Studijski program doktorskih akademskih studija Fizičke hemije za studente upisane počevši od 2021. godine

Struktura studijskog programa

Doktorske akademske studije fizičke hemije traju tri godine (šest semestara) u obimu od 180 ESPB bodova i nastavljaju se na osnovne i master akademske studije obima 300 ESPB bodova. Posle završenih doktorskih akademskih studija, student stiče naučno zvanje DOKTOR NAUKA – FIZIČKOHEMIJSKE NAUKE.


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija fizičke hemije je edukacija i razvoj uspešnog, odgovornog i konkurentnog naučnika u skladu sa najvišim međunarodnim naučnim, stručnim i etičkim standardima. Kurikulum ovih studija je koncipiran tako da se obrazuje naučni i nastavni kadar u različitim klasičnim oblastima fizičke hemije kao što su opšta fizička hemija, atomistika, hemijska termodinamika, elektrohemija, spektrohemija, nuklearna i radiohemija, hemijska kinetika, kvantna hemija, fizičke hemije čvrstog stanja, fluida i plazme, ali i novih oblasti kao što su biofizička hemija, zaštita životne sredine, nanomaterijali i drugo. Doktoranti se upoznaju sa metodologijom naučno-istraživačkog rada i produbljuju svoja do sad stečena znanja. Osposobljavaju se za rad u naučnom timu, za rad u interdisciplinarnim oblastima, a takođe kroz rad sa studentima osnovnih i diplomskih studija osposobljavaju se da se uključe u razvoj naučnog podmlatka.

Pored toga, studenti se na ovim studijama podstiču da kreativno misle i procenjuju kako svoje, tako i rezultate do kojih su došli drugi. Tokom studija se uče kako da rezultate svojih istraživanja prezentuju domaćoj i međunarodnoj javnosti; uče se da planiraju, organizuju i samostalno vode originalna naučno-relevantna istraživanja i razvoj novih postupaka i tehnologija. Na taj način se stvara novi naučni kadar koji će doprinositi ostvarivanju opšte misije Fakulteta za fizičku hemiju u vezi sa razvojem fizičke hemije u celini, ali i u vezi sa razvojem nacionalne nauke i njene uloge u razvoju našeg društva.

Studenti stiču neophodne kompetencije kroz nastavu i naučnoistraživački rad, saradnju sa drugim istraživačkim timovima, komunikaciju rezultata svog naučnoistraživačkog rada sa naučnom zajednicom i širom populacijom, a u cilju podizanja svesti o značaju naučnoistraživačkog rada na naše društvo.


Ciljevi studijskog programa

Jedan od ciljeva Fakulteta za fizičku hemiju je negovanje naučnih istraživanja u oblasti različitih disciplina fizičke hemije. Stoga, doktorske akademske studije fizičke hemije imaju za cilj da pruže doktorantima razumevanje istraživačkog procesa i njegove metodologije i osposobe ih za samostalna istraživanja u oblasti fizičke hemije i njoj srodnih nauka, kompetentnu obradu i tumačenje dobijenih rezultata kao i sistematsko i kritičko praćenje literature. Kroz aktivnu nastavu, kao i kroz čitavu izradu doktorske disertacije, podstiče se razvoj kreativnih sposobnosti kandidata koje mu omogućavaju originalnost u radu, ali i kritičnost i objektivnost u razmišljanju i postupcima. Studenti se posebno kroz studijski istraživački rad osposobljavaju za praktični rad i opremaju specifičnim praktičnim veštinama neophodnim za istraživanja u pojedinim oblastima. Na taj način kandidati se osposobljavaju za kvalitetniji rad u svojoj daljoj profesionalnoj karijeri jer su stekli rutinu u primeni različitih metoda i tehnika u teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima. Cilj je da kandidat u toku izrade doktorske disertacije ovlada metodama i metodologijom naučnog rada, dođe do orginalnih naučnih rezultata koje može publikovati u relevantnim naučnim časopisima, da stekne kompetencije koje će mu omogućiti lako uključivanje u međunarodne naučno-istraživačke projekte. Kurikulum ovih studija i teme doktorskih disertacija usklađene su sa savremenim pravcima razvoja fizičke hemije u svetu (vidi The Chemical Educator, Vol. 9, No. 2, Published on Web 3/9/2004, Theresa Julia Zielinski and Richard W. Schwenz, Physical Chemistry: A Curriculum for 2004 and Beyond), kao zaključcima skupova: Bologna/EHEA Seminars on Doctoral Studies (Salzburg 2005, Nice 2006, Helsinki 2008, Warsaw 2010, Beirut 2013) i skupa „Doktorske studije u Srbiji“ (TEMPUS GOMES projekat, Novi Sad 2011), na kojima su predstavnici Fakulteta imali prilike da učestvuju, kao i sa zadacima i ciljevima Fakulteta.


