СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ФОРЕНЗИКА – заједнички студијски програм Факултета за физичку хемију и Факултета безбедности.

Студијски програм специјалистичких струковних студија „Форензика“ донео је Сенат Универзитета у Београду 14. јула 2010. године, који заједнички изводе Факултет безбедности и Факултет за физичку хемију. На предлог оба факултета Сенат Универзитета у Београду 26. октобра 2016. године усвојио је измене и допуне студијског програма специјалистичких струковних студија „Форензика“. Специјалистичке струковне студије Форензика имају за циљ оспособљавање кадрова за обављање специјалистичких послова и задатака у службама и институцијама безбедности и заштите из области форензичке физичке хемије и менаџмента у области форензике. На Специјалистичке струковне студије „Форензика“ се могу уписати сви студенти који су завршили основне студије у пољу природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских или друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ. Организацију и реализацију уписа на студијски програм, укључујући пријем докумената, рангирање и упис кандидата обавља се на Факултету за физичку хемију. Студијски програм специјалистичких струковних студија „Форензика“ траје два семестра у обиму од укупно 60 ЕСПБ бодова. Програм садржи обавезне предмете:

  1. Увод у форензику (у извођењу наставе на предмету учествује више наставника оба факултета),
  2. Криминалистичко-форензичка обрада лица места и трагова (у извођењу наставе на предмету учествује више наставника оба факултета),
  3. Правни основи форензике (у извођењу наставе на овом предмету учествује више наставника Факултета безбедности) и
  4. Физичкохемијска анализа у форензици (у извођењу наставе на овом предмету учествује више наставника Факултета за физичку хемију).

Наставници Факултета безбедности ангажовани су на реализацији наставе на изборним предметима:

  1. Форензичка психологија
  2. Криминалистичка методика

Док Факултет за физичку хемију обезбеђује наставнике за реализацију наставе на предметима:

  1. Документна техника
  2. ДНК анализа

Студентима је понуђено да бирају два од четири изборна предмета.

Специјалистички рад студенти раде током оба семестра специјалистичких струковних студија. Студент присупа одбрани специјалистичког рада после положених свих испита предвиђених студијским програмом. Студент који је успешно одбранио специјалистички рад и положио све студијским програмом предвиђене испите и тиме стекао прописани број ЕСПБ бодова, стиче диплому и стручни назив Специјалиста струковних студија – Форензика.

Циљ студијског програма специјалистичке струковне студије „Форензика“ је проширивање знања из области форензичке физичке хемије ради обављања специјалистичких послова и задатака у службама и институцијама безбедности и заштите. Кроз ове студије студенти овладавају специфичним вештинама потребним за решавање практичних проблема у форензичкој анализи кроз експерименталне лабораторијске вежбе и посете релевантим лабораторијама. Циљ студијског програма је и стицање знања о законским елементима појединих група и појединих кривичних дела, о улози материјалних доказа и значају форензичких метода у доказном поступку, као кључном сегменту кривичног поступка.

На Специјалистичке струковне студије „Форензика“ може да се упише 50 самофинансирајућих студената, који сами плаћају своје школовање или којима школовање плаћају организације у којима су запослени. Висину школарине предлаже Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију и Наставно-научно веће Факултета безбедности, а одређује Савет Факултета за физичку хемију, уз писмену сагласност Савета Факултета безбедности.


ШКОЛАРИНА

Висина школарине износи:

  • 135.000,00 динара за држављане Републике Србије
  • 1.800,00 евра за стране држављане.

ОДЛУКЕ И УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ


ТАБЕЛА НАСТАВНИКА


ЗАХТЕВИ И ПРИЈАВЕ