би полагали било који наставни колоквијум, студенти треба да се пријаве, због чега је неопходно да прате обавештења на сајту.


*** Исправке примећених грешака насталих при штампању другог издања уџбеника можете преузети овде.


КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Линкови ка сајтовима који могу бити од користи за спремање испита.

https://chem.libretexts.org.

http://chem240.cs.uwindsor.ca.

http://www.chem1.com/acad/webtext/thermeq/index.html.

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/introphyschem/notes.html.

http://ronispc.chem.mcgill.ca/ronis/chem213/Notes.html.

http://www.chem.boun.edu.tr.

http://www.docbrown.info.

http://www.docbrown.info/page13/page13c.htm.

https://www.feynmanlectures.caltech.edu.

http://www.taftan.com.


КОНТАКТИ

Наставник

Проф. др Милена Петковић, milena@ffh.bg.ac.rs (кабинет 374)

Асистенти

др Итана Нуша Бубања, itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs (кабинет 377)
Срна Стојановић, srna@ffh.bg.ac.rs (кабинет 357)

Техничари

Дејан Вучковић, dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 257)
Вук Јовановић, vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 276)


<Tабела предмета>