SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE: UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU

Samovrednovanje 2016/2019

Izveštaj o samovrednovanju 2016/2019

Izveštaj o samovrednovanju 2016/2019 – linkovana dokumenta

Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.1. Javno dostupan dokument – Strategija obezbeđenja kvaliteta (sadrži mere i subjekte za obezbeđenje kvaliteta)

Prilog 1.2. Akcioni plan za sprovođenje Strategije i odluka o njegovom usvajanju

Prilog 1.3. Izveštaj o spoljašljoj proveri osiguranja kvaliteta Fakulteta iz 2016. godine

Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Prilog 2.1. Usvojeni dokument – Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta

Prilog 2.2. Izvod iz Statuta koji reguliše osnivanje i delokrug rada Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta na Fakultetu

Prilog 2.3. Usvojen godišnji izveštaj o radu Fakulteta (sadrži delove koji se odnose na unapređenje kvaliteta)

Prilog 2.4. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta

Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

Prilog 3.1. Formalno uspostavljeno telo (komisija, odbor, centar) sa konkretnom odgovornošću za unutrašnje osiguranje kvaliteta u visokoškolskoj ustanovi (izvod iz Statuta Fakulteta donetog  12.06.2018. god) i opis rada (do 100 reči)

Prilog 3.2. Spisak svih anketa

Prilog 3.3a. Analiza rezultata ankete – Anketa o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika u jesenjem i prolećnom semestru

Prilog 3.3b. Analiza rezultata ankete – Studentska anketa o radu fakultetskih službi (školska 2016/17)

Prilog 3.3v. Analiza rezultata ankete – Ispitivanje mišljenja studenata o uslovima studiranja

Prilog 3.3g. Analiza rezultata ankete – Upitnik o kvalitetu nastavnog procesa za predmet

Prilog 3.3d. Analiza rezultata ankete – Upitnik o kvalitetu nastavnog procesa za studijski program (za svršene studente)

Prilog 3.3đ. Analiza rezultata ankete – Upitnik o kvalitetu nastavnog procesa za poslodavca

Prilog 3.3e. Analiza rezultata ankete – Ispitivanje mišljenja nastavnika i saradnika o uslovima rada, kvalitetu organizacije i upravljanja ustanove, kvalitetu nastavnog i naučno-istraživačkog procesa i kvalitetu studenata

Standard 4: Kvalitet studijskog programa

Tabela 4.1. Lista svih studijskih programa koji su akreditovani na visokoškolskoj ustanovi sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u tekućoj i prethodne 2 školske godine

Tabela 4.2. Broj i procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u prethodne 3 školske godine u okviru svih akreditovanih studijskih programa

Tabela 4.3. Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine na svim studijskim programima

Tabela 4.4. Mapiranje predmeta. Obuhvaćenost svakog programskog ishoda učenja u okviru obaveznih i izbornih predmeta studijskog programa osnovnih akademskih studija fizičke hemije

Tabela 4.5. Prolaznost studenata po predmetima u prethodne 3 školske godine na svim studijskim programima

Prilog 4.1. Analiza rezultata anketa o mišljenju diplomiranih studenata o kvalitetu studijskog programa i postignutim ishodima učenja, za sve studijske programe

Prilog 4.2. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca

Prilog 4.3a. Odluka o akreditaciji doktorskih studija fizičke hemije

Prilog 4.3b. Odluka o dopuni Odluke o akreditaciji doktorskih studija fizičke hemije

Prilog 4.3v. Odluka o akreditaciji master akademskih studija fizičke hemije

Prilog 4.3g. Odluka o akreditaciji osnovnih akademskih studija fizičke hemije

Prilog 4.3d. Odluka o akreditaciji specijalističkih strukovnih studija „Forenzika“

Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa

Prilog 5.1. Analiza rezultata anketa studenata o kvalitetu nastavnog procesa na svim studijskim programima

Prilog 5.2a. Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave

Prilog 5.2b. Pravilnik o radnoj disciplini i pravilima ponašanja na Fakultetu

Prilog 5.3. Primer plana rada na predmetu javno dostupnog na sajtu Fakulteta i prezentovanog studentima na prvom času predavanja na početku školske godine

Prilog 5.4. Spisak obuka za sticanje i razvoj nastavničkih kompetencija, kojima su prisustvovali nastavnici i saradnici Fakulteta

Prilog 5.5 Raspored nastave OAS jesenji semestar 2019/2020.

