Испитна питања из Општег курса физичке хемије 1.

Добродошли на интернет страницу Општег курса физичке хемије!

Страница је намењена студентима како би лакше могли да прате предавања и вежбе, као и да имају увид у актуелна догађања. Општи курс физичке хемије 1 и 2 су обавезни предмети који се слушају у првом и другом семестру прве године. Оба предмета носе по 7 ЕСПБ бодова. Курсеви се састоје из предавања, експерименталних вежби и интерактивне наставе. Све активности студената током наставе се бодују и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА

Програм ОКФХ 1


КЉУЧ БОДОВАЊА

ОКФХ 1 – генерација 2020/2021.

Колоквијуми за вежбе: 15 бодова (сваки по 5)

Вежбе: 5 бодова

Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)

Усмени испит: 60 бодова

ОКФХ 1 – генерације 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018. и 2016/2017.

Посећивање предавања: 2 бода (70% > 1 бод ≤ 85%, 85% > 2 бода ≤ 100%)

Колоквијуми за вежбе: 15 бодова (сваки по 5)

Вежбе: 3 бода

Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)

Усмени испит: 60 бодова

ОКФХ 1 – старије генерације

Посећивање предавања: 4 бода

Интерактивна настава и домаћи: 1 бод

Колоквијуми за вежбе: 15 бодова (сваки по 5)

Вежбе: 5 бодова

Наставни колоквијуми: 30 бодова (сваки по 15)

Усмени испит: 45 бодова

ОКФХ 2 – генерација 2020/2021.

Колоквијуми за вежбе: 16 бодова (сваки по 4)

Вежбе: 4 бодова

Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)

Усмени испит: 60 бодова

ОКФХ 2 – генерација 2019/2020.

Посећивање предавања: 2 бода

Колоквијуми за вежбе: 8 бодова (сваки по 2)

Вежбе: 5 бодова

Домаћи задаци: 5 бодова

Писмени испит: 10 бодова

Усмени испит: 70 бодова

ОКФХ 2 – генерација 2018/2019.

Посећивање предавања: 2 бода

Колоквијуми за вежбе: 16 бодова (сваки по 4)

Вежбе: 2 бода

Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)

Усмени испит: 60 бодова

ОКФХ 2 – генерације 2017/2018. и 2016/2017.

Посећивање предавања: 2 бода (70% > 1бод ≤ 85%, 85% > 2бода ≤ 100%)

Колоквијуми за вежбе: 15 бодова (сваки по 5)

Вежбе: 3 бода

Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)

Усмени испит: 60 бодова

ОКФХ 2 – старије генерације

Посећивање предавања: 5 бодова

Колоквијуми за вежбе: 15 бодова (сваки по 5)

Вежбе: 5 бодова

Наставни колоквијуми: 30 бодова (сваки по 15)

Усмени испит: 45 бодова


ОЦЕЊИВАЊЕ

51-60 бодова, оцена 6

61-70 бодова, оцена 7

71-80 бодова, оцена 8

81-90 бодова, оцена 9

91-100 бодова, оцена 10Минимални број бодова за излазак на испит из ОКФХ 2 је 20.


НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМИ

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Сваки од ових колоквијума носи по 10 бодова (за генерацију 2015/2016 и старије по 15 бодова) у коначној оцени.


ВЕЖБЕ

У оквиру практикума ОКФХ 1 постоји 11 вежби подељених у три целине (колоквијума).

У оквиру практикума ОКФХ 2 постоји 13 вежби подељених у четири целине (колоквијума).

Програме колоквијума, списак литературе за њих, као и списак одговарајућих вежби можете да видите овде.


УСМЕНИ ИСПИТ

Усмени испит се полаже у једном од термина унапред предвиђених календаром. Извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт у трајању око једног часа. Одговара се усмено пред предметним наставником. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога формира се коначна оцена.


