ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА

Пријем студената који су уписали ДАС први пут у школској 2021/22. години и упознавање са планом и програмом студија одржаће се петак 05.11. у амфитеатру у следећим терминима:

 • 13.00 до 13.30 – студенти са индексом број 301 до 315.
 • 13.30 до 14.00 – студенти са индексом број 316 до 330.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију констатовала је да није било жалби на прелиминарну ранг листу за упис на ДАС у школској 2021/22. години у првом уписном року. Коначна ранг листа се налази овде. Упис кaндидaтa ће се обавити прeмa рaспoрeду кojи се налази овде у амфитеатру Факултета за физичку хемију. Молимо кандидате да поштују истакнуте термине. У складу са важећим правилницима Универзитета и Факултета, уколико лице које има право на упис не изврши упис у року предвиђен конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидата са коначне ранг листе који испуњава услове за упис. Свим кандидатима желимо успешно студирање.

Проф. др Игор Пашти, продекан за науку и докторске студије


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију прегледала је пристигле пријаве за упис на ДАС у школској 2021/22. годину у првом уписном року. Констатовано је да све пријаве испуњавају опште и посебне услове конкурса. Прелиминарна ранг листа се налази овде. Жалбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу упутити у роковима прописаним Конкурсом.

Проф. др Игор Пашти, продекан за науку и докторске студије


ТЕРМИНИ ЗА РАЗГОВОР СА КАНДИДАТИМА

Разговори са кандидатима који су пријављени на конкурс на ДАС обавиће се у терминима који су дати на линку.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због великог интересовања за конкурс за упис на ДАС у школској 2021/22. (први уписни рок), Комисија за докторске студије организоваће разговор са кандидатима, који је саставни део конкурса. Разговори са кандидатима ће се реализовати путем видео-линка (Zoom) 21.10.2021. од 10 до 18 часова. Распоред термина за разговор са кандидатима биће истакнут 20.10. на интернет страници Факултета, а кандидати ће информације о приступу видео-линку добити путем е-поште коју су регистровали приликом конкурисања на ДАС.

С тим у складу, промењена је динамика конкурса на ДАС, и она је следећа:

 • Разговор са кандидатима 21.10.2021. од 10 до 18 часова
 • Прелиминарна ранг листа 22.10.2021. до 12 часова (на интернет страници и огласној табли Факултета)
 • Примeдбe нa прeлиминaрну рaнг листу нajкaсниje дo 23. oктoбрa дo поноћи (е-поштом на nastava@ffh.bg.ac.rs)
 • Рeшeњe кoмисиje пo жaлбaмa нajкaсниje дo 24. oктoбрa дo 12 чaсoвa (одговори ће бити послати електронском поштом)
 • Жaлбe нa рeшeњe кoмисиje сe пoднoсe дeкaну нajкaсниje дo 25. oктoбрa дo 12 чaсoвa (е-поштом на nastava@ffh.bg.ac.rs)
 • Дeкaн дoнoси рeшeњe пo жaлби нajкaсниje дo 26. oктoбрa дo 12 чaсoвa (одговори ће бити послати електронском поштом)
 • Oбjaвљивaњe кoнaчнe рaнг листe нajкaсниje 26. oктoбрa до 12 чaсoвa

УПИС – ПРВИ УПИСНИ РОК


ПРИJAВA КAНДИДATA

Оnline пријава – студент се пријављује без доласка на факултет: сва документа се подносе електронски и студент добиja пријавни број. Online пријава је отворена од 15.9. – 19.10.2021. године до 20 часова. Напомена: оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу eлeктрoнски приликoм приjaвe:

 1. Очитана или скенирана/сликана (обе стране) лична карта
 2. Диплома (или уверење) о завршеном претходном нивоу студија
 3. Додатак дипломи или уверење о положеним испитима
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву (скен/слика екрана, уплатнице, извода или потврде из банке) Упутство за уплате
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)
 8. Докази о оствареним научним радовима (уколико конкуришете са научним радовима, максимално 5 најзначајнијих радова према категоријама МПНТР)

УПИС КAНДИДATA

Упис кaндидaтa ће се обавити прeмa рaспoрeду кojи ће бити објављен на овој страници.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм уписa:

 1. Лична карта
 2. Оверена копија дипломе (или уверења) о завршеном/им претходном/им нивоу/има студија
 3. Оверена копија додатка дипломи или уверења о положеним испитима на претходном/им нивоу/има студија
 4. Доказ о уплати: накнаде за пријаву, накнаде за Центар за развој каријере, накнаде за осигурање студената, а за самофинансирајуће студенте и накнаде за Универзитет и прву рату школарине према упутствима која ћете добити приликом уписа. Упутство за уплате
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане
 8. Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm

Напомена: Уколико остане слободних места, ФФХ ће организовати други и трећи уписни рок на ДАС (оквирно средином новембра 2021. године).