Наставник: др Ана Поповић Бијелић, в. проф, ana@ffh.bg.ac.rs, соба 372
Асистент: др Итана Нуша Бубања, itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs, соба 377
Технички сарадник: Марко Брашњевић, marko.brasnjevic@ffh.bg.ac.rs

Број ЕСПБ: 7
Статус предмета: Обавезни
Услов: За упис предмета потребно је положити све испите из прве студијске године и уписати све неположене предмете из друге и треће студијске године.


Испитна питања за 2021/22. школску годину


ОБАВЕШТЕЊА

Постављено 18.04.2022. – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АПСОЛВЕНТЕ: Писмени испит из предмета Биофизичка хемија 1 у апсолвентском року ће се одржати у среду, 11.05.2022. године у 9 часова у лабораторији 276. Студенти-апсолвенти који желе да полажу испит у наведеном термину треба да о томе обавесте предметног асистента на itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs најкасније до петка, 06.05.2022. године до 20 часова. Датум и термин полагања усменог испита биће организован у договору са предметним наставником.

Постављено 12.11.2021 – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АПСОЛВЕНТЕ: Писмени испит из предмета Биофизичка хемија 1 у апсолвентском року ће се одржати у понедељак, 22.11.2021. године у 14 часова у физичкохемијском амфитеатру. Студенти-апсолвенти који желе да полажу испит у наведеном термину треба да о томе обавесте предметног асистента на itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs најкасније до петка, 19.11.2021. године до 20 часова.

Постављено 09.10.2021 – Обавештавају се студенти који у текућој школској години први пут прате предмет Биофизичка хемија 1 као и студенти који су предиспитне обавезе завршили претходних година а желе да у школској 2021/2022. години поново раде лабораторијске вежбе да је потребно да се пријаве за лабораторијске вежбе по групама путем линкa, а најкасније до 12.10.2021. године до 20:00 након чега ће анкета бити уклоњена.

Постављено 06.10.2021 – Обавештавају се студенти који у школској 2021/2022. години први пут прате предмет Биофизичка хемија 1 као и студенти који су предиспитне обавезе завршили претходних година а желе да у текућој школској години поново раде лабораторијске вежбе, да ће на страници предмета Биофизичка хемија 1, дана 09.10.2021. године бити постављена Doodle анкета преко које студенти треба да се пријаве за лабораторијске вежбе по групама. 


Настава у школској 2021/2022. години:

Прво предавање ће бити одржано у четвртак, 14.10.2021. године у 10 h преко MS Teams апликације у оквиру групе у коју ће студенти бити додати. 

Важна напомена: Студенти који су завршили предиспитне обавезе претходних година, али желе у школској 2021/22. години да поново слушају предавања, или раде вежбе, или полажу колоквијуме, треба да се јаве предметном асистенту (е-поштом) до петка, 08.10.2021.


Вежбе у школској 2021/2022. години:

Распоред студената по групама и организацију лабораторијских вежби из предмета Биофизичка хемија 1 у школској 2021/2022. години можете наћи у следећем документу.

Лабораторијске вежбе из предмета Биофизичка хемија 1, почињу од понедељка 18.10.2021. године у терминима који су дати у распореду наставе за јесењи семестар школске 2021/2022. године. 

 1. Кратка обука у лаб 350 
 2. Одређивање константи дисоцијација аминокиселина
 3. Утицај pH на активност ензима ХРП; инхибиција ХРП
 4. Пречишћавање протеина гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације протеина (снимљена вежба)
 5. Гел електрофореза (снимљена вежба)
 6. Припрема и карактеризација липозома методом ДЛС (снимљена вежба)

Више информација, распоред студената по групама и упутства за вежбе можете наћи у групи у оквиру MS Teams апликације.


Колоквијуми у школској 2021/2022. години:

Термини за полагање I вежбовног колоквијума:
25.10.2021, 1.11.2021, 8.11.2021, 15.11.2021, 22.11.2021.

Термини за полагање II вежбовног колоквијума:
22.11.2021, 29.11.2021, 6.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021.

Више информација и материјал за колоквијум можете наћи у групи у оквиру MS Teams апликације.


ЛИТЕРАТУРА

 • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић-Бијелић, М. Мојовић, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2017.
 • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, 2016, 2010.
 • Принципи структуре и активности протеина, В. Никетић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, Београд, 1995.
 • Харперова илустрирана биокемија, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P.A. Weil, McGraw-Hill, 2009 (превод 28. издања, Медицинска наклада).
 • Биокемија, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, W.H. Freeman&Co, 2013 (превод 6. издања, Школска књига Загреб).
 • Biochemistry, R.H. Garrett, C.M. Grisham, Brooks/Cole, Cengage Learning, 4th ed, 2010.
 • Principles of Physical Biochemistry, K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
 • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman&Co, 1980.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Предавања: 5
Вежбе: 10
Колоквијуми: 30
Писмени испит: 20
Усмени испит: 35


САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријска настава: Типови хемијских интеракција значајних за биолошке системе. Хидрофобни ефекат. Особине воде значајне за функционисање биолошких система, појам везане воде. Аминокиселине – структура и функција, пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација, ензими, алостерна регулација. Производња и пречишћавање рекомбинантних протеина. Методе за изолацију и проучавање структуре и функције протеина – центрифугирање, хроматографија, електрофореза, циркуларни дихроизам, диференцијална скенирајућа калориметрија (DSC), масена спектрометрија, site-directed електронска парамагнетна резонантна спектроскопија (EПР). Нуклеинске киселине – структура и функција. Нуклеотидни коензими. Липиди – структура и функција. Липидне интеракције, самоорганизација липида у води – мицеле, липозоми. Методе за карактеризацију липозома: ЕПР, динамичко расејање светлости (DLS). Биолошке мембране – састав и структура, пасивни и активни транспорт, мембрански протеини.
Практична настава: Одређивање изолектричне тачке аминокиселина; Утицај pH на активност ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Инхибиција ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Изоловање хлорофила а и б из биљних ткива и спектрофотометријско одређивање пигмената у смеши; Пречишћавање протеина албумина из смеше гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације протеина; Изоловање дезоксирибонуклеинске киселине из биљног материјала и карактеризација применом гел електрофорезе; Изоловање липида из узорака биљног и животињског порекла и одређивање присуства незасићених масних киселина; Синтеза и карактеризација липозома DLS техником.