Конкурс за упис на докторске академске студије на ФФХ

Све информације о упису на ДАС у школској 2020/21. години налазе се на страници Конкурс за упис на докторске академске студије.


Листа ментора докторских студија за студенте ДАС уписане школске 2019/20 године.

ЛИСТА


Структура студијског програма

Докторске академске студије физичке хемије трају три године (шест семестара) у обиму од 180 ЕСПБ бодова и настављају се на основне и мастер академске студије обима 300 ЕСПБ бодова. После завршених докторских академских студија, студент стиче академско звање доктор физичкохемијских наука.


Сврха студијског програма

Сврха студијског програма докторских академских студија физичке хемије је едукација и развој успешног, одговорног и конкурентног научника у складу са највишим међународним научним, стручним и етичким стандардима. Курикулум ових студија је конципиран тако да се образује научни и наставни кадар у различитим класичним областима физичке хемије као што су општа физичка хемија, атомистика, хемијска термодинамика, електрохемија, спектрохемија, нуклеарна и радиохемија, хемијска кинетика, квантна хемија, физичке хемије чврстог стања, флуида и плазме, али и нових области као што су биофизичка хемија, заштита животне средине, наноматеријали и друго. Докторанти се упознају са методологијом научно-истраживачког рада и продубљују своја до сад стечена знања. Оспособљавају се за рад у научном тиму, за рад у интердисциплинарним областима, а такође кроз рад са студентима основних и дипломских студија оспособљавају се да се укључе у развој научног подмлатка.

Поред тога, студенти се на овим студијама подстичу да креативно мисле и процењују како своје, тако и резултате до којих су дошли други. Током студија се уче како да резултате својих истраживања презентују домаћој и међународној јавности; уче се да планирају, организују и самостално воде оригинална научно-релевантна истраживања и развој нових поступака и технологија. На тај начин се ствара нови научни кадар који ће доприносити остваривању опште мисије Факултета за физичку хемију у вези са развојем физичке хемије у целини, али и у вези са развојем националне науке и њене улоге у развоју нашег друштва.

Студенти стичу неопходне компетенције кроз наставу и научноистраживачки рад, сарадњу са другим истраживачким тимовима, комуникацију резултата свог научноистраживачког рада са научном заједницом и широм популацијом, а у циљу подизања свести о значају научноистраживачког рада на наше друштво.


Циљеви студијског програма

Један од циљева Факултета за физичку хемију је неговање научних истраживања у области различитих дисциплина физичке хемије. Стога, докторске академске студије физичке хемије имају за циљ да пруже докторантима разумевање истраживачког процеса и његове методологије и оспособе их за самостална истраживања у области физичке хемије и њој сродних наука, компетентну обраду и тумачење добијених резултата као и систематско и критичко праћење литературе. Кроз активну наставу, као и кроз читаву израду докторске дисертације, подстиче се развој креативних способности кандидата које му омогућавају оригиналност у раду, али и критичност и објективност у размишљању и поступцима. Студенти се посебно кроз студијски истраживачки рад оспособљавају за практични рад и опремају специфичним практичним вештинама неопходним за истраживања у појединим областима. На тај начин кандидати се оспособљавају за квалитетнији рад у својој даљој професионалној каријери јер су стекли рутину у примени различитих метода и техника у теоријским и експерименталним истраживањима. Циљ је да кандидат у току израде докторске дисертације овлада методама и методологијом научног рада, дође до оргиналних научних резултата које може публиковати у релевантним научним часописима, да стекне компетенције које ће му омогућити лако укључивање у међународне научно-истраживачке пројекте. Курикулум ових студија и теме докторских дисертација усклађене су са савременим правцима развоја физичке хемије у свету (види The Chemical Educator, Vol. 9, No. 2, Published on Web 3/9/2004, Theresa Julia Zielinski and Richard W. Schwenz, Physical Chemistry: A Curriculum for 2004 and Beyond), као закључцима скупoва: Bologna/EHEA Seminars on Doctoral Studies (Salzburg 2005, Nice 2006, Helsinki 2008, Warsaw 2010, Beirut 2013) и скупа „Докторске студије у Србији“ (ТЕМПУС ГОМЕС пројекат, Нови Сад 2011), на којима су представници Факултета имали прилике да учествују, као и са задацима и циљевима Факултета.


Компетенције дипломираних студената

Програм докторских студија физичке хемије конципиран је тако да студенте опрема знањима, вештинама, способностима и општим компетенцијама како би били у стању да:

а. Самостално планирају, организују и реализују развојна и научна истраживања решавајући практичне и теоријске проблеме из области физичке хемије односно њених дисциплина;

б. Узму активно учешће у међународним пројектима;

в. Учествују у развоју нових технологија и поступака;

г. Размишљају и закључују креативно, критички и самостално поштујући етичке принципе добре научне праксе;

д. Доносе одлуке у комплексним и непредвидивим ситуацијама;

ђ. Компетентно, стручно и професионално комуницирају усмено и писмено са колегама из области физичке хемије и других области науке и праксе;

е. Постигнуте резултате саопштавају на научним конференцијама, публикују их у реномираним научним часописима, региструју их као патенте;

ж. Своја знања преносе на друге у различитим образовним установама;

з. Доприносе својим истраживањима општем развоју физичке хемије и науке уопште.

и. Стичу предметно-специфичне компетенције као што су:

-Познавање и разумевање различитих дисциплина физичке хемије и праћење најновијих достигнућа у њој;

-Познавање савремених експерименталних метода које се користе у истраживањима у области физичке хемије, као и областима хемије, физике, биологије и биохемије, медицине, заштите човекове средине, науке о материјалима.

Опис исхода учења

Студент који заврши студије докторских академских студија физичке хемије

– способан је да коришћењем савладаних метода, поступака и информационо-комуникационих технологија решава научне проблеме како из области фундаменталних, тако и примењених научних истраживања из области физичке хемије и сродних дисциплина.

-поседује највиши степен знања у раду на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким физичкохемијским лабораторијама и анализи добијених резултата;

-оспособљен је да самостално формулише научне хипотезе, осмишљава експерименте и пројекте, и организује и руководи истраживачким задацима;

-способан је да остварује разне видове научне сарадње на српском и енглеском језику, укључујући публиковање научних радова и комуникацију на научним конференцијама;

-способан је да унапређује  наставу из физичке хемије, као и да буде компетентан ментор студентима на основним, мастер и докторским студијама

– има уско-специјализована неопходна знања и вештине која му омогућавају даље усавршавање у оквиру програма постдокторских истраживања, а запослење је могуће у науци, образовању, привреди и јавном сектору.


Прописи:

Документа:

Стандардни облик и садржај докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду:

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и:

  • Потписана изјава о ауторству, којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова којима се нарушавају ауторска права других особа: прилог 1
  • Потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне: прилог 2
  • Потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ да дисертацију чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду, те је учини доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи: прилог 3

Ове изјаве додају се на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији.


Ментори за докторске студије


Дигитални репозиторијум одбрањених докторских дисертација


Докторске дисертације које су на увиду јавности


Обавештења


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм: ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ (3 године, 180 ЕСПБ)


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – КАКО ДО ДИПЛОМЕ?

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [72.32 KB]

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [68.80 KB]