Изборни предмет треће године академских студија.

Линк ка страници предмета

Наставник: др Марко Даковић, ванредни професор

Број ЕСПБ: 4

Циљ предмета: Упознавање са ефектима које јонизујућа и нејонизујућа зрачења изазивају код биолошких система, начини ма њиховог предвиђања и квантификације.

Исход предмета: Разумевање ефеката зрачења на биолошке системе и оспособљеност за практичну процену опасности ових ефеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Временска скала догађаја. Основне величине (траг, специфична јонизација, ЛЕТ). Основи радијационе хемије (ексцитовано стање, радијационо хемијски принос). Продукти радиолоизе воде. Дејство јонизујућих зрачења на ћелију. Дејство јонизујућег зрачења на ДНК. Радиобиолошки модели. Дејство јонизујућих зрачења на организам. Стохастички и нестохастички ефекти. Јачине доза – значај код биолошких система. Радиопротектори и радиосензитајзери. Нејонизујућа електромагнетна зрачења: радиоталаси, микроталаси ласери.

Практична настава

Очигледна настава: Посете Институту за онкологију и радиологију Србије и Центру за неуроонкологију КЦС у циљу упознавања са практичним принципима планирања и извођења радиотерапије.

Литература

  1. Ј. Станковић, Н. Милошевић, Основи радиолошке физике,ВМШ, Београд 2007.
  2. A.H.W.Wigs, An Introduction to Radiobiology, 2nd ed., Wiley, New York, 1998 .
  3. E. J. Hall, A. J. Giaccia, Radiobiology for Radiologist, 7th edition, Wolters Kluwer, 2017.
  4. Бранислава Митровић, Радијациона биологија са радијационом хигијеном, Ветеринарски факултет, Београд 2021.

Број часова активне наставе: 2

Методе извођења наставе: Теоријска настава, очигледна настава

Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
активност у току предавања10писмени испит
практична настава20усмени испит50
колоквијум-и
семинар-и20

Табела предмета