Наставник: др Ана Поповић Бијелић, ванр. проф, ana@ffh.bg.ac.rs, соба 372
Асистент: др Ана Весковић, ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs, соба 272
Технички сарадник: Марко Брашњевић, marko.brasnjevic@ffh.bg.ac.rs

Број ЕСПБ: 7
Статус предмета: Обавезни
Услов: За упис предмета потребно је уписати све неположене предмете из II и III студијске године, а за полагање испита потребно је положити све испите из I и II студијске године осим испита из предмета Математика 2.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 2023/2024. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊА

Новембарски термин за апсолвенте за полагање испита из Биофизичке хемије 1 је 30.11.2023. Писмени испит ће се одржати у лаб 263 са почетком у 10:30, а  усмени испит ће почети у 13 h. Пријава предметном асистенту на маил ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs до 17.11.2023. 


Настава у школској 2023/2024. години:

Прво предавање ће бити одржано у уторак, 3.10.2023. у 10:15h у сали Јосиф Панчић (Коларац).

Вежбе ће почети да се одржавају од понедељка, 16.10, према распореду истакнутом у оквиру MS Teams групе.

Важна напомена: Студенти који су завршили предиспитне обавезе претходних година, а желе да у школској 2023/2024. години поново слушају предавања, раде вежбе или полажу колоквијуме, потребно је да се мејлом јаве предметном асистенту до петка, 6.10.2023.


Вежбе у школској 2023/2024. години:

Распоред студената по групама за вежбе бићи накнадно истакнут.

 1. Идентификација непознате аминокиселине на основу експериментално одређене изоелектричне тачке – титрација аминокиселина
 2. Спектрофотометријско одређивање утицаја pH на активност ензима пероксидазе; инхибиција ензима пероксидазе
 3. Гел електрофореза
 4. Изоловање липида и одређивање удела масти у узорцима хране
 5. Карактеризација липидних честица присутних у млеку применом DLS технике
 6. Пречишћавање протеина гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације протеина (снимљена вежба)

Више информација, распоред студената по групама и термини израде вежби биће наведени у оквиру  MS Teams групе.


Колоквијуми у школској 2023/2024. години:

Термини за полагање I вежбовног колоквијума:
3.11, 10.11. и 17.11.

Термини за полагање II вежбовног колоквијума:
1.12, 8.12. и 15.12.


ЛИТЕРАТУРА

 • Скрипта из Биофизичке хемије 1, А. Поповић Бијелић, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2023: 1. Производња и пречишћавање рекомбинантних протеина – примена техника центрифугирања, хроматографије и електрофорезе; 2. Циркуларни дихроизам; 3. Динамичко расејање светлости.
 • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић Бијелић, М. Мојовић, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2017.
 • Методе и методологија у биофизичкој хемији, А. Поповић Бијелић, 2022.
 • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, 2016, 2010.
 • Биомолекулска ЕПР спектроскопија, W. R. Hagen (превод Ана Поповић Бијелић, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2023).
 • Принципи структуре и активности протеина, В. Никетић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, Београд, 1995.
 • Харперова илустрирана биокемија, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P.A. Weil, McGraw-Hill, 2009 (превод 28. издања, Медицинска наклада).
 • Биокемија, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, W.H. Freeman & Co, 2013 (превод 6. издања, Школска књига Загреб).
 • Biochemistry, R.H. Garrett, C.M. Grisham, Brooks/Cole, Cengage Learning, 4th ed, 2010.
 • Principles of Physical Biochemistry, K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
 • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman & Co, 1980.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Предавања: 5
Вежбе: 10
Колоквијуми: 30
Писмени испит: 20
Усмени испит: 35


САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријска настава: Типови хемијских интеракција значајних за биолошке системе. Хидрофобни ефекат. Особине воде значајне за функционисање биолошких система, појам везане воде. Аминокиселине – структура и функција, пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација, ензими, алостерна регулација. Производња и пречишћавање рекомбинантних протеина. Методе за изолацију и проучавање структуре и функције протеина – центрифугирање, хроматографија, електрофореза, циркуларни дихроизам, диференцијална скенирајућа калориметрија (DSC), масена спектрометрија, site-directed електронска парамагнетна резонантна спектроскопија (EПР). Нуклеинске киселине – структура и функција. Нуклеотидни коензими. Липиди – структура и функција. Липидне интеракције, самоорганизација липида у води – мицеле, липозоми. Методе за карактеризацију липозома: ЕПР, динамичко расејање светлости (DLS). Биолошке мембране – састав и структура, пасивни и активни транспорт, мембрански протеини.
Практична настава: Одређивање изолектричне тачке аминокиселина; Утицај pH на активност ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Инхибиција ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Изоловање хлорофила а и б из биљних ткива и спектрофотометријско одређивање пигмената у смеши; Пречишћавање протеина албумина из смеше гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације протеина; Изоловање дезоксирибонуклеинске киселине из биљног материјала и карактеризација применом гел електрофорезе; Изоловање липида из узорака биљног и животињског порекла и одређивање присуства незасићених масних киселина; Синтеза и карактеризација липозома DLS техником.