Центар за физичку хемију биолошких система BioScope

Центар за физичку хемију биолошких система BioScope представља научно-истраживачки тим стручњака који се баве физичкохемијским испитивањима биолошких процеса, материјала и живих система. Истраживања у оквиру Центра су оријентисана ка иновативним применама класичних физичкохемијских техника, матичним за Факултет за физичку хемију, као и развијању нових експерименталних и теоријских процедура у решавању савремених мултидисциплинарних научних проблема, посебно везаним за биосистеме. Такође, у складу са Националном стратегијом научног и технолошког развоја, у којој је истакнута важност повезивања високог образовања и науке, Центар, као један од својих приоритета, има за циљ образовање научног подмлатка кроз мастер и докторске студије из области биофизичке хемије на Факултету за физичку хемију. Центар је основан је на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду 3.2.2015. године Одлуком Савета Факултета за физичку хемију бр. 62/2.

BioScope