Физичка хемија плазме је изборни предмет који се слуша у јесењем семестру треће године и вреди 5 ESPB бодова. Курс се састоји из предавања, рачунских вежби и експерименталних вежби.


Професор:

др Мирослав Кузмановић, miroslav@ffh.bg.ac.rs

Асистент:

др Драган Ранковић, dragan@ffh.bg.ac.rs


Циљ предмета

Упознавање студената са појмом и основним особинама гасне плазме.


Исход предмета

Студенти треба да стекну знање о елементарним процесима који доводе до настанка плазме, о природи интеракција које се одвијају у плазми (парним и колективним), о параметрима гасне плазме као и о методама њиховог одређивања. У оквиру предмета изучавају се и особине лабораторијских плазми као и плазми које потичу из природе и Космоса, а студенти се упознају и са основним применама гасне плазме.


Начин полагања испита током трајања епидемије КОВИД – 19 у Републици Србији

Испит се полаже писмено. У сваком испитном року студент може полагати део испита (градиво првог или другог дела испита) или цео испит. У сваком случају, испит мора бити пријављен. Такође, студенти су обавезни да се јаве предметном асистенту путем електронске поште и напишу који део испита полажу, најкасније 24 сата пре заказаног термина одржавања испита.

Због ограниченог броја студената који сме да борави у једној просторији, у зависности од броја пријављених кандидата, студенти ће бити обавештени о тачном времену полагања првог и другог дела испита најкасније 20 сати пре заказаног термина полагања.


Термини наставних колоквијума 2020/21преузимање

Испитна питања 2020/21преузимање


Програм предавања и вежби 2019/20преузимање


Литература:

  • Физичка хемија плазме, Јелена Радић – Перић, Мирослав Кузмановић, Факултет за физичку хемију, Београд, 2019.

  • Индуктивно спрегнута плазма – карактеристике и примена, Иванка Холцлајтнер-Антуновић, Рецензирана монографија, Факултет за физичку хемију, Београд, 2000.

  • Основе физике гасне плазме, Др. Божидар Милић, Грађевинска књига, Београд, 1989.

  • Electric plasmas – Their nature and uses, A. von Engel, Taylor&Francis Ltd, London and New York, 1983.


Табела предмета – преузимање