Законски  оквир за обављање делатности

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању (целовит текст Закона доступан је на овом линку при чему су наведене измене и допуне приказане у болд формату).

 

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (Службени гласник РС”, бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 – др. закон, 73 од 29. септембра 2018, 67 од 20. септембра 2019, 6 од 24. јануара 2020 – др. закони, 11 од 12. фебруара 2021 – Аутентично тумачење, 67 од 2. јула 2021 – др. закон, 67 од 2. јула 2021, 76 од 7. септембра 2023.)

ЗАКОН О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМА

Закон о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017) – ступио на снагу 07.10.2017. године

Закон о високом образовању (“Службени гласник РС” бр. 76/05, 100/07– аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) – престао да важи 07.10.2017. године

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о студентском организовању


Подзаконска регулатива за обављање делатности

Високо образовање

Научноистраживачка делатност

Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (пречишћен текст)


Универзитетски прописи

Гласник Универзитета у Београду

Статут и правилници Универзитета у Београду

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду – Правилник важи за студенте уписане на докторске студије почев од школске 2016/2017, а од 1.10.2021. ће важити за све студенте докторских студија

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду – април 2016.

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду – јануар 2022.

ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
НАСТАВНИКА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
(
Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192/16, 195/16, 199/17, 203/18 и 223
/21)

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – Правилник се примењује на све конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 1. октобра 2016. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова

Правилник о измени и допунама правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (2016)

Правилник о измени и допунама правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (2017)

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду

Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду


Статут Факултета за физичку хемију

Статут – 26.10.2022.

Одлука измене Статута – 26.10.2022.


Обезбеђивање квалитета и самовредновање

Стратегија обезбеђивања квалитета

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета

Правилник о обезбеђењу квалитета

Сталне комисије Факултета

Одлука о именовању Етичке комисије Факултета

Одлука комисије студенти 2023-2025

Одлука етичке комисије студенти


Правила студија

Правилник о мастер академским студијама

Одлука о условности уписа предмета и полагања испита на основнима академским студијама

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

 


Докторске студије

Правилник о докторским студијама, изради, оцени и одбрани докторске студије – Правилник важи за студенте уписане на докторске студије почев од школске 2016/2017, а од 1.10.2021. ће важити за све студенте докторских студија

Правилник о докторским студијама – јануар 2022. и пропратна докумета

Пропратна документа уз Правилник о докторским студијама

Правилник о изради и оцени докторске дисертације – Правилник важи за студенте уписане на докторске студије пре школске 2016/2017.


Трошкови студија

Ценовник за студије и друге надокнаде на Факултету за физичку хемију за школску 2023/2024. годину

Ценовник за студије и друге надокнаде на Факултету за физичку хемију за школску 2022/2023. годину

Правилник о мерилима за одређивање висине школарине


Избори у звања наставника и сарадника

Правилник о критеријумима за избор у звања наставника и сарадника

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Правилник о условима, начину и поступку избора у сарадничка звања на Факултету за физичку хемију


Научноистраживачка делатност

Одлука о протоколу за пријављивање наставника и сарадника Факултета за учешће у пројектима

У Службеном гласнику бр. 159 од 30.12.2020. (линк) објављени су нови Правилник о стицању истраживачких и научних звања (број 159/2020-82), као и нови Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа (број 159/2020-115).

PDF верзије докумената могу се преузети на следећим линковима:


Студентски парламент

Правилник о раду Центра за научно-истраживачки рад студената Факултета

Пословник о раду СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА


Радни односи

Правилник о раду

Правилник о систематизацији радних места ФФХ-2018

Допуна правилника о систематизацији радних места

Правилник о платама, додацима, накнадама и осталим примањима запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

Правилник о радној дисциплини

АКТ о управљању сукобом интереса

Правилник о поклонима

Правилник о увећању плате запосленима

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник обуке запослених за безбедан и здрав рад


Остали Правилници

План за постизање родне равноправности

Правилник о јавним набавкама


Пословници

Пословник Наставно-научног већа Факултета


Повереник за равноправност

Одлука о именовању Повереника за равноправност на Факултету за физичку хемију

Правилник o спречавању и забрани сексуалног узнемиравања на ФФХ