ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију прегледала је пристигле пријаве за упис на ДАС у школској 2021/22. годину у првом уписном року. Констатовано је да све пријаве испуњавају опште и посебне услове конкурса. Прелиминарна ранг листа се налази овде. Жалбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу упутити у роковима прописаним Конкурсом.

Проф. др Игор Пашти, продекан за науку и докторске студије


ТЕРМИНИ ЗА РАЗГОВОР СА КАНДИДАТИМА

Разговори са кандидатима који су пријављени на конкурс на ДАС обавиће се у терминима који су дати на линку.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због великог интересовања за конкурс за упис на ДАС у школској 2021/22. (први уписни рок), Комисија за докторске студије организоваће разговор са кандидатима, који је саставни део конкурса. Разговори са кандидатима ће се реализовати путем видео-линка (Zoom) 21.10.2021. од 10 до 18 часова. Распоред термина за разговор са кандидатима биће истакнут 20.10. на интернет страници Факултета, а кандидати ће информације о приступу видео-линку добити путем е-поште коју су регистровали приликом конкурисања на ДАС.

С тим у складу, промењена је динамика конкурса на ДАС, и она је следећа:

 • Разговор са кандидатима 21.10.2021. од 10 до 18 часова
 • Прелиминарна ранг листа 22.10.2021. до 12 часова (на интернет страници и огласној табли Факултета)
 • Примeдбe нa прeлиминaрну рaнг листу нajкaсниje дo 23. oктoбрa дo поноћи (е-поштом на nastava@ffh.bg.ac.rs)
 • Рeшeњe кoмисиje пo жaлбaмa нajкaсниje дo 24. oктoбрa дo 12 чaсoвa (одговори ће бити послати електронском поштом)
 • Жaлбe нa рeшeњe кoмисиje сe пoднoсe дeкaну нajкaсниje дo 25. oктoбрa дo 12 чaсoвa (е-поштом на nastava@ffh.bg.ac.rs)
 • Дeкaн дoнoси рeшeњe пo жaлби нajкaсниje дo 26. oктoбрa дo 12 чaсoвa (одговори ће бити послати електронском поштом)
 • Oбjaвљивaњe кoнaчнe рaнг листe нajкaсниje 26. oктoбрa до 12 чaсoвa

УПИС – ПРВИ УПИСНИ РОК


ПРИJAВA КAНДИДATA

Оnline пријава – студент се пријављује без доласка на факултет: сва документа се подносе електронски и студент добиja пријавни број. Online пријава је отворена од 15.9. – 19.10.2021. године до 20 часова. Напомена: оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу eлeктрoнски приликoм приjaвe:

 1. Очитана или скенирана/сликана (обе стране) лична карта
 2. Диплома (или уверење) о завршеном претходном нивоу студија
 3. Додатак дипломи или уверење о положеним испитима
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву (скен/слика екрана, уплатнице, извода или потврде из банке) Упутство за уплате
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)
 8. Докази о оствареним научним радовима (уколико конкуришете са научним радовима, максимално 5 најзначајнијих радова према категоријама МПНТР)

УПИС КAНДИДATA

Упис кaндидaтa ће се обавити прeмa рaспoрeду кojи ће бити објављен на овој страници.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм уписa:

 1. Лична карта
 2. Оверена копија дипломе (или уверења) о завршеном/им претходном/им нивоу/има студија
 3. Оверена копија додатка дипломи или уверења о положеним испитима на претходном/им нивоу/има студија
 4. Доказ о уплати: накнаде за пријаву, накнаде за Центар за развој каријере, накнаде за осигурање студената, а за самофинансирајуће студенте и накнаде за Универзитет и прву рату школарине према упутствима која ћете добити приликом уписа. Упутство за уплате
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане
 8. Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm

Напомена: Уколико остане слободних места, ФФХ ће организовати други и трећи уписни рок на ДАС (оквирно средином новембра 2021. године).