ОБАВЕШТЕЊA

17.10.2022. На следећем линку се налази списак тема семинарских радова за школску 2022/2023. годину: ТЕМЕ. Рок за слање прве верзије презентације предметном асистенту на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs је 31.10.2022.


Наставник: проф. Милош Мојовић

Асистент: др Александра Павићевић

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета: Изборни


Циљ предмета: 

Овладавање базичним вештинама информатичке писмености коришћењем савремених софтверских пакета, водећи рачуна о актуелним потребама физикохемичара. Упознавање са актуелним хардверским компонентама рачунара. Основе савременог објектно-орјентисаног програмирања.

Исход предмета:

Студент је оспособљен да влада савременим оперативним системима, селективно претражује научне податке на интернету као и користи базични апликативни софтвер за обраду текста и графике. Студент може самостално да врши обраду нумеричких, математичких и статистичких података и користи рачунар као помоћно средство за учење, израду и сређивање вежби. Студент је оспособљен да самостално састави рачунарску конфигурацију која одговара његовим потребама. Студент је упознат са различитим типовима програмских језика, зна који програмски језик је адекватан за коју сврху, зна да постави платформу и напише једноставан програм у програмском језику C++.

Садржај предмета:

Оперативни системи (Windows, Linux). Интернет и претраживање података. Врсте података и формати датотека. Хемијски подаци, датотеке и апликације. Софтвер за обраду текста и графике (Ms Word, GIMP). Нумерички, математички и статистички пакети (Ms Excel, QtiPlot). Платформе за програмирање (MATLAB, Python, C, C++, Octave).

Прaктична настава:

Рад на рачунару који је усклађен са претходним нивоом знања студената.


Литература:

  1. Windows 7 за неупућене (Woody Leonhard)
  2. Microsoft Office 2010 за неупућене (Peter Weverka)
  3. Интернет за неупућене (John Levine, Carol Baroudi, Margaret Levine Young)
  4. C++ (Siddhartha Rao)
  5. Origin – предавање

Предавања: