Законски  оквир за обављање делатности

Закон о високом образовању

Закон о научноистраживачкој делатности


Подзаконска регулатива за обављање делатности

Високо образовање

Научноистраживачка делатност

Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (пречишћен текст)


Универзитетски прописи

Гласник Универзитета у Београду

Статут и правилници Универзитета у Београду

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду – Правилник важи за студенте уписане на докторске студије почев од школске 2016/2017, а од 1.10.2021. ће важити за све студенте докторских студија

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – Правилник се примењује на све конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 1. октобра 2016. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова

Правилник о измени и допунама правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (2016)

Правилник о измени и допунама правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (2017)

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду

Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду


Статут Факултета за физичку хемију

Статут (пречишћен текст) – 01.07.2015.


Обезбеђивање квалитета и самовредновање

Стратегија обезбеђивања квалитета

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета

Правилник о обезбеђењу квалитета

Сталне комисије Наставно-научног већа


Правила студија

Правилник о мастер академским студијама

Одлука о условности уписа предмета и полагања испита на основнима академским студијама

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената

Допуна правилника о ваннаставним активностима студената


Докторске студије

Правилник о докторским студијама, изради, оцени и одбрани докторске студије – Правилник важи за студенте уписане на докторске студије почев од школске 2016/2017, а од 1.10.2021. ће важити за све студенте докторских студија

Пропратна документа уз Правилник о докторским студијама

Правилник о изради и оцени докторске дисертације – Правилник важи за студенте уписане на докторске студије пре школске 2016/2017.


Трошкови студија

Ценовник – школарине и друге накнаде – 2017/2018

Ценовник – школарине и друге накнаде – 2016/2017

Одлука о измени Ценовника за студије и друге накнаде на факултету за шк. 2016/2017

Интерни правилник за самофинансирајуће студенте основних студија физичке хемије


Избори у звања наставника и сарадника

Правилник о критеријумима за избор у звања наставника и сарадника


Научноистраживачка делатност

Одлука о протоколу за пријављивање наставника и сарадника Факултета за учешће у пројектима


Студентски парламент

Правилник о раду Центра за научно-истраживачки рад студената Факултета


Радни односи

Правилник о раду

Правилник о систематизацији радних места

Одлука о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места

Правилник о изменама Правилника о систематизацији радних места

Правилник о платама, додацима, накнадама и осталим примањима запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем


Остали Правилници

Правилник о јавним набавкама


Пословници

Пословник Наставно-научног већа Факултета

 
 
 
SerbiaEnglish