Prilog 5.6 Pravilnik o obezbeđivanju kvaliteta nastavnog procesa

Standard 6: Kvalitet naučno-istraživačkog, umetničkog i stručnog rada

Tabela 6.1. Naziv tekućih naučno-istraživačkih/umetničkih projekata, čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 6.2. Spisak nastavnika i saradnika zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi, učesnika u tekućim domaćim i međunarodnim projektima

Tabela 6.3. Zbirni pregled naučno-istraživačkih rezultata u ustanovi u prethodnoj godini

Tabela 6.4. Spisak SCI-indeksiranih radova po godinama za prethodni trogodišnji period

Tabela 6.5. Lista odbranjenih doktorskih disertacija u visokoškolskoj ustanovi u prethodnih pet godina

Tabela 6.6. Naziv i broj tekućih stručnih i umetničkih projekata koji se trenutno realizuju u ustanovi čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 6.7. Spisak mentora prema trenutno važećim standardima koji se odnosi na ispunjenost uslova za mentore u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovno-umetničkog polja, kao i odnos broja mentora u odnosu na ukupan broj nastavnika na visokoškolskoj ustanovi

Prilog 6.1. Spisak nagrada i priznanja nastavnika, saradnika i studenata za ostvarene rezultate u naučno-istraživačkom radu

Prilog 6.2. Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi

Prilog 6.3a. Odnos broja SCI-indeksiranih radova u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi

Prilog 6.3b. Analiza naučnog rada Fakulteta javno predstavljena na proslavi 115 godina fizičke hemije na Univerzitetu u Beogradu (Rektorat, 15. maj 2018, izvor Scopus)

Prilog 6.4. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta naučnog rada

Prilog 6.5a. Plan naučno-istraživačkog rada za period 2016-2020

Prilog 6.5b. Program razvoja naučno-istraživačkog podmlatka za period 2016-2020

Prilog 6.6. Odluka o akreditaciji ustanove za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti

Prilog 6.7. Nezavisna analiza urađena od strane Živkovića i saradnika (Serbian Journal of Management 12 (2) (2017) 171–187)

Prilog 6.8. Odluka o protokolu za prijavljivanje projekata (javno oglašen)

Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

Tabela 7.1. Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 7.2. Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi

Prilog 7.1a. Pravilnik Fakulteta o izboru nastavnika i saradnika

Prilog 7.1b. Pravilnik Univerziteta o izboru nastavnika i saradnika

Prilog 7.1v. Primer izveštaja o izboru nastavnika na Fakultetu za fizičku hemiju

Prilog 7.2. Odnos ukupnog broja studenata (broj studenata odobren akreditacijom pomnožen sa brojem godina trajanja studijskog programa) i broja zaposlenih nastavnika na nivou ustanove, za svaki studijski program

Standard 8: Kvalitet studenata

Tabela 8.1. Pregled broja studenata po nivoima, studijskim programima i godinama studija na tekućoj školskoj godini

Tabela 8.2. Stopa uspešnosti studenata na svim studijskim programima

Tabela 8.3. Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija

Prilog 8.1. Pravilnik o proceduri prijema studenata

Prilog 8.2. Pravilnik o ocenjivanju

Prilog 8.3. Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja

Prilog 8.4. Evidencija prolaznosti i položenih ispita po predmetima i godinama od šk. 2015/16. do šk. 2017/18. godine za sve studijske programe

Prilog 8.5. Godišnji izveštaj Fakulteta za školsku 2017/2018. godinu

Prilog 8.6. Program rada i plan razvoja Fakulteta za školsku 2018/2019. godinu

Prilog 8.7. Pravilnik rada Centra za naučno-istraživački rad studenata Fakulteta za fizičku hemiju

Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 9.2. Popis informatičkih resursa

Prilog 9.1a. Pravilnik Fakulteta o udžbenicima

Prilog 9.1b. Pravilnik Univerziteta o nastavnoj literaturi

Prilog 9.2. Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na visokoškolskoj ustanovi (sa rednim brojevima)

Prilog 9.3. Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na ustanovi sa brojem nastavnika na ustanovi

Prilog 9.4. Rezultati ankete studenata o uslovima studiranja za sve studijske programe

Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

Tabela 10.1. Broj nenastavnih radnika stalno zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica

Prilog 10.1. Shematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove

Prilog 10.2. Analiza rezultata ankete studenata svih studijskim programa o proceni kvaliteta rada organa upravljanja i rada stručnih službi (deo ankete o uslovima studiranja)

Prilog 10.3. Analiza ankete za zaposlene na Fakultetu
Prilog 10.4. Javno dostupan dokument – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Prilog 10.5. Usavršavanje nenastavnog osoblja

Standard 11: Kvalitet prostora i opreme

Tabela 11.1a. Ukupna površina (u vlasništvu visokoškolske ustanove i iznajmljeni prostor) sa površinom objekata (amfiteatri, učionice, laboratorije, organizacione jedinice, službe)

Tabela 11.1b. Specifikacija laboratorijskog prostora koji visokoškolska ustanova obezbeđuje za izvođenje eksperimentalne nastave

Tabela 11.1v. Ukupan potreban prostor prema broju studenata na svim studijskim programima

Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu (najznačajnija oprema, godišnji popis opreme se radi svakog januara, i dostupan je u Finansijskoj službi Fakulteta)

Prilog 11.1a. Rešenje Republičkog geodetskog zavoda, Beograd, broj 952-02-10-1655/06 od 12.02.2007.

Prilog 11.1b. Podaci katastra nepokretnosti

Standard 12: Finansiranje

Prilog 12.1. Finansijski plan (za 2018)

Prilog 12.2. Finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu

Prilog 12.3. Poslednji usvojen finansijski izveštaj (za 2017)

Prilog 12.4. Pravilnik o platama, dodacima i ostalim primanjima zaposlenih

Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Prilog 13.1. Odluka o izboru članova Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta i Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave

Prilog 13.2a. Izvod iz Statuta ustanove kojim reguliše osnivanje i delokrug rada komisija za kvalitet

Prilog 13.2b. Izvod iz Statuta ustanove kojim reguliše učešće studenata u radu tela Fakulteta

Prilog 13.3. Javno publikovan dokument – Strategija/Politika obezbeđenja kvaliteta

Prilog 13.4. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta

Prilog 13.5. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa

Prilog 13.6. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta studijskog programa

Prilog 13.7a. Pravilnik Univerziteta o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Prilog 13.7b. Pravilnik Fakulteta o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Prilog 13.7v. Dopuna Pravilnika Fakulteta o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

Prilog 14.1. Informacije prezentovane na sajtu visokoškolske ustanove o aktivnostima koje obezbeđuju sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta rada visokoškolske ustanove

Prilog 14.2. Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta za period od 2013. do 2016. godine

Prilog 14.3. Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu iz 2016. god.

Standard 15: Kvalitet doktorskih studija

Tabela 15.1. Spisak svih akreditovanih studijskih programa doktorskih studija

Tabela 15.2. Spisak članova organizacionih jedinica za kvalitet doktorskih studija visokoškolske ustanove

Tabela 15.3. Lista odbranjenih doktorskih disertacija u prethodne tri školske godine

Tabela 15.4. Lista mentora sa brojem radova sa SCI liste, prema SCOPUS-u

Prilog 15.1a. Javno dostupan dokument – Pravilnik o doktorskim studijama za studente upisane nakon školske 2016/17.

Prilog 15.1b. Javno dostupan dokument – Pravilnik o doktorskim studijama za studente upisane pre školske 2016/17.

Prilog 15.2. Izvod iz Statuta koji reguliše doktorske studije

Prilog 15.3a. Javno dostupan dokument – Shematski prikaz procedure i obaveza studenata doktorskih studija upisanih od školske 2016/17.

Prilog 15.3b. Javno dostupan dokument – Shematski prikaz procedure i obaveza studenata doktorskih studija upisanih pre školske 2016/17.