ИСПИТНА ПИТАЊА

ОКФХ 1За све генерације

ОКФХ 2За све генерације


Предавања

ОКФХ 1, 2020/2021 – Презентације градива са наснимљеним звуком

Уводно предавање. Увод.

Предавање 1. Идеално гасно стање.

Предавање 2. Реално гасно стање 1/2.

Задаци 1. Идеално гасно стање.

Задаци 2. Реално гасно стање.

Предавање 3. Реално гасно стање 2/2.

Предавање 4. Термодинамика 1/8.

Предавање 5. Термодинамика 2/8.

Примери 1. Примери теоријских питања за први наставни колоквијум.

Предавање 6. Термодинамика 3/8.

Предавање 7. Термодинамика 4/8.

Предавање 8. Термодинамика 5/8.

Задаци 3. Термодинамика (за други наставни колоквијум).

Предавање 9. Термодинамика 6/8.

Предавање 10. Термодинамика 7/8.

Предавање 11. Термодинамика 8/8.

Предавање 12. Кинетичка теорија гасова 1.

Предавање 13. Кинетичка теорија гасова 2.

Предавање 14. Кинетичка теорија гасова 3.


ОКФХ 2, 2020/2021.

Предавање 1. Течно стање.

Предавање 2. Равнотежа фаза: Једнокомпонентни системи.

Предавање 3. Равнотежа фаза: Разблажени раствори.

Предавање 4. Равнотежа фаза: Потпуно мешљиве, делимично мешљиве, немешљиве течности.

Предавање 5. Двокомпонентни системи са издвајањем чврсте фазе.

Предавање 6. Трокомпонентни системи.

Задаци 1. Својства течног стања, напон паре, тачка кључања, равнотежа фаза, колигативне особине .

Предавање 7. Површински напон.

Предавање 8. Вискозност течности.

Предавање 9. Адсорпција.

Предавање 10. Колоиди.


Вежбе

Од октобра 2013. експерименталне вежбе из Општег курса физичке хемије 1 и 2 одржавају се у реновираној лабораторији 276 у првом подруму зграде ПМФ-а, блок Ц, по групама према истакнутом распореду. Студент стиче право да ради вежбе након положеног одговарајућег колоквијума. Колоквијум се састоји из решавања једног задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби. Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе урађене, а сви извештаји оверени од стране асистента. Општи списак литературе за колоквијуме можете да погледате овде.


Програм колоквијума ОКФХ 1

ОКФХ 1, Први колоквијум: Основна мерења

Задаци и литература. 

Скрипта за I колоквијум.

Опште о мерењу, квалитети мерења и врсте грешака. Густина течности. Методе за одређивање густине течности. Оптички активне супстанције. Оптичка активност и угао ротације. Принцип рада полариметра. Полариметарско одређивање угла ротације оптички активних једињења. Површински напон. Одређивање површинског напона сталагмометром. Вискозност течности. Метода за одређивање вискозности течности вискозиметром по Оствалду.

Вежбе:

1. Одређивање густине течности

2. Одређивање коефицијента површинског напона

3а. Одређивање коефицијента вискозности

3б. Одређивање угла ротације

ОКФХ 1, Други колоквијум: Особине гасова

Задаци и литература.

Гасни закони: Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков, Шарлов и Авогадроов закон. Гасни закони смеша: Далтонов и Амагатов закон. Једначина идеалног гасног стања. Густина гасова и пара. Одређивање моларне масе из густине пара: Виктор Мајерова метода.

Вежбе:

4. Одређивање моларне масе Виктор Мајеровом методом

5. Геј-Лисаков закон

6. Симулације гасних закона

ОКФХ 1, Трећи колоквијум: Термохемија са равнотежом

Задаци и литература.

