Студијски програм докторских академских студија Физичке хемије за студенте уписане почевши од 2021. године

Структура студијског програма

Докторске академске студије физичке хемије трају три године (шест семестара) у обиму од 180 ЕСПБ бодова и настављају се на основне и мастер академске студије обима 300 ЕСПБ бодова. После завршених докторских академских студија, студент стиче научно звање ДОКТОР НАУКА – ФИЗИЧКОХЕМИЈСКЕ НАУКЕ.


Сврха студијског програма

Сврха студијског програма докторских академских студија физичке хемије је едукација и развој успешног, одговорног и конкурентног научника у складу са највишим међународним научним, стручним и етичким стандардима. Курикулум ових студија је конципиран тако да се образује научни и наставни кадар у различитим класичним областима физичке хемије као што су општа физичка хемија, атомистика, хемијска термодинамика, електрохемија, спектрохемија, нуклеарна и радиохемија, хемијска кинетика, квантна хемија, физичке хемије чврстог стања, флуида и плазме, али и нових области као што су биофизичка хемија, заштита животне средине, наноматеријали и друго. Докторанти се упознају са методологијом научно-истраживачког рада и продубљују своја до сад стечена знања. Оспособљавају се за рад у научном тиму, за рад у интердисциплинарним областима, а такође кроз рад са студентима основних и дипломских студија оспособљавају се да се укључе у развој научног подмлатка.

Поред тога, студенти се на овим студијама подстичу да креативно мисле и процењују како своје, тако и резултате до којих су дошли други. Током студија се уче како да резултате својих истраживања презентују домаћој и међународној јавности; уче се да планирају, организују и самостално воде оригинална научно-релевантна истраживања и развој нових поступака и технологија. На тај начин се ствара нови научни кадар који ће доприносити остваривању опште мисије Факултета за физичку хемију у вези са развојем физичке хемије у целини, али и у вези са развојем националне науке и њене улоге у развоју нашег друштва.

Студенти стичу неопходне компетенције кроз наставу и научноистраживачки рад, сарадњу са другим истраживачким тимовима, комуникацију резултата свог научноистраживачког рада са научном заједницом и широм популацијом, а у циљу подизања свести о значају научноистраживачког рада на наше друштво.


Циљеви студијског програма

Један од циљева Факултета за физичку хемију је неговање научних истраживања у области различитих дисциплина физичке хемије. Стога, докторске академске студије физичке хемије имају за циљ да пруже докторантима разумевање истраживачког процеса и његове методологије и оспособе их за самостална истраживања у области физичке хемије и њој сродних наука, компетентну обраду и тумачење добијених резултата као и систематско и критичко праћење литературе. Кроз активну наставу, као и кроз читаву израду докторске дисертације, подстиче се развој креативних способности кандидата које му омогућавају оригиналност у раду, али и критичност и објективност у размишљању и поступцима. Студенти се посебно кроз студијски истраживачки рад оспособљавају за практични рад и опремају специфичним практичним вештинама неопходним за истраживања у појединим областима. На тај начин кандидати се оспособљавају за квалитетнији рад у својој даљој професионалној каријери јер су стекли рутину у примени различитих метода и техника у теоријским и експерименталним истраживањима. Циљ је да кандидат у току израде докторске дисертације овлада методама и методологијом научног рада, дође до оргиналних научних резултата које може публиковати у релевантним научним часописима, да стекне компетенције које ће му омогућити лако укључивање у међународне научно-истраживачке пројекте. Курикулум ових студија и теме докторских дисертација усклађене су са савременим правцима развоја физичке хемије у свету (види The Chemical Educator, Vol. 9, No. 2, Published on Web 3/9/2004, Theresa Julia Zielinski and Richard W. Schwenz, Physical Chemistry: A Curriculum for 2004 and Beyond), као закључцима скупoва: Bologna/EHEA Seminars on Doctoral Studies (Salzburg 2005, Nice 2006, Helsinki 2008, Warsaw 2010, Beirut 2013) и скупа „Докторске студије у Србији“ (ТЕМПУС ГОМЕС пројекат, Нови Сад 2011), на којима су представници Факултета имали прилике да учествују, као и са задацима и циљевима Факултета.


Компетенције дипломираних студената

Програм докторских студија физичке хемије конципиран је тако да студенте опрема знањима, вештинама, способностима и општим компетенцијама како би били у стању да:

а. Самостално планирају, организују и реализују развојна и научна истраживања решавајући практичне и теоријске проблеме из области физичке хемије односно њених дисциплина;

б. Узму активно учешће у међународним пројектима;

в. Учествују у развоју нових технологија и поступака;

г. Размишљају и закључују креативно, критички и самостално поштујући етичке принципе добре научне праксе;

д. Доносе одлуке у комплексним и непредвидивим ситуацијама;

ђ. Компетентно, стручно и професионално комуницирају усмено и писмено са колегама из области физичке хемије и других области науке и праксе;

е. Постигнуте резултате саопштавају на научним конференцијама, публикују их у реномираним научним часописима, региструју их као патенте;

ж. Своја знања преносе на друге у различитим образовним установама;

з. Доприносе својим истраживањима општем развоју физичке хемије и науке уопште.

и. Стичу предметно-специфичне компетенције као што су:

-Познавање и разумевање различитих дисциплина физичке хемије и праћење најновијих достигнућа у њој;

-Познавање савремених експерименталних метода које се користе у истраживањима у области физичке хемије, као и областима хемије, физике, биологије и биохемије, медицине, заштите човекове средине, науке о материјалима.

Опис исхода учења

Студент који заврши студије докторских академских студија физичке хемије

– способан је да коришћењем савладаних метода, поступака и информационо-комуникационих технологија решава научне проблеме како из области фундаменталних, тако и примењених научних истраживања из области физичке хемије и сродних дисциплина.

-поседује највиши степен знања у раду на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким физичкохемијским лабораторијама и анализи добијених резултата;

-оспособљен је да самостално формулише научне хипотезе, осмишљава експерименте и пројекте, и организује и руководи истраживачким задацима;

-способан је да остварује разне видове научне сарадње на српском и енглеском језику, укључујући публиковање научних радова и комуникацију на научним конференцијама;

-способан је да унапређује  наставу из физичке хемије, као и да буде компетентан ментор студентима на основним, мастер и докторским студијама

– има уско-специјализована неопходна знања и вештине која му омогућавају даље усавршавање у оквиру програма постдокторских истраживања, а запослење је могуће у науци, образовању, привреди и јавном сектору.


Правилници

Правилник о докторским студијама и пропратна докумета


Књига предмета на студијском програму ДАС Физичка хемија

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [208.69 KB]