Prilog 15.4. Pravilnik o izboru mentora

Prilog 15.5. Postupak izrade i odbrane doktorske disertacije, odnosno doktorskog umetničkog projekta

Samovrednovanje 2013/2016

Izveštaj o samovrednovanju 2013/2016

Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.1. Strategija obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.2. Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.3a. Akcioni plan za sprovođenje Strategije iz 2010. godine

Prilog 1.3b. Akcioni plan za sprovođenje Strategije iz 2013. godine

Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Prilog 2.1. Usvojeni dokument – Standardi i postupci za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove

Prilog 2.2. Usvojeni plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove u okviru standarda kvaliteta

Prilog 2.3. Usvojen godišnji izveštaj o radu komisija za kvalitet (fakultet usvaja izveštaje komisije za kvalitet na semestralnom nivou, priložen je jedan od izveštaja za analizirani period)

Prilog 2.4. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta

Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

Prilog 3.1. Formalno uspostavljeno telo (komisija, odbor, centar) sa konkretnom odgovornošću za unutrašnje osiguranje kvaliteta u visokoškolskoj ustanovi (izvod iz Statuta) i opis rada (do 100 reči)

Prilog 3.2. Spisak svih anketa

Prilog 3.3a. Dokument o analizi rezultata anketa

Prilog 3.3b. Dokument o analizi rezultata anketa

Prilog 3.3v. Dokument o analizi rezultata anketa

Standard 4: Kvalitet studijskog programa

Tabela 4.1. Lista svih studijskih programa koji su akreditovani na visokoškolskoj ustanovi sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u tekućoj i prethodne 2 školske godine

Tabela 4.2. Broj i procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u prethodne 3 školske godine u okviru akreditovanih studijskih programa

Tabela 4.3. Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine

Tabela 4.4. MAPIRANJE PREDMETA Obuhvaćenost svakog programskog ishoda učenja u okviru obaveznih i izbornih predmeta studijskog programa osnovnih akademskih studija fizičke hemije

Prilog 4.1. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca

Prilog 4.3a. Odluka o akreditaciji doktorskih studija fizike hemije

Prilog 4.3b. Odluka o akreditaciji master akademskih studija fizike hemije

Prilog 4.3v. Odluka o akreditaciji osnovnih akademskih studija fizike hemije

Prilog 4.3g. Odluka o akreditaciji specijalističkih strukovnih studija forenzike

Prilog 4.3d. Rešenje o dopuni dozvole za rad za izvođenje specijalističkih strukovnih studija forenzike

Prilog 4.3đ. Dopuna akreditacije doktorskih studija fizike hemije

Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa

Prilog 5.1. Analiza rezultata anketa studenata o kvalitetu nastavnog procesa

Prilog 5.2. Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave

Prilog 5.3. Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje aktivnih kompetencija nastavnika i saradnika

Prilog 5.4. Primer plana rada na predmetu javno dostupnog na sajtu Fakulteta i prezentovanog studentima na prvom času predavanja na početku školske godine

Prilog 5.5. Spisak obuka za sticanje i razvoj nastavničkih kometencijama, kojima su prisustvvali nastavnici i saradnici Fakulteta

Standard 6: Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada

Tabela 6.1. Naziv tekućih naučnoistraživačkih projekata, čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 6.2. Spisak nastavnika i saradnika zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi, učesnika u tekućim domaćim i međunarodnim projektima

Tabela 6.3. Zbirni pregled naučnoistraživačkih rezultata u ustanovi u prethodnoj godini

Tabela 6.4a. Spisak SCI-indeksiranih radova po godinama za prethodni period samovrednovanja

Tabela 6.4b. Spisak SCI-indeksiranih radova u prethodnom trogodišnjem periodu po kategorijama

Tabela 6.5a. Lista  odbranjenih doktorskih  disertacija u petogodišnjem periodu 2008-12.

Tabela 6.5b. Odbranjene doktorske disertacije u prethodne tri školske godine

Tabela 6.7. Spisak mentora prema trenutno važećim standardima koji se odnosi na ispunjenost uslova za mentore u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovnoumetničkog polja, kao i odnos broja mentora u odnosu na ukupan broj nastavnika na visokoškolskoj ustanovi

Prilog 6.1. Spisak nagrada i priznanja nastavnika, saradnika i studenata za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom i radu

Prilog 6.2. Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi

Prilog 6.3. Odnos broja SCI-indeksiranih  radova u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi

Prilog 6.4. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta naučnog rada

Prilog 6.5. Plan naučno-istraživačkog rada za period 2011-2014

Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

Tabela 7.1. Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 7.2. Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi

Prilog 7.1a. Pravilnik Fakulteta o izboru nastavnika i saradnika

Prilog 7.1b. Pravilnik Univerzitetao izboru nastavnika i saradnika

Prilog 7.1v. Pravilnik Univerziteta o uslovima i načinu angažovanja gostujućeg profesora