Основни појмови: термодинамички систем, околина, изоловани, затворени и отворени систем. Рад, енергија и топлота. Изотермски, изобарски, изохорски и адијабатски процеси. Екстензивне и интензивне величине. Ендотермни и егзотермни процеси. Топлотне промене при сталном притиску и запремини. Специфични и моларни топлотни капацитет. Термохемијски закони: Хесов закон и Кирхофова једначина. Реакционе топлоте: топлота настајања, неутрализације, растварања, солватације, сагоревања. Мерење реакционих топлота. Закон о дејству маса и хемијска равнотежа.

Вежбе:

7. Одређивање топлоте растварања

8. Одређивање топлоте фазног прелаза

9а. Одређивање константе равнотеже мутаротације глукозе

9б. Одређивање топлоте сагоревања


Програм колоквијума ОКФХ 2

ОКФХ 2, Први колоквијум: Колигативне особине и Клаузиус-Клапејронова једначина

Задаци и литература.

Клаузиус-Клапејронова једначина. Колигативне особине раствора. Повишење тачке кључања и снижење тачке мржњења разблажених раствора. Криоскопска и ебулиоскопска константа. Методе за одређивање релативне молекулске масе криоскопски и ебулиоскопски. Криоскопска метода одређивања релативне молекулске масе по Бекману и Расту. Бекманов термометар.

Вежбе:

1. Зависност температуре кључања течности од притиска

2. Одређивање моларне масе криоскопском методом

ОКФХ 2, Други колоквијум: Равнотеже фаза

Задаци и литература.

Компоненте, фазе и степени слободе. Правило фаза. Фазни дијаграм. Једнокомпонентни системи. Парцијални и тотални напон паре изнад смеше течности. Раулов и Хенријев закон. Азеотропска смеша. Крива хлађења. Еутектичка смеша. Експериментално одређивање криве хлађења бинарне смеше (термијска анализа). Парцијално мешљиве течности.

Вежбе:

3а. Одређивање састава азеотропске смеше

3б. Парцијално мешљиве течности

4. Одређивање састава еутектичке смеше

5. Одређивање коефицијента расподеле

ОКФХ 2, Трећи колоквијум: Појаве на граници фаза и колоиди

Задаци и литература.

Површински напон и површинска енергија. Угао додира. Кохезиони и адхезиони рад. Димензије и јединице површинског напона. Методе за одређивање површинског напона. Сталагмометар. Адсорпција и типови адсорпције. Адсорпционе изотерме: Гибсова, Лангмирова и Фројндлихова. Вискозност и флуидност течности. Њутнов закон трења. Јединице и димензије коефицијента вискозности. Поазејев и Стоксов закон. Методе за одређивање вискозности течности. Вискозиметар по Оствалду. Макромолекули. Просечна релативна молекулска маса полимера. Вискозност раствора високо полимеризованих једињења. Специфична и унутрашња вискозност. Одређивање просечне молекулске масе високо полимеризованих једињења. Колоидни раствори и карактеристике колоидних система. Лиофобни и лиофилни колоиди. Структура и грађа колоидних честица. Изоелектрична тачка колоида. Макромолекули. Танкослојна хроматографија биљних пигмената.

Вежбе:

6а. Гибсова адсорпциона изотерма

6б. Фројндлихова адсорпциона изотерма

7а. Одређивање просечне релативне моларне масе полимера вискозиметријски

7б. Минимум бубрења желатина у изоелектричној тачки

ОКФХ 2, Четврти колоквијум: Физичке особине и структура молекула

Задаци и литература.

Адитивне и конститутивне величине. Индекс преламања. Поларизација атома и молекула. Специфична и моларна рефракција. Одређивање индекса преламања: Пулфрихов, Абеов и имерзиони рефрактометар. Примена рефрактометрије за одређивање процентног састава смеше и за одређивање структуре молекула. Апсорпција светлости. Апсорбанција и транспаренција. Ламбер-Беров закон. Моларни апсорпциони коефицијент. Принцип рада спектрофотометра. Одређивање концентрације раствора спектрофотометријски. Поларизована и неполаризована светлост. Оптичка активност и специфична ротација. Принцип рада и конструкција полариметра. Одређивање концентрације оптички активних супстанци.

