Основни задаци и циљеви Факултета

Основни циљ Факултета за физичку хемију је да у оквиру Универзитета у Београду обезбеди на сва три нивоа студија, основним академским, мастер и докторским, квалитетно образовање из области физичке хемије, да кроз научну сарадњу и сопствени развој омогући својим студенатима, наставницима, сарадницима и свршеним студентима укључивање у најсавременија научна истраживања и практични рад у контролним и развојним лабораторијама и уопште у привреди.

Физичка хемија је наука која се због своје интердисциплинарности издваја као један од приоритета у савременим научним и технолошком токовима. Факултет за физичку хемију у оквиру своје матичности за физичкохемијске науке је јединствена образовна научна установа у нашој земљи и у окружењу, која поред образовне делатности развија и негује научни рад у области физичке хемије и сродних наука. Факултет има веома дугу традицију у наставном процесу, што је сажето приказано у публикацији СТО ГОДИНА НАСТАВЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ 1903-2003, Београд 2003, ИСБН 86-82139-11-2.

Факултет, обавља образовну делатност у складу са Законом о високом образовању, и научно-истраживачку делатност у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности, као равноправне делатности. Делокруг и начини рада прецизније су дефинисани Статутом Факултета и Статутом Универзитета у Београду.

Студијски програми усвојени су процедуром прописаном Законом о високом образовању Статутом Универзитета и Статутом Факултета од стране Сената Универзитета, пошто су их претходно усвојили Научно-наставно веће и Савет Факултета, чиме су добили друштвену верификацију своје сврсисходности.

Научни рад који се обавља у установи и кроз различите облике сарадње са другим научно-истраживачким установама у земљи и свету је у функцији наставног процеса, прати савремене токове науке у свету, доприноси развоју и побољшава квалитет и свих осталих сегмената делатности Факултета.

Циљ Факултета је да сваке године упише на сва три степена студија студенте, у броју који је у складу са друштвеним потребама, просторним, кадровским и материјалним могућностима Факултета, да обезбеди квалитетну наставу, успешан завршетак студија и квалификације које су предвиђене одговарајућим исходима знања и компетенцијама. Осим тога Факултет обезбеђује форме перманентног образовања и стручног усавршавања кроз рад.

Факултет редовно прати квалитет и успешност спровођења студијских програма, и њихову сврсисходност и друштвену оправданост, у складу са стратегијом обезбеђења квалитета и правилником о обезбеђењу квалитета Факултета. Факултет настоји да прати запошљавање својих свршених студената и њихову даљу каријеру.

Факултет организује и одржава наставу физичке хемије и за студенте: Хемијског, Биолошког и Географског факултета по уговорима о међусобном држању наставе.