Шеф катедре

др Драгомир Станисављев, редовни професор
Е-пошта: dragisa@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре

  • др Драгомир Станисављев, редовни професор
  • др Милош Мојовић, редовни професор
  • др Милена Петковић, редовни професор
  • др Станка Јеросимић, редовни професор
  • др Михајло Етински, редовни професор
  • др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор
  • др Александра Павићевић, доцент
  • др Бранислав Станковић, асистент са докторатом

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре:

Предмети који припадају Катедри за динамику и структуру материје су теоријски или теоријско-експериментални. Они тумаче бројне експерименталне резултате у циљу дефинисања структуре и стања материје.

Тако у оквиру Квантне хемије, (а помоћу математичког апарата и нумеричких метода које учи у оквиру предмета Математичких метода у физичкој хемији и Примена рачунара у физичкој хемији), студент научи да анализира структуру молекула и његова енергетска стања, а у оквиру предмета Статистичка термодинамика он учи да повезује та знања и податке добијене на бази спектроскопских мерења са макроскопским величинама система, као што су притисак, температура или укупна енергија система.

Са таквим теоријским предзнањем, студент је спреман да изучава структуру чврстих система (чврстог стања материје) у оквиру предмета Физичка хемија чврстог стања, затим структуру и течности у оквиру Физичке хемије флуида, макромолекула у оквиру Физичке хемије макромолекула (изборни предмет), комплексних једињења у оквиру Физичке хемије комплексних једињења (изборни предмет), али и сложених биолошких система у оквиру Биофизичке хемије. Тако образован студент, у оквиру изборног предмета Динамика нелинеарних процеса, може да изучава динамичка стања свих система удаљених од равнотеже, а и феномен њихове самоорганизације који се среће не само у природним већ и у друштвеним наукама.

Предмети:

Редовни предмети:

Математичке методе у физичкој хемији
Статистичка термодинамика
Примена рачунара у физичкој хемији
Квантна хемија и молекулске структуре
Физичка хемија чврстог стања
Биофизичка хемија I

Изборни предмети:

Динамика нелинеарних процеса
Физичка хемија комплексних једињења
Биофизичка хемија II
Биофизичка хемија метаболизма
Физичкохемијске методе у биологији и медицини
Биосистеми и зрачење
Основе неравнотежне термодинамике
Физичка хемија флуида

Предмети последипломских студија:

Теоријске основе молекулске спектроскопије
Примена теорије група у квантној хемији
Хемијска реактивност
Равнотежна и неравнотежна статистичка термодинамика
Динамика нелинеарних процеса
Структура и динамика биомакромолекула
Мембране и транспорт
Биофизичка термодинамика
Физичка хемија фотобиолошких процеса
Неравнотежна стања и осцилаторни процеси
Експерименталне методе биофизичке хемије
Физичка хемија полимера
Виши курс физичке хемије чврстог стања
Физичкохемијске методе одређивања структуре
Самооргамизација неравнотежних система
Експерименталне методе анализе неравнотежних процеса
Математичко моделирање и симулација сложених процеса
Биофизичка хемија осцилаторних процеса
Регулаторни механизми на ћелијском нивоу
Равнотеже у комплексирајућим срединама