Студијски програм основних академских студија Физичке хемије за студенте уписане почевши од 2021. године

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија Физичка хемија траје 8 семестара, у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодова. Oсновни циљеви програма су да омогући студентима стицање знања и вештина из специфичних области физичке хемије, као и да студенте оспособи за примену стечених знања, и припреми их за наставак школовања на вишим нивоима студија и образовање током целог живота. Исходи процеса учења су у потпуности усклађени са Националном оквиром квалификација. После завршених студија студент стиче стручно звање дипломирани физикохемичар.

Студијски програм се састоји од једносеместралних обавезних и изборних предмета за које је предвиђена активна настава са бројем часова већим од 20 часова недељно. У прве две године студија студенти стичу потребна основна знања из математике, хемије и физике, поред специфичних предмета који их уводе у област физичке хемије. Од треће године студенти стичу основна знања из најважнијих ужих области физичке хемије, како обавезних (атомска спектрохемија, молекулска спектрохемија, радиохемија и нуклеарна хемија, статистичка термодинамика, електрохемија, хемијска кинетика, квантна хемија, биофизичка хемија, физичка хемија чврстог стања, итд), тако и изборних (физичка хемија макромолекула, физичка хемија плазме, форензичка физичка хемија, основи фотохемије, физичка хемија животне средине, итд). Посебни курсеви из основа коришћења рачунара и примене рачунара у физичкој хемији омогућавају студентима да резултате могу обрађивати савременим програмима. Курс енглеског језика омогућава студентима праћење најсавременије научне и стручне литературе. Велики број предмета пружа студентима знања о различитим физичкохемијским инструменталним техникама и њиховој примени у лабораторијама. На завршној години студенти раде стручну праксу (3 ЕСПБ). Програм се завршава самосталним истраживачким радом студента у осмом семестру и одбраном завршног рада (10 ЕСПБ).


Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних академских студија Физичка хемија је да студентима обезбеди свеобухватна знања из класичних и савремених грана физичке хемије, а тиме компетенције за рад у привредним, образовним и развојним институцијама у којима се физичкохемијске законитости примењују у пракси. Знања и вештине које обезбеђује студијски програм је специфичан и у складу је са потребама за стручњацима који познају принципе и обучени су да користе најсавременије методе за анализу и контролу различитих материјала, процеса и система.

Специфичност професије обезбеђена је кроз карактеристичне наставне предмете који су конципирани тако да пруже јасну теоријску основу и практична знања за решавање изазова коју носи професија, а карактеристична интердисциплинарност и применљивост физичке хемије (у индустријским процесима, фармакологији, медицини, биологији итд), отвара разноврсне могућности запослења дипломираног физикохемичара.

Циљеви студијског програма и стечене компетенције

Циљ студијског програма основних академских студија Физичка хемија је да студентима обезбеди опште и специфичне стручне способности, које укључују овладавање појмовима и законитостима из свих, студијским програмом обухваћених, области физичке хемије, као и релевантних делова сродних наука, физике, хемије и математике; оспособи их да се служе литературом, да рачунају, симулирају, обрађују и презентују резултате; критички размишљају и анализирају чињенице, уобличавају резултате на разумљив начин уз коришћење савремених видова обраде и приказивања резултата; уоче важност етичких принципа у науци; да стекну рутину у примени метода и техника физичке хемије и сродних наука у теоријским и експерименталним доменима физичкохемијских, физичких, хемијских, биолошких, еколошких и других система; као и да тумаче њихова стања, структуре и процесе са атомског, нуклеарног и молекулског аспекта. Коначно, програм обезбеђује основу за наставак школовања ради укључења у научноистраживачки рад у широком спектру природних и техничко-технолошких наука.

Дипломирани физикохемичар може да ради у установама и организацијама које обављају научноистраживачку, развојну, примењену и просветну делатност са оријентацијом на физичку хемију, физику, хемију, биологију, екологију, фармацију, медицину (у складу са важећим прописима), као и институцијама из области развоја савремених материјала, металургије, електронике, прехрамбене индустрије, хемијске индустрије, пољопривреде, метеорологије, унутрашњих послова, атомско-биолошко-хемијске одбране. Дипломирани физикохемичар може се може уписати на мастер академске студије.

Књига предмета на студијском програму ОАС Физичка хемија

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [341.04 KB]