Физичкохемијска анализа је обавезан предмет који се слуша у пролећном семестру четврте године и вреди 7 ESPB бодова. Курс се састоји из предавања, експерименталних вежби и интерактивне наставе. Све активности студената током наставе (наставни колоквијуми, експерименталне вежбе и извештаји) бодују се и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


Наставник: др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор (ljiljana@ffh.bg.ac.rs)

Асистент: др Драган Ранковић (dragan@ffh.bg.ac.rs)


Циљ предмета: Да студент разуме принципе, области примене и ограничења различитих инструменталних метода.
Исход предмета: Студент треба да буде оспособљен да одабере одговарајуће инструменталне методе за анализу узрока у складу са потребама корисника; да изабере нову опрему у складу са потребама лабораторије и економском оправданошћу; да критички оцени и примени одговарајући квалитет мерења.


Теоријска настава: Методе инфрацрвене (ИЦ) спектроскопије; Раманска спектроскопија и микро-раманска спектроскопија; Електрохемијске методе анализе; Уређаји за постизање и мерење ниских притисака, вакуумски системи и вакуумске технике; Хроматографске методе анализе; Термијске методе анализе; Електронска микроскопија; Спектрометрија електрона за анализу површина; Масена спектрометрија; Нуклеарна магнетна резонантна (НМР) спектроскопија; Електронска парамагнетна резонантна (ЕПР) спектроскопија.


Експерименталне вежбе: Студенти анализирају исти узорак са више метода и вежбе сређују у виду семинара у коме анализирају различите особине узорка. Пре сваке експерименталне вежбе студенти полажу кратак тест провере знања везано за ту методу. Тестови се бодују и улазе у укупан број поена освојених за експерименталне вежбе.


Радионица за тимско учење (Team Based Learning Workshop): Студенти самостално решавају тест који се састоји од 10 питања са више понуђених одговора. Након што предају индивидуалне одговоре, студенти решавају исти тест у тиму. Као тим користе картице на којима треба да нађу зведицу која означава тачан одговор. Сви чланови тима добијају исти број бодова, у зависности од броја тачних одговора целог тима.


Кључ бодовања:

  • Присуство на предавањима: 4 бода
  • Експерименталне вежбе: 8 бодова
  • Радионица за тимско учење: 3 бода
  • Наставни колоквијуми: 50 бодова
  • Усмени испит: 35 бодова

НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМИ

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Први колоквијум доноси максимално 20 бодова, а други наставни колоквијум доноси максимално 30 бодова у коначној оцени. За сваки од колоквијума одржава се по један редован термин за полагање и по један поправни термин. Само студенти који не положе наставни колоквијум у првом термину полагања, могу да полажу у поправном термину.

Положени наставни колоквијуми важе до краја школске године у којој су положени.


Препоручена литература:

  • С. Ментус, Љ. Дамјановић, Физичкохемијска анализа, Универзитет у Београду Факултет за физичку хемију, Београд 2015.
  • D.A. Skoog, F.J. Holler, J.J. Leary, Principles of Instrumental Analysis, Sounders College Publishing, 5th Edition, 1998.
  • F. Rouessac, A. Rouessac, Chemical Analysis, Modern Instrumental Methods and Techniques, John Wiley & Sons, LTD. 2000.


ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА


У испитним роковима јун-октобар текуће школске 2020/21 године студенти који полажу цео  испит полажу писмени део испита у заказаном термину (једно теоријско питање из целокупног градива и два рачунска задатка). Да би се добила прелазна оцена на писменом делу, потребно је урадити теоријско питање и бар један задатак. Студенти који положе писмени испит, усмени испит могу да полажу након неколико дана или у наредном испитном року.

Студент може полагати испит ако је извршио пријаву испита путем Студентске службе, као и пријаву предметном асистенту путем електронске поште најраније 5 дана, а најкасније 24 сата пре заказаног термина испита (писменог или усменог). Након пристиглих пријава, биће објављен списак студената за испит са тачним временом полагања, да би се испоштовале потребне епидемиолошке мере.Примери задатака за наставне колоквијуме 2020


Табела предмета – преузимање