borivoj-adnadjevic
dr Borivoj Adnađević, redovni profesor
E-pošta: bora@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-871
Kabinet: 265

Detaljnije

PREDMETI:

 • Koloidi
 • Fizička hemija čvrstog stanja
 • Fizička hemija koloida i graničnih faza

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Slobodan R. Anić, vanredni profesor

PREDAVAO JE:

 • Fizičku hemiju I studentima Hemijskog fakulteta (smerovi diplomirani hemičar i profesor hemije)
 • Eksperimentalne metode nelinearnih procesa (smer Dinamika nelinearnih procesa)
 • Fizičkohemijske mikro i submikro analize (smer Fizička hemija u kriminalistici) studentima postdiplomskih studija Fakulteta za fizičku hemiju


dr Jelisaveta Baranac, redovni profesor

NAUČNA OBLAST:

Molekulska spektroskopija kondenzovanih sistema i Fotohemija

PREDAVALA JE:

 • Molekulsku spektrohemiju
 • Fotohemiju


dr Dragan Veselinović, redovni profesor

NAUČNA OBLAST: 

Fizička hemija kompleksnih jedinjenja

PREDAVAO JE:

 • Fizičku hemiju
 • Fizičku hemiju kompleksnih jedinjenja
 • Fizičku hemiju u zaštiti životne sredine
 • Opštu fizičku hemiju (kasnije Hemiju ) studentima fizike
 • Opštu i fizičku hemiju studentima molekularne biologije


dr Vladimir Vukanović, redovni profesor
Otišao je u penziju na Rochester Institute of Technology, Rochester

NAUČNA OBLAST:

Fizička hemija plazme i atomska spektrohemija

PREDAVAO JE:

 • Atomistiku
 • Fizičku hemiju plazme
 • Fizičku hemiju studentima hemije

nikola-vukelic
dr Nikola S. Vukelić, redovni profesor
E-pošta: nikolav@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3282-536, 011/3336-693
Kabinet: 257

Detaljnije

PREDMETI:

 • Praktikum iz matematike za fizikohemičare
 • Matematičke metode u fizičkoj hemiji
 • Fizičkohemijski procesi i transformacije u životnoj sredini
 • Odabrana poglavlja fizičke hemije zaštite životne sredine

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Dušan R. Vučelić, redovni profesor

NAUČNA OBLAST:

 • Fizička hemija čvrstog stanja
 • Molekularna biofizika
 • Biofizička hemija

PREDAVAO JE:

 • Fizičku hemiju čvrstog stanja
 • Biofizičku hemiju
 • Molekularnu biofiziku studentima Molekularne biologije i Centra za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu

Detaljnije

Monografija “Zbornik posvećen prof. dr Dušanu Vučeliću”, Beograd, 2003.dr Vidosava Georgijević, docent

NAUČNA OBLAST:

Fizička hemija plazme i nastava fizičke hemije

PREDAVALA JE:

 • Metodiku nastave fizičke hemije

vera-dondur
dr Vera Dondur, redovni profesor
E-pošta: edondur@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3282-394, 011/3336-691
Kabinet: 362

NAUČNA OBLAST:

Koloidi, Hemijska kinetika, Kataliza, Reakciona dinamika

PREDAVALA JE:

 • Koloide
 • Hemijsku kinetiku
 • Katalizu
 • Reakcionu dinamiku

Detaljnijedr Natalija Ikonomov, vanredni profesor

NAUČNA OBLAST:

Masena spektroskopija, Fizička hemija plazme i izotopska izmena

PREDAVALA JE:

 • Fizičku hemiju studentima hemije


dr Milorad Jeremić, redovni profesor

PREDAVAO JE:

 • Fizičku hemiju makromolekula
 • Fizičku hemiju II studentima hemije


dr Ankica Jovanović, redovni profesor

Detaljnije

NAUČNA OBLAST:

Molekulska spektroskopija i fizička hemija kompleksnih jedinjenja

PREDAVALA JE:

 • Atomistiku
 • Atomsku spektrohemiju
 • Spektre i strukture
 • Fizičku hemiju kompleksnih jedinjenja
 • Hemiju studentima fizike

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:


dr Ružica Konjević, vanredni profesor

NAUČNA OBLAST: 

Laseri, njihova primena i dijagnostika niskotemperaturske plazme

PREDAVALA JE:

 • Fizičku hemiju studentima biohemije


dr Ljiljana Z. Kolar-Anić, redovni profesor i profesor emeritus

PREDAVALA JE:

 • Statističku termodinamiku
 • Dinamiku nelinearnih procesa (Neravnotežni procesi)


dr Slavko Mentus, redovni član SANU, redovni profesor

NAUČNA OBLAST:

Elektrohemija

PREDAVAO JE:

 • Elektrohemiju
 • Fizičku hemiju čvrstih elektrolita
 • Elektrohemijsku kinetiku


dr Šćepan Miljanić, redovni profesor

NAUČNA OBLAST: 

Laserska hemija, posebno laserska hemija izotopa, izotopski efekti, separacija izotopa, teška voda, tritijum.

PREDAVAO JE:

 • Radiohemiju i nuklearnu hemiju


dr Dragica Minić, redovni profesor i naučni savetnik
Curriculum Vitae

PREDAVALA JE:

 • Primenjenu elektrohemiju
 • Uvod u laboratorijski rad


dr Ubavka Mioč, redovni profesor

PREDAVALA JE:

 • Fizičkohemijsku analizu
 • Primenjenu spektrohemiju studentima hemije


dr Nadežda Petranović, redovni profesor

NAUČNA OBLAST:

Hemija površina i dinamika procesa u višefaznim sistemima

PREDAVALA JE:

 • Hemijsku termodinamiku
 • Fizičku hemiju materijala


dr Čedomir N. Radenović, redovni profesor i naučni savetnik

NAUČNA OBLAST:

 • Fizička hemija živih sistema (glavna)
 • Fizička hemija za studente tehnologije, hemijsko i farmaceutsko usmerenje (po potrebi)

PREDAVAO JE:

 • Biofizičku hemiju studentima Fakulteta za fizičku hemiju od početka uvođenja nastave po ovom predmetu do penzionisanja 2002. godine.
 • Biofiziku redovnim studentima Centra za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, a na volonterskoj osnovi studentima Fakulteta za fizičku hemiju, Fakulteta za fiziku, Fakulteta za hemiju i Fakulteta za biologiju, počev od 1969. do penzionisanja 2002. godine.
 • Fizičku hemiju studentima Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.

Napomena: Detaljnije biografsko radne podatke o meni mogu se naći u izvorima:dr Jelena Radić-Perić, redovni profesor

PREDAVALA JE:

 • Atomistiku
 • Fizičku hemiju plazme

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:dr Miljenko N. Perić, redovni član SANU, profesor emeritus

PREDAVALO JE:

 • Kvantnu hemiju
 • Uvod u strukturu materije
 • Spektre i strukture

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:dr Slobodan Ribnikar, akademik, redovni profesor

NAUČNA OBLAST: 

Razdvajanje stabilnih i radioaktivnih izotopa, izotopski efekti u naponima pare, molekulska spektroskopija i međumolekulske interakcije.

PREDAVAO JE:

 • Radiohemiju
 • Fizičku hemiju

dr Desanka Sužnjević, docent

Otišla je u penziju kao naučni savetnik u IOFH-u

NAUČNA OBLAST:

Kinetika elektrohemijskih procesa

PREDAVALA JE:

 • Fizičku hemiju za studente opštenarodne odbrane

dr Tatjana Ćeranić, docent

NAUČNA OBLAST:

Fizička hemija granice faza, jonska izmena i radiohemija

PREDAVALA JE:

 • Primenjenu radiohemiju
 • Radiohemiju za studente opštenarodne odbrane


dr Radmila Hercigonja, vanredni profesor
Curriculum Vitae

NAUČNA OBLAST: 

Interakcije na granici faza čvrsto-gas i čvrsto-tečno, sintetički i prirodni zeoliti, karakterizacija, modifikacija jonoizmenjivačkim postupkom.

PREDAVALA JE:

 • Opštu i fizičku hemiju za studente molekularne biologije (I,II semestar)

ivanka-hoclajtener-antunovic
dr Ivanka Holclajtner-Antunović, redovni profesor
E-pošta: ivanka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-634
Kabinet: 374

NAUČNA OBLAST: 

Hemijske reakcije u plazmi i njihova primena, Masena spektrometrija, Fizičkohemijske metode u arheometriji

PREDAVALA JE:

 • Opšti kurs fizičke hemije
 • Fizičkohemijske metode u arheometriji
 • Hemijske reakcije u plazmi i njihovu primenu
 • Masenu spektrometriju

Detaljnije