Вежбе:

8. Одређивање концентрације применом Ламбер-Беровог закона


Обавештења

На овој страници биће истицана обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, такође и резултати са наставних колоквијума као и табеле са освојеним бодовима у предиспитним обавезама и друга актуелна обавештења.

22. 4. 2021.

Испит из ОКФХ 1 у мајском апсолвентском року биће одржан у лаб. 276 у среду, 19. маја 2021. у 10 сати. Подсећамо да у овом року могу да полажу само студенти који су обновили ИВ годину основних академских студија. Пријаве слати меилом на ristic@ffh.bg.ac.rs.

22. 4. 2021.

Увид у тестове са првог наставног колоквијума из ОКФХ 2 биће одржан 14. 5. 2021. (петак) од 15 до 16 х у просторији 377.

Из епидемиолошких разлога и оптималне организације долазака, студенти који желе да тада погледају своје тестове треба да се најаве мејлом на ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs најкасније до 11. маја 2021. у 20 х.

21. 4. 2021.

Резултате првог наставног колоквијума из ОКФХ 2 одржаног 21. 4. 2021. можете преузети овде: 

преузимање.

Студенти ће накнадно бити обавештени о термину увида у тестове.

21. 4. 2021.

Студенти који су у школској 2020/2021. години обновили четврту годину основних академских студија, могу полагати испит из предмета Општи курс физичке хемије 2 у додатном термину 14. маја 2021. (петак) у 10 х у лаб. 276. Потребно је да се студенти који желе да изађу на испит у овом термину јаве мејлом предметном асистенту (ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs) најкасније до 11. маја 2021. у 20 х.

Оцене са испита ће накнадно бити унете у индекс и електронски индекс у јунском испитном року (студент ће морати да пријави испит у јунском року преко ФИС-а). У случају да студент не изађе или не положи испит у додатном термину, има право да испит полаже у јунском року.

19. 4. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом првог наставног колоквијума из ОКФХ 2 у школској 2020/2021. години можете преузети овде: 

преузимање.

6. 4. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ЗАВРШИЛИ ВЕЖБЕ ИЗ ОКФХ 2:

Студенти који су школске 2019/2020. године завршили вежбе из предмета Општи курс физичке хемије 2 могу да се определе да ли ће ове школске године полагати писмени део испита или наставне колоквијуме. Они студенти који желе да полажу наставне колоквијуме у обавези су да се до 18.04.2021. у 23х пријаве за полагање првог наставног колоквијума (погледати претходно обавештење од 05.04.2021.). Подразумеваће се да ће студенти који се до овог рока не пријаве за полагање првог наставног колоквијума полагати писмени испит. Такође, студенти који се пријаве за полагање наставног колоквијума не могу да полажу писмени испит.

5. 4. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Први наставни колоквијум из ОКФХ 2 заказан је за 21. април 2021. (среда) у 9 х.

СВИ студенти који ће тада полагати први наставни колоквијум су дужни да се пријаве најкасније до 18. 4. у 23 х, попуњавањем упитника на следећем линку: 

Пријава.

Распоред долажења студената по просторијама ће бити објављен након завршетка пријављивања.

18. 3. 2021.

Вежбе из ОКФХ 2 за групе Г1, Г2, Г5, Г6, Г7 и Г8 неће бити одржане 25.3.2021. Наредни термин вежби је 1. априла (четвртак) у редовним терминима.

Предметни асистент

8. 3. 2021.

Уводни термин вежби за предмет ОКФХ2 за групе Г10, Г11 и Г12 ће бити одржан 9.3.2021. са почетком у 15:00 часова на линку: 

https://join.skype.com/bZKQzioaU2JO

Предметни асистент

25. 2. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом наставе из ОКФХ 2 у школској 2020/2021. години можете преузети овде: 

преузимање.

