Обавештење:

Приликом додатне провере података уочена је грешка на коначној ранг листи. Листа је коригована и може се наћи у наставку.

Коначна ранг листа кандидата за упис на ДАС-ФФХ у 2017/2018, први рок

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса, закључно са 14.10.2017. године.

У име Комисије за докторске студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти


Конкурс за упис на докторске академске студије на ФФХ


Структура студијског програма

Докторске академске студије физичке хемије трају три године (шест семестара) у обиму од 180 ЕСПБ бодова и настављају се на основне и мастер академске студије обима 300 ЕСПБ бодова. После завршених докторских академских студија, студент стиче академско звање доктор физичкохемијских наука.

Прописи:

Документа:

Стандардни облик и садржај докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду:

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и:

  • Потписана изјава о ауторству, којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова којима се нарушавају ауторска права других особа: прилог 1
  • Потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне: прилог 2
  • Потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ да дисертацију чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду, те је учини доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи: прилог 3

Ове изјаве додају се на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм: ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ (3 године, 180 ЕСПБ)


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – КАКО ДО ДИПЛОМЕ?

 
 
 
SerbiaEnglish