Kompetencije diplomiranih studenata

Program doktorskih studija fizičke hemije koncipiran je tako da studente oprema znanjima, veštinama, sposobnostima i opštim kompetencijama kako bi bili u stanju da:

a. Samostalno planiraju, organizuju i realizuju razvojna i naučna istraživanja rešavajući praktične i teorijske probleme iz oblasti fizičke hemije odnosno njenih disciplina;

b. Uzmu aktivno učešće u međunarodnim projektima;

v. Učestvuju u razvoju novih tehnologija i postupaka;

g. Razmišljaju i zaključuju kreativno, kritički i samostalno poštujući etičke principe dobre naučne prakse;

d. Donose odluke u kompleksnim i nepredvidivim situacijama;

đ. Kompetentno, stručno i profesionalno komuniciraju usmeno i pismeno sa kolegama iz oblasti fizičke hemije i drugih oblasti nauke i prakse;

e. Postignute rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, publikuju ih u renomiranim naučnim časopisima, registruju ih kao patente;

ž. Svoja znanja prenose na druge u različitim obrazovnim ustanovama;

z. Doprinose svojim istraživanjima opštem razvoju fizičke hemije i nauke uopšte.

i. Stiču predmetno-specifične kompetencije kao što su:

-Poznavanje i razumevanje različitih disciplina fizičke hemije i praćenje najnovijih dostignuća u njoj;

-Poznavanje savremenih eksperimentalnih metoda koje se koriste u istraživanjima u oblasti fizičke hemije, kao i oblastima hemije, fizike, biologije i biohemije, medicine, zaštite čovekove sredine, nauke o materijalima.

Opis ishoda učenja

Student koji završi studije doktorskih akademskih studija fizičke hemije

– sposoban je da korišćenjem savladanih metoda, postupaka i informaciono-komunikacionih tehnologija rešava naučne probleme kako iz oblasti fundamentalnih, tako i primenjenih naučnih istraživanja iz oblasti fizičke hemije i srodnih disciplina.

-poseduje najviši stepen znanja u radu na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim fizičkohemijskim laboratorijama i analizi dobijenih rezultata;

-osposobljen je da samostalno formuliše naučne hipoteze, osmišljava eksperimente i projekte, i organizuje i rukovodi istraživačkim zadacima;

-sposoban je da ostvaruje razne vidove naučne saradnje na srpskom i engleskom jeziku, uključujući publikovanje naučnih radova i komunikaciju na naučnim konferencijama;

-sposoban je da unapređuje  nastavu iz fizičke hemije, kao i da bude kompetentan mentor studentima na osnovnim, master i doktorskim studijama

– ima usko-specijalizovana neophodna znanja i veštine koja mu omogućavaju dalje usavršavanje u okviru programa postdoktorskih istraživanja, a zaposlenje je moguće u nauci, obrazovanju, privredi i javnom sektoru.

Knjiga predmeta na studijskom programu DAS Fizička hemija

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi dokument [208.69 KB]