25. 2. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом усменог испита из ОКФХ 2 у фебруарском испитном року школске 2020/2021. године можете преузети овде: 

преузимање.

23. 2. 2021.

Резултате писменог испита из ОКФХ 2 одржаног 23. 2. 2021. можете преузети овде: 

преузимање.

Тестове можете добити на увид у термину усменог испита из ОКФХ 2.

16. 2. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом усменог испита из ОКФХ 1 у фебруарском испитном року школске 2020/2021. године можете преузети овде: 

преузимање.

16. 2. 2021.

Сви студенти који 23. фебруара 2021. полажу писмени испит из ОКФХ 2 треба да дођу испред амфитеатра у 8 х. Писмени испит полажу само студенти који су завршили вежбе у школској 2019/2020. години.

5. 2. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом усменог испита из ОКФХ 2 у јануарском испитном року школске 2020/2021. године можете преузети овде: 

преузимање.

1. 2. 2021.

Табелу са предиспитним поенима за генерацију 2020/2021. можете преузети овде: 

преузимање.

За евентуалне примедбе и корекције писати на ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs

29. 1. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом усменог испита из ОКФХ 1 у јануарском испитном року школске 2020/2021. године можете преузети овде: 

преузимање.

29. 1. 2021.

Сви студенти који 5. фебруара 2021. полажу писмени испит из ОКФХ 2 треба да дођу испред амфитеатра у 8 х. Писмени испит полажу само студенти који су завршили вежбе у школској 2019/2020. години.

25. 1. 2021.

Резултате поправног наставног колоквијума из ОКФХ 1 одржаног 25. 1. 2021. можете преузети овде: 

преузимање.

Тестове можете добити на увид у среду, 3. фебруара 2021. од 9 до 9.30 х у соби 377.

25. 1. 2021.

Позивају се студенти да се за заказивање онлајн консултација обрате предметном наставнику на меил ristic@ffh.bg.ac.rs.

23. 1. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом поправног наставног колоквијума из ОКФХ 1 у школској 2020/2021. години можете преузети овде: 

преузимање.

18. 1. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са испитним питањима из ОКФХ 1 можете преузети овде: 

преузимање.

15. 1. 2021.

Студенти из група Г5, Г6, Г7 и Г8 који још увек нису послали све извештаје из ОКФХ 1 предметном асистенту то могу урадити до петка, 22. јануара 2021. у 23 х.

14. 1. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању наставе из ОКФХ 1 у периоду од 18. јануара 2021. до 22. јануара 2021. можете преузети овде: 

преузимање.

11. 1. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поправни наставни колоквијум из ОКФХ 1 заказан је за 25. јануар 2021. (понедељак) у 10 х.

СВИ студенти који ће тада поправљати наставне колоквијуме су дужни да се пријаве најкасније до 22. 1. у 22 х, попуњавањем упитника на следећем линку: 

Пријава.

Студенти могу поправљати само један наставни колоквијум, по жељи (или први или други).

Распоред долажења студената по просторијама ће бити објављен након завршетка пријављивања.

11. 1. 2021.

Увид у тестове са првог и другог наставног колоквијума из ОКФХ 1 биће одржан 19. јануара 2021. (уторак) у просторији 374, и то према следећем распореду:

студенти са бројем индекса од 1 до 20: у 9:00 х;

студенти са бројем индекса од 21 до 40: у 9:20 х;

студенти са бројем индекса од 41 и изнад: у 9:40 х.

Термини долажења се односе на све генерације студената.

26.12.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању наставе из ОКФХ 1 у периоду од 28. децембра 2020. до 15. јануара 2021. можете преузети овде: 

преузимање.

23. 12. 2020.

У периоду од 25. до 29. јануара 2021. године планира се одржавање поправног наставног колоквијума. Студенти ће тада моћи да полажу један наставни колоквијум по жељи (први или други).

23. 12. 2020.

