Структура студијског програма

Мастер академске студије физичке хемије садрже све елементе који су утврђени Законом. Трају годину дана (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ бодова и настављају се на основне академске студије обима 240 ЕСПБ бодова. Циљ им је проширивање схватања кључних концепата физичке хемије чиме се студенти оспособљавају за дубље разумевање специјалних области физичке хемије: спектрохемије, електрохемије и хемијске кинетике, биофизичке хемије, физичке хемије животне средине, физичке хемије материјала и радиохемије. После завршених мастер академских студија, студент стиче академско звање мастер физикохемичар.

Студенти кроз наставу проширују своја знања, али се код њих развија и способност да самостално планирају и изводе експерименте и процењују значај њихових исхода. На тај начин се овим студијама студенти оспособљавају за даљи професионални рад и за докторске студије.

На мастер академске студије физичке хемије се могу уписати сви студенти који су завршили основне академске студије физичке хемије и њој сродних наука, у обиму од 240 ЕСПБ. У књизи предмета су наведени сви подаци у вези са извођењем наставе на појединим предметима, њиховом обиму, бодовној вредности мастер рада, предусловима за упис појединих предмета и сл. Бодовна вредност појединих предмета као и мастер рада процењени су у складу са европским стандардима.

Сврха студијиског програма

Студијски програм мастер академских студија физичке хемије као наставак основних академских студија је конципиран тако да даље оспособљава студенте за стручни и научни рад, а у складу са основним и општим циљем Факултета за физичку хемију. Има за сврху образовање стручњака за низ професија и занимања у установама и организацијама које обављају истраживачку, развојну, примењену и просветну делатност. Ове делатности се обављају првенствено на универзитетима и факултетима и научно-истрживачким институтима,  али и развојним и контролним центрима, станицама и лабораторијама са оријентацијом на физичку хемију, физику, хемију, биологију, екологију, фармацију, медицину, као и у институцијама, на пример, из области развоја савремених материјала, металургије, електронике, керамике, прехрамбене индустрије, хемијске индустрије, пољопривреде, метеорологије, унутрашњих послова, атомско-биолошко-хемијске одбране.

По завршетку студијског програма, мастер физикохемичар је конкурентан на тржишту рада и има право на даље усавршавање на докторским студијама.

Циљеви студијског програма и стечене компетенције

Циљ студијског програма мастер академских студија физичке хемије је проширивање знања из основних дисциплина физичке хемије, како би се студент оспособио за дубље разумевање у специјалним областима физичке хемије. Студенти треба да се даље оспособе за самостално планирање и извођење експеримената при чему су у стању да схвате значај добијених резултата, стручно их обраде и дискутују. Кроз ове студије се студенти осамостаљују и омогућава им се развој њихових креативних и других личних способности. Код студента се такође развија способност да примењује и адаптира научне методологије за решавање специфичних проблема. Студенти овладавају специфичним вештинама које се односе на примену различитих физичкохемијских метода и техника. Такође, стичу нова знања о етичким принципима научно-истраживачког рада.

Мастер физикохемичар добија посебно дубље образовање у једном од следећих изборних подручја: Спектрохемији, Електрохемији и хемијској кинетици, Биофизичкој хемији, Физичкој хемији животне средине, Физичкој хемији материјала, или Радиохемији. По завршетку мастер студија, мастер физикохемичар може да обавља све послове које обавља лице са звањем  дипломирани физикохемичар још и у институцијама високог образовања као и у научно-истраживачким организацијама оријентисаним на фундаменталне науке и развој. Мастер физикохемичар има квалификације да настави школовање на докторским студијама.


Обавезни предмет:

Изборна подручја:

Прописи:

Документа:

Распоред предмета за студијски програм: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ (1 година, 60 ЕСПБ)