Студијски програм мастер академских студија Физичке хемије за студенте уписане почевши од 2021. године

Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Физичка хемија траје годину дана (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ бодова, обухвата један обавезан предмет (7 ЕСПБ), изборне предмете (32 ЕСПБ), стручну праксу (3 ЕСПБ) и завршни (мастер) рад (18 ЕСПБ). Циљ овог студијског програма је проширивање схватања кључних концепата физичке хемије чиме се студенти оспособљавају за дубље разумевање специјалних области физичке хемије: спектрохемије, електрохемије, хемијске кинетике, радиохемије, биофизичке хемије, физичке хемије материјала и физичке хемије животне средине. Кроз посебан, обавезни предмет студенти стичу знања која их уводе у методе и методологију савременог физичкохемијског истраживања, укључујући и етичке принципе у научно-истраживачком раду и основе припреме научно-истраживачког пројекта. Студенти бирају изборне предмете у складу са области интересовања, односно ужом научном облашћу свог завршног рада. Кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду завршног (мастер) рада, студенти се усмеравају ка самосталном истраживачком раду. На тај начин се студенти оспособљавају за даљи професионални рад и за докторске академске студије.

На мастер академске студије физичке хемије се могу уписати сви студенти који су завршили основне студије физичке хемије и њој сродних наука, у обиму од 240 ЕСПБ, а на начин прописан Правилником о мастер студијама Факултета. У складу са правилама мобилности студената на Универзитету у Београду, студенти могу изабрати предмет из других сродних програма мастер академских студија на факултетима Универзитета у Београду. Уколико студент прелази на програм са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија, признавање испита се врши на основу мишљења надлежног продекана који даје предлог за признавање испита на разматрање Наставно-научном већу.

Студенти који заврше мастер академске студије физичке хемије стичу академско звање мастер физикохемичар.


Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Сврха студијског програма

Студијски програм мастер академских студија физичке хемије као наставак основних академских студија је конципиран тако да даље оспособљава студенте за стручни и научни рад, а у складу са основним и општим циљем Факултета за физичку хемију. Има за сврху образовање стручњака за низ професија и занимања у установама и организацијама које обављају истраживачку, развојну, примењену и просветну делатност. Ове делатности се обављају првенствено на универзитетима и факултетима и научно-истрживачким институтима, али и развојним и контролним центрима, станицама и лабораторијама са оријентацијом на физичку хемију, физику, хемију, биологију, екологију, фармацију, медицину, као и у институцијама, на пример, из области развоја савремених материјала, металургије, електронике, керамике, прехрамбене индустрије, хемијске индустрије, пољопривреде, метеорологије, унутрашњих послова, атомско-биолошко-хемијске одбране.

По завршетку студијског програма, мастер физикохемичар је конкурентан на тржишту рада и има право на даље усавршавање на докторским академским студијама.

Циљеви студијског програма и стечене компетенције

Циљ студијског програма мастер академских студија физичке хемије је проширивање знања из основних дисциплина физичке хемије, како би се студент оспособио за дубље разумевање у специјалним областима физичке хемије. Студенти треба да се даље оспособе за самостално планирање и извођење експеримената при чему су у стању да схвате значај добијених резултата, стручно их обраде и дискутују. Кроз ове студије се студенти осамостаљују и омогућава им се развој њихових креативних и других личних способности. Код студента се такође развија способност да примењује и адаптира научне методологије за решавање специфичних проблема. Студенти овладавају специфичним вештинама које се односе на примену различитих физичкохемијских метода и техника. Такође, стичу нова знања о етичким принципима научно-истраживачког рада.

Мастер физикохемичар добија посебно дубље образовање у једном од следећих изборних подручја: спектрохемији, електрохемији, хемијској кинетици, биофизичкој хемији, физичкој хемији животне средине, физичкој хемији материјала или радиохемији. По завршетку студија, мастер физикохемичар може да обавља све послове које обавља лице са звањем дипломирани физикохемичар још и у институцијама високог образовања као и у научно-истраживачким организацијама оријентисаним на фундаменталне науке и развој. Мастер физикохемичар има квалификације да настави школовање на докторским студијама.

Мастер физикохемичар може да ради у установама и организацијама које обављају научно-истраживачку, развојну, примењену и просветну делатност: на универзитетима и факултетима и научно-истраживачким институтима, развојним и контролним центрима, станицама и лабораторијама са оријентацијом на физичку хемију, физику, хемију, биологију, екологију, фармацију, медицину, као и институцијама, на пример, из области развоја савремених материјала, металургије, електронике, керамике, прехрамбене индустрије, хемијске индустрије, пољопривреде, метеорологије, унутрашњих послова, атомско-биолошко-хемијске одбране.

Мастер физикохемичар може да држи наставу из области физичке хемије и сродних дисциплина у образовним институцијама у складу са важећим прописима. Мастер физикохемичар се може уписати на докторске академске студије.

Књига предмета на студијском програму МАС Физичка хемија

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [351.21 KB]