Prilog 7.1g. Dopuna Pravilnika Univerziteta o uslovima i načinu angažovanja gostujućeg profesora

Prilog 7.1d. Pravilnik Univerziteta o učešću NIO u izvođenju studijskih programa

Prilog 7.2. Odnos ukupnog broja studenata (broj studenata odobren akreditacijom pomnožen sa brojem godina trajanja studijskog programa) i broja zaposlenih nastavnika na nivou ustanove

Standard 8: Kvalitet studenata

Tabela 8.1. Pregled broja studenata po nivoima, studijskim programima i godinama studija na tekućoj školskoj godini

Tabela 8.2. Stopa uspešnosti studenata

Tabela 8.3. Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija

Prilog 8.1. Pravilnik o proceduri prijema studenata (Fakultet prati propise definisane od strane Univerziteta)

Prilog 8.2a. Pravilnik o ocenjivanju Univerziteta u Beogradu

Prilog 8.2b. Dopune Pravilnika o oceljivanju Univerziteta u Beogradu iz 2012.

Prilog 8.2v. Dopune Pravilnika o oceljivanju Univerziteta u Beogradu iz 2014.

Prilog 8.3. Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja

Prilog 8.4. Evidencija prolaznosti i položenih ispita po predmetima i godinama od šk. 2012/13. do šk. 2014/15. godine

Prilog 8.5. Godišnji izveštaj Fakulteta za školsku 2014/2015. godinu

Prilog 8.6. Kalendar nastave i raspored ispita (javno oglašeni) za prethodne tri školske godine

Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 9.2. Popis informatičkih resursa

Prilog 9.1a. Pravilnik Fakulteta o udžbenicima

Prilog 9.1b. Pravilnik Univerziteta o nastavnoj literaturi

Prilog 9.2. Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na visokoškolskoj ustanovi (sa rednim brojevima)

Prilog 9.3. Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na ustanovi sa brojem nastavnika na ustanovi

Prilog 9.4. Lista novijih izdanja Fakulteta (javno dostupno na http://www.ffh.bg.ac.rs/izdavaštvo/)

Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

Tabela 10.1. Broj nenastavnih radnika stalno zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica

Prilog 10.1. Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove

Prilog 10.2. Analiza rezultata ankete studenata o proceni kvaliteta rada organa upravljanja i rada stručnih službi

Standard 11: Kvalitet prostora i opreme

Tabela 11.1a. Ukupna površina (u vlasništvu visokoškolske ustanove i znajmljeni prostor) sa površinom objekata (amfiteatri, učionice, laboratorije, organizacione jedinice, službe)

Tabela 11.1b. Specifikacija laboratorijskog prostora koji visokoškolska ustanova obezbeđuje za izvođenje eksperimentalne nastave

Tabela 11.1v. Ukupan potreban prostor prema broju studenata na svim studijskim programima

Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu

Prilog 11.1. Rešenje Geodetskog zavoda o upisu Fakulteta u katastar nepokretnosti

Standard 12: Finansiranje

Prilog 12.1. Finansijski plan za 2016. godinu

Prilog 12.2. Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Prilog 13.1. Odluka o izboru članova Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta i Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave

Prilog 13.2. Izvod iz Statuta ustanove kojim reguliše osnivanje i delokrug rada komisija za kvalitet

Prilog 13.3 Javno publikovan dokument – Strategija/Politika obezbeđenja kvaliteta

Prilog 13.4 Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta

Prilog 13.5 Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa

Prilog 13.6 Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta studijskog programa

Prilog 13.7. Analiza rezultata anketa i predloga korektivnih i preventivnih mera

Prilog 13.8a Pravilnik Univerziteta o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Prilog 13.8b. Pravilnik Fakulteta o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Prilog 13.9. Ankete koje se sprovode na Fakultetu za fizičku hemiju

Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

Prilog 14.1 Informacije prezentovane na sajtu visokoškolske ustanove o aktivnostima koje obezbeđuju sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta u cilju održavanja i unapređenje kvaliteta rada visokoškolske ustanove

Prilog 14.2. Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta za perod od 2010. do 2013. godine

Prilog 14.3. Izveštaj SPOK FFH iz 2016