Резултате другог наставног колоквијума из ОКФХ 1 одржаног 23. 12. 2020. можете преузети овде: 

преузимање.

21. 12. 2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са организацијом другог наставног колоквијума из ОКФХ 1 у школској 2020/2021. години можете преузети овде: 

преузимање.

19.12.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању наставе у току следеће недеље можете преузети овде: 

преузимање.

13.12.2020.

Смернице за припрему другог наставног колоквијума:

1) Колоквијум це трајати 45 минута, имаце 1. теоријско питање и 4. задатка.

2) За теоријско питање долазе у обзир: дефиниције и особине термодинамицких потенцијала (У, Х, А, Г) као и ентропије (С), рада и топлоте (q, w) и топлотних капацитета (као и Мајерова релација), И и ИИ закон термодинамике, појмови функције стања и функције пута, екстензивне и интензивне велицине, топлотне машине (шта су, шта је извор, шта је уток) и њихова ефикасност. Није потребно уцити изводјења за наставни колоквијум, вец само познавати појмове и дефиниције.

3) За задатке долазе у обзир задаци из 

прилога, закљуцно са задатком број 47.

4) На колоквијум треба понети дигитрон и оловке.

12.12.2020.

ДРУГИ НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМ из ОКФХ 1 биће одржан 23. децембра 2020. (среда) у периоду од 18-20 сати. СВИ студенти који ће тада полагати други наставни колоквијум су дужни да се пријаве најкасније до недеље 20.12.2020 у 22 х, попуњавањем упитника на следећем линку: 

Пријава. Накнадне пријаве неће бити уважене.

Распоред долажења студената по просторијама ће бити објављен након завршетка пријављивања.

12.12.2020.

ВАЗНО ОБАВЕСТЕЊЕ о одрзавању наставе у току следеце недеље можете преузети овде: 

преузимање.

05. 12. 2020.

ВАЗНО ОБАВЕСТЕЊЕ о одрзавању наставе у току следеце недеље можете преузети овде: 

преузимање.

Увид у тестове са наставног колоквијума помера се до даљег.

28. 11. 2020.

ВАЗНО ОБАBЕШТЕЊЕ о одрзавању наставе у току следеце недеље можете преузети овде: 

преузимање.

Увид у тестове са наставног колоквијума помера се до даљег.

28. 11. 2020.

ДРУГИ НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМ планиран је да се одрзи у среду 23.12.2020. уколико епидемиолоска ситуација буде дозвољавала долазак на факултет. Градиво другог колоквијума је термодинамика. Потребно је да студенти везбају задатке из фајла у 

прилогу, закљуцно са задатком број 47.

21. 11. 2020.

ВАЗНО ОБАВЕСТЕЊЕ о одрзавању наставе у току следеце недеље можете преузети овде: 

преузимање.

Увид у тестове са наставног колоквијума помера се за наредну недељу због новонастале епидемиолоске ситуације.

19. 11. 2020.

Резултате првог наставног колоквијума из ОКФХ 1 одржаног 18. 11. 2020. можете преузети овде: 

преузимање.

Тестове можете добити на увид у терминима вежби, у недељи између 23. и 27. новембра.

19. 11. 2020.

Студенти који су заражени вирусом ЦОВИД-19 или су у самоизолацији, треба да се јаве мејлом свом предметном асистенту ради договора око надокнаде вежби.

12. 11. 2020.

Важно обавештење у вези са организацијом првог наставног колоквијума из ОКФХ 1 у школској 2020/2021. години можете преузети овде: 

преузимање.

8. 11. 2020.

Консултације неће бити одржане у среду, 11.11.2020, јер је то нерадни дан према календару наставе. За све нејасноће и евентуално заказивање консултација у неком другом термину студенти се могу обратити предметном наставнику мејлом (ristic@ffh.bg.ac.rs).

31. 10. 2020.

