Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Специјални курс – одбрана 18/06/2024
  Маст. физ.-хем. Александар Чупић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Мапирање и квантификовање ерозије земљишта у сливу Малчанске реке коришћењем атмосферски депонованог...
 • Извештај Комисије – Докторска дисертација 17/06/2024
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Теодоре Вићентић пoд нaслoвoм „Припрема графена на полиимиду и натријум-алгинату путем...
 • Извештај Комисије – избор у звање 12/06/2024
  Извештај Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Душана Младеновића, истраживача-сарадника...
 • Докторска дисертација – Одбрана 03/06/2024
  Maст. физ.-хeм. Душан Младеновић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Електрокатализатори на бази Mn2O3, TiO2 и NiO са депонованим Ni и Pt за редукцију и издвајање...
 • Специјални курс – одбрана 30/05/2024
  Маст. физ.-хем. Латинка Славковић Бешкоски брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Еколошки аспект присуства ретких земних елемената у лебдећем пепелу“ дaнa 3.6.2024....
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 10/05/2024
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Бориславe Вурдељe пoд нaслoвoм „Масеноспектрометријско испитивање анодних филмова на Аg-Cu-M (M=...
 • Извештај Комисије – избор у звање 08/05/2024
  Реферат Комисије o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место једног асистента за ужу научну област Физичка хемија – термодинамика,...
 • Докторска дисертација – одбрана 08/05/2024
  Maст. физ.-хeм. Јеленa Рмуш Мравик брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Електролитичко издвајање водоника на хидротермално синтетисаном молибден-дисулфиду модификованом озрачивањем јонским сноповима средњих енергија и механохемијским...
 • Извештај Комисије – избор у звање 07/05/2024
  Реферат Комисије и сажетак реферата Комисијe о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место место једног доцента за ужу научну...
 
 
 

L’Oreal UNESCO награде “Жене у науци” – Ана Доброта

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју

 

ФФХ Инстаграм

1 day ago
5 days ago
6 days ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago