Наставник: др Ана Поповић Бијелић, в. проф, ana@ffh.bg.ac.rs, соба 372
Асистент: Ана Весковић, ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs, соба 272
Технички сарадник: Марко Брашњевић, marko.brasnjevic@ffh.bg.ac.rs

Број ЕСПБ: 7
Статус предмета: Обавезни
Услов: За упис предмета потребно је положити све испите из прве студијске године и уписати све неположене предмете из друге и треће студијске године.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 2022/2023. ШКОЛСКУ ГОДИНУ


ОБАВЕШТЕЊА

Апсолвентски рок – мај 2023. Испит из Биофизичке хемије 1 у апсолвентском року ће бити одржан у четвртак, 18.05.2023, у лаб 276, писмени испит у 10 часова, усмени испит у 12 часова. Сви апсолвенти заинтересовани за полагање испита у овом року потребно је да се јаве асистенту на мeјл ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs ради организације испита, до 30.04.2023.


Настава у школској 2022/2023. години:

Прво предавање ће бити одржано у уторак, 4.10.2021. године, са почетком у 10 h, на Коларцу.

Важна напомена: Студенти који су завршили предиспитне обавезе претходних година, а желе да у школској 2022/2023. години поново слушају предавања, раде вежбе или полажу колоквијуме, потребно је да се мејлом јаве предметном асистенту до петка, 7.10.2022.


Вежбе у школској 2022/2023. години:

Распоред студената по групама за вежбе бићи накнадно истакнут.

 1. Кратка обука у лаб. 350 
 2. Одређивање изоелектричне тачке аминокиселина
 3. Утицај pH на активност ензима ХРП; инхибиција ХРП
 4. Гел електрофореза
 5. Изоловање липида и одређивање удела незасићених масних киселина у узорцима хране
 6. Припрема и карактеризација липозома методом ДЛС (показна вежба)
 7. Пречишћавање протеина гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације протеина (снимљена вежба)

Више информација, распоред студената по групама и термине израде вежби можете наћи у оквиру  MS Teams групе.


Колоквијуми у школској 2022/2023. години:

Термини за полагање I вежбовног колоквијума:
4 термина у новембру

Термини за полагање II вежбовног колоквијума:
4 термина у децембру


ЛИТЕРАТУРА

 • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић-Бијелић, М. Мојовић, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, 2017.
 • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, 2016, 2010.
 • Принципи структуре и активности протеина, В. Никетић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, Београд, 1995.
 • Харперова илустрирана биокемија, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P.A. Weil, McGraw-Hill, 2009 (превод 28. издања, Медицинска наклада).
 • Биокемија, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, W.H. Freeman&Co, 2013 (превод 6. издања, Школска књига Загреб).
 • Biochemistry, R.H. Garrett, C.M. Grisham, Brooks/Cole, Cengage Learning, 4th ed, 2010.
 • Principles of Physical Biochemistry, K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
 • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman&Co, 1980.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Предавања: 5
Вежбе: 10
Колоквијуми: 30
Писмени испит: 20
Усмени испит: 35


САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријска настава: Типови хемијских интеракција значајних за биолошке системе. Хидрофобни ефекат. Особине воде значајне за функционисање биолошких система, појам везане воде. Аминокиселине – структура и функција, пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација, ензими, алостерна регулација. Производња и пречишћавање рекомбинантних протеина. Методе за изолацију и проучавање структуре и функције протеина – центрифугирање, хроматографија, електрофореза, циркуларни дихроизам, диференцијална скенирајућа калориметрија (DSC), масена спектрометрија, site-directed електронска парамагнетна резонантна спектроскопија (EПР). Нуклеинске киселине – структура и функција. Нуклеотидни коензими. Липиди – структура и функција. Липидне интеракције, самоорганизација липида у води – мицеле, липозоми. Методе за карактеризацију липозома: ЕПР, динамичко расејање светлости (DLS). Биолошке мембране – састав и структура, пасивни и активни транспорт, мембрански протеини.
Практична настава: Одређивање изолектричне тачке аминокиселина; Утицај pH на активност ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Инхибиција ензима пероксидазе изоловане из корена рена; Изоловање хлорофила а и б из биљних ткива и спектрофотометријско одређивање пигмената у смеши; Пречишћавање протеина албумина из смеше гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације протеина; Изоловање дезоксирибонуклеинске киселине из биљног материјала и карактеризација применом гел електрофорезе; Изоловање липида из узорака биљног и животињског порекла и одређивање присуства незасићених масних киселина; Синтеза и карактеризација липозома DLS техником.