Važni linkovi: 


Odluka dekana:

U skladu sa odlukama Vlade i Predsednika Republike Srbije donetim 15.03.2020, u uslovima vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije, nalažem sledeće:

Nastava na Fakultetu za fizičku hemiju u zgradi na Studentskom trgu 12-16 se obustavlja do donošenja odluke o ponovnom početku nastave u skladu sa odlukama nadležnih institucija/organa.

Odluke o eventualnim oblicima nastave na daljinu (web platforme i slično) biće donete u skladu sa preporukama/odlukama nadležnih institucija/organa, o čemu će nastavnici i studenti biti pravovremeno obavešteni.

Rad na Fakultetu za fizičku hemiju u zgradi na Studentskom trgu 12-16 obavljaće se samo u nužnoj meri u skladu sa odlukama nadležnih institucija i organa:

1. Sve službe radiće minimalno koliko je neophodno da obave tekuće poslove u uslovima vanrednog stanja. Odluke o potrebi dolaženja na posao zaposlenih u službama Fakulteta donosiće dekan na dnevnom/nedeljnom nivou, o čemu će zaposleni biti obaveštavani putem e-pošte i/ili telefonskim putem. Zabranjen je dolazak na posao bez naloga dekana dostavljenog putem e-pošte ili telefonskim putem. Zaposlenima se nalaže da redovno prate elektronsku poštu.

2. Nastavnicima i istraživačima se nalaže da eksperimentalni rad prekinu ili svedu na neophodni minimum uz neophodno prethodno odobrenje dekana. Zabranjen je eksperimentalni rad bez odobrenja dekana. Obrada podataka već izvršenih eksperimenata, pisanje radova, itd. u najvećoj mogućoj meri treba da se obavlja u kućnim uslovima.

Nalaže se zaposlenima i studentima da redovno prate informacije vezane za rad i nastavu na web-sajtu Fakulteta.

15.03.2020.

Dekan Fakulteta za fizičku hemiju

prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović


Odluka dekana:

Osnovne opšte preventivne mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa COVID-19 na Fakultetu za fizičku hemiju

Zaposleni i studenti koji imaju simptome gripa (kijanje i/ili kašljanje kao respiratorne probleme i blago povišenu telesnu temperaturu) kao zdravstveni problem imaju obavezu da ne dolaze na Fakultet do prestanka navedenih simptoma, kao i da obezbede odgovarajuću potvrdu lekara za pravdanje odsustva.

Zaposleni i studenti koji imaju suvi kašalj, otežano disanje i gubitak daha kao respiratorni zdravstveni problem i visoko povišenu telesnu temperaturu imaju obavezu da ne dolaze na Fakultet, da se testiraju na korona virus COVID-19 kod nadležnih institucija, kao i da obezbede odgovarajuću potvrdu lekara za pravdanje odsustva. U slučaju pozitivnog testa na korona virus COVID-19 zaposleni i studenti dužni su da o toj činjenici hitno obaveste dekana Fakulteta.

Preporučuje se zaposlenima i studentima da redovno peru ruke. 

Preporučuje se zaposlenima i studentima da koriste 70% etil alkohol kao sredstvo za dezinfekciju ruku posle pranja i sušenja ruku, pre i posle svakog predavanja ili vežbi u laboratoriji. Etil alkohol 70% se nalazi u svim toaletima u bloku C kao i u svim studentskim laboratorijama i u svim prostorijama u kojima rade zaposleni.

Preporučuje se zaposlenima i studentima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim i nedezinfikovanim rukama.

Preporučuje se zaposlenima i studentima da smanje na minimum kontakt “lice u lice” sa drugim zaposlenim licima i studentima na rastojanju < 1 m.

14. 03. 2020.

Dekan Fakulteta za fizičku hemiju

prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović


Vesti:


Obaveštenja u vezi vanrednog stanja:

Odluke Skupštine Republike Srbije


Mere Vlade Republike Srbije u uslovima vanrednog stanja


Saopštenja Ministarstava Republike Srbije u uslovima vanrednog stanja


Mere Uprave Beograda u uslovima vanrednog stanja


Propisi u vezi sa vanrednim stanjem


Obaveštenja Rektorata Univerziteta u Beogradu u uslovima vanrednog stanja


Saopštenja KONUS-a 


Odluka dekana

U skladu sa odlukama Vlade i Predsednika Republike Srbije donetim 15.03.2020, u uslovima vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije, nalažem sledeće:

Nastava na Fakultetu za fizičku hemiju u zgradi na Studentskom trgu 12-16 se obustavlja do donošenja odluke o ponovnom početku nastave u skladu sa odlukama nadležnih institucija/organa.

Odluke o eventualnim oblicima nastave na daljinu (web platforme i slično) biće donete u skladu sa preporukama/odlukama nadležnih institucija/organa, o čemu će nastavnici i studenti biti pravovremeno obavešteni.

Rad na Fakultetu za fizičku hemiju u zgradi na Studentskom trgu 12-16 obavljaće se samo u nužnoj meri u skladu sa odlukama nadležnih institucija i organa:

1. Sve službe radiće minimalno koliko je neophodno da obave tekuće poslove u uslovima vanrednog stanja. Odluke o potrebi dolaženja na posao zaposlenih u službama Fakulteta donosiće dekan na dnevnom/nedeljnom nivou, o čemu će zaposleni biti obaveštavani putem e-pošte i/ili telefonskim putem. Zabranjen je dolazak na posao bez naloga dekana dostavljenog putem e-pošte ili telefonskim putem. Zaposlenima se nalaže da redovno prate elektronsku poštu.

2. Nastavnicima i istraživačima se nalaže da eksperimentalni rad prekinu ili svedu na neophodni minimum uz neophodno prethodno odobrenje dekana. Zabranjen je eksperimentalni rad bez odobrenja dekana. Obrada podataka već izvršenih eksperimenata, pisanje radova, itd. u najvećoj mogućoj meri treba da se obavlja u kućnim uslovima.

Nalaže se zaposlenima i studentima da redovno prate informacije vezane za rad i nastavu na web-sajtu Fakulteta.

15.03.2020.

prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović,

dekan Fakulteta za fizičku hemiju

 

Share This