www.bioscope.ffh.bg.ac.rs


Укључите се у наша истраживања из области биофизичке хемије – ЦНИРС


Предметни наставник: др Милош Мојовић, редовни професор


Садржај предмета

Теоријска настава
Живи системи – физичкохемијски аспект. Поређење структуре биљних и животињских ћелија – ћелијске органеле и методе за њихово одвајање. Биолошке мембране – састав, функција, фазни прелази, плазма – мембранска патофизиологија. Транспорт кроз мембране – јон-селективни канали, носачи, аквапорини, транспорт глукозе,  јонске пумпе, АБЦ транспортери, мембрански потенцијал, патолошка стања везана за поремећен мембрански транспорт. Физичкохемијске методе за испитивање мембрана. Нервна ћелија – акциони потенцијал, синапса, неуротрансмитери, неуродегенеративне болести, неуротоксини, опојне дроге, антидепресиви. Нуклеинске киселине и методе за њихово испитивање – реакција ланчаног умножавања (PCR), електрофореза, секвенцирање, мутација, генска терапија. Биомаркери – појам, подела и улога у испитивању патофизиолошких процеса. Хормони – хормонске промене и болести. Улога липида у патофизиолошким процесима. Основе редокс биологије – слободни радикали и антиоксиданси. Методе за испитивање призводње реактивних слободнорадикалских врста у биосистемима.

Практична настава
Синтеза и испитивање различитих типова моделских мембрана. Испитивање мембрана применом печ-клемп технике. Електрофоретско раздвајање протеина на акриламидном матриксу. Електрофоретско раздвајање нуклеинских киселина на агарозном матриксу. ЕПР спектроскопија и имиџинг у испитивању биосистема. Биоелектрохемија. Биоинформатика.


Табела предмета