Консултације ће бити одржане у среду, 4.11.2020, у 18:15 у амфитеатру. Потребно је да се студенти који планирају да дођу на консултације најаве преко е-маила ristic@ffh.bg.ac.rs.

25. 10. 2020.

Консултације ће бити одржане у среду, 28.10.2020, у 18:15 у амфитеатру. Потребно је да се студенти који планирају да дођу на консултације најаве преко е-маила ristic@ffh.bg.ac.rs.

19. 10. 2020.

Први наставни колоквијум из ОКФХ 1 заказан је за 18. новембар 2020. (среда) у 18х. СВИ студенти који ће тада полагати први наставни колоквијум су дужни да се пријаве најкасније до 10. 11. у 22 х, попуњавањем упитника на следећем линку: 

Пријава.

Распоред долажења студената по просторијама ће бити објављен након завршетка пријављивања.

18. 10. 2020.

Консултације ће бити одржане у среду, 21.10.2020, у 18:15 у амфитеатру. Потребно је да се студенти који планирају да дођу на консултације најаве преко е-маила ristic@ffh.bg.ac.rs.

11. 10. 2020.

Студенти могу доћи на консултације из ОКФХ 1 у среду 14. 10. 2020. према следећем распореду:

Г1-Г4 од 18:00 до 18:30.

Г5-Г8 од 18:30 до 19:00,

Г9-Г12 од 19:00 до 19:30.

10. 10. 2020.

Уџбеник и практикум потребни за праћење наставе из ОКФХ 1 могу се купити у књижари Службеног гласника – Нови Плато у Чика Љубиној 18-20 (улаз из Васине улице). Радна свеска ће бити доступна у истој књижари крајем следеће недеље.

5. 10. 2020.

Предавања из ОКФХ 1 (презентације са наснимљеним гласом) биће постављана сваког понедељка на овом сајту, на страници посвећеној предавањима: 

Предавања.

1. 10. 2020.

Позивају се студенти прве године да дођу на састанак са предметним наставником у среду, 7. октобра 2020. у амфитеатар, и то: групе Г1-Г4 у 18 сати, групе Г5-Г8 у 18:30 сати, групе Г9-Г12 у 19 сати.

1. 10. 2020.

Вежбе из предмета ОКФХ 1 у школској 2020/2021. години почињу од уторка, 6. октобра 2020. према распореду истакнутом на сајту Факултета: 

Распоред.

Вежбе се одржавају у лабораторији 276.

Исправке примећених грешака насталих при штампању другог издања уџбеника, 

преузимање.


Линкови

Линкови ка сајтовима који могу бити од користи за спремање испита.

https://chem.libretexts.org

http://chem240.cs.uwindsor.ca.

http://www.chem1.com/acad/webtext/thermeq/index.html.

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/introphyschem/notes.html.

http://ronispc.chem.mcgill.ca/ronis/chem213/Notes.html.

http://www.chem.boun.edu.tr.

http://www.docbrown.info.

http://www.docbrown.info/page13/page13c.htm.

https://www.feynmanlectures.caltech.edu.

http://www.taftan.com.


Контакти

НАСТАВНИЦИ

Проф. др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, 

ivanka@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 1) (лаб. 374)

 

Доц. др Мирослав Ристић, 

ristic@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 1) (лаб. 374)

 

Проф. др Милена Петковић, 

milena@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 2) (лаб. 374)

 

АСИСТЕНТИ

др Ана Станојевић, 

ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 1 и ОКФХ 2) (лаб. 377)

 

Ђорђе Цвјетиновић, 

djordje@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 2) (лаб. 271)

 

Бранислав Миловановић, 

branislavm@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 1) (лаб. 371)

 

др Александра Павићевић, 

aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 2) (лаб. 272)

 

Александар Јовановић, 

a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs (ОКФХ 1) (лаб. 358)

 

ТЕХНИЧАРИ

Дејан Вучковић, 

dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 257)

 

Вук Јовановић, 

vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 276)