Наставник: др Ана Поповић Бијелић, в. проф.
Асистент: мастер физ-хем. Ана Весковић (аna.veskovic@ffh.bg.ac.rs)
Број ЕСПБ: 7
Статус предмета: Обавезни
Услов: За упис предмета потребно је положити све испите из прве студијске године и уписати све неположене предмете из друге и треће студијске године. За полагање испита потребно је положити све испите из прве студијске године и Физику 2, Физику 3, Атомистику и Органску хемију из друге студијске године.


Испитна питања за 2020/21. школску годину


Писмени испит – апсолвенти 2021.

Majски термин за апсолвенте за полагање писменог испита је  11.5.2021. у 11 часова у лаб. 276. Пријава на маил ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs до 7.5.2021. Усмени испит ће бити одржан у термину према договору са студентима.


Комбинована настава у 2020/21: Лабораторијске вежбе ће се изводити у лаб. 350, оnline предавања ће бити одржана преко платформе MS Teams (упутство за студенте).

Важна напомена: Студенти који су завршили предиспитне обавезе претходних година, али желе ове године поново да слушају предавања, или раде вежбе, или полажу колоквијуме, треба да се јаве предметном наставнику до уторка, 06.10.2020, на ana@ffh.bg.ac.rs.

ВЕЖБЕ

 1. Кратка обука у лаб 350 
 2. Утицај pH на активност ензима ХРП; инхибиција ХРП
 3. Електрофореза
 4. Припрема и карактеризација липозома методом ДЛС

Више информација, распоред студената по групама и упутства за вежбе можете наћи у групи у оквиру MS Teams апликације.

КОЛОКВИЈУМИ

Термини за полагање I колоквијума:
12.10.2020.
19.10.2020.
26.10.2020.
02.11.2020.

Термини за полагање II колоквијума:
09.11.2020.
16.11.2020.
23.11.2020.
30.11.2020.     21.12.2020.

Више информација и материјал за колоквијум можете наћи у групи у оквиру MS Teams апликације.


ЛИТЕРАТУРА

 • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић-Бијелић, М. Мојовић, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2017.
 • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, 2016, 2010.
 • Принципи структуре и активности протеина, В. Никетић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, Београд, 1995.
 • Харперова илустрирана биокемија, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P.A. Weil, McGraw-Hill, 2009 (превод 28. издања, Медицинска наклада).
 • Биокемија, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, W.H. Freeman&Co, 2013 (превод 6. издања, Школска књига Загреб).
 • Biochemistry, R.H. Garrett, C.M. Grisham, Brooks/Cole, Cengage Learning, 4th ed, 2010.
 • Principles of Physical Biochemistry, K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
 • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman&Co, 1980.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Предавања: 5
Вежбе: 10
Колоквијуми: 30
Писмени испит: 20
Усмени испит: 35


САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријска настава: Типови хемијских интеракција значајних за биолошке системе. Хидрофобни ефекат. Особине воде значајне за функционисање биолошких система, појам везане воде. Аминокиселине – структура и функција, пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација, ензими, алостерна регулација. Производња и пречишћавање рекомбинантних протеина. Методе за изолацију и проучавање структуре и функције протеина – центрифугирање, хроматографија, електрофореза, циркуларни дихроизам, диференцијална скенирајућа калориметрија, масена спектрометрија, site-directed електронска парамагнетна резонантна спектроскопија, рендгено-структурна анализа. Нуклеинске киселине – структура и функција. Нуклеотидни коензими. Липиди – структура и функција. Липидне интеракције, самоорганизација липида у води – мицеле, липозоми. Методе за карактеризацију липозома: електронска парамагнетна резонантна спектроскопија, динамичко расејање светлости. Биолошке мембране – састав и структура, пасивни и активни транспорт, мембрански протеини.
Практична настава: Одређивање изолектричне тачке аминокиселина; Утицај pH на активност ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Инхибиција ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Изоловање хлорофила а и б из биљних ткива и спектрофотометријско одређивање пигмената у смеши; Пречишћавање протеина албумина из смеше гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације протеина; Изоловање дезоксирибонуклеинске киселине из биљног материјала и карактеризација применом гел електрофорезе; Изоловање липида из узорака биљног и животињског порекла и одређивање присуства незасићених масних киселина; Синтеза и карактеризација липозома техником динамичког расејања светлости.