Школска 2020/21. година

Опште информације
Календар активности на курсу

Моле се сви студенти који ће у предстојећем семестру похађати курс Електрохемије да се овде определе за групу. Подела на групе је формалног карактера и служи само да би сваком студенту био додељен предметни асистент коме се може обраћати са питањима и нејасноћама.

Моле се сви студенти који ће у предстојећем семестру похађати курс Електрохемије да се упишу на курс „Elektrohemija 2020/21“ на eLearning RCUB платформи (moodle). Лозинка за упис на курс је: ElektRo2021

Предавања ће се одржавати на даљину, путем Skype-a. Прво предавање биће одржано 3. марта, према распореду наставе.

Све даље информације биће дељене путем eLearning RCUB обавештења која ће студентима стизати на мејл са којим су се пријавили на курс, а могу се пронаћи и у секцији „Обавештења“ на moodle страници курса.

Студенти који су завршили вежбе у некој од претходних школских година не треба поново да полажу вежбовне колоквијуме, али се могу уписати на eLearning курс ради праћења обавештења у случају да поново слушају предавања.


Предавања (школска 2019/20)

 • Предавање Увод и основни појмови, Фарадејеви закони електролизе, кулометрија (03.03.2021, PDF)
 • Предавање П3. Електролити, равнотежни процеси у електролитичким растворима и П4. Равнотежни процеси у електролитичким растворима, јон-јон интеракције (10.03.2021, PDF)
 • Предавање П5. Неравнотежни процеси у електролитима и П6. Моларна проводљивост, примене кондуктометрије (17.03.2021, PDF)
 • Предавање П7. Пренос масе због градијента концентрације (24.03.2021, PDF)
 • Предавање П8. Термодинамика галванског елемента и П9. Концентрациони галвански елементи (31.03.2021, PDF)
 • Предавање П10. Реакције у хемијским изворима струје и П11. Мерење стандардне ЕМС (07.04.2021, PDF)
 • Предавање П12. Конценпт електродног потенцијала, референтне електроде и П13. Потенциометријска мерења (14.04. 2021, PDF)
 • Предавање П14. Нефарадејски процеси, основни појмови и П15. Модели структуре двојног електричног слоја 1 (21.04.2021, PDF)
 • Предавање П16. Модели структуре двојног електричног слоја 2 (ЕХ кондензатори) (28.04.2021, PDF) и П17. Неравнотежни електродни процеси, основни појмови (28.04.2021, PDF). 
 • Предавање П18. Једноставни електродни процеси, спора размена електрона и П19. Једноставни електродни процеси 2 (05.05.2021, PDF).
 • Предавање П20. Сложени електродни процеси, преглед; Кинетика водоничне електроде и П21. Електрохемијски аспекти корозије (12.05.2021, PDF)
 • Предавање П22. Испитивање електродне кинетике: стационарна метода, поларографија, хроноамперметрија (19.05.2021, PDF).

Предавања (школска 2019/20)


Опште информације

Програм колоквијума 

Испитна питања


ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (шк. год. 2019/20)

Предметни наставник:
др Игор Пашти, ванредни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
др Ана Доброта, доцент (лаб. 358, е-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (лаб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Програм колоквијума и вежби
Надокнада вежби – договор са наставником и асистентима

Укупно вежби: 8 (време проведено у лабораторији ≈ 16 сати)

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични рад (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

 • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
 • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).