Biblioteka

Biblioteka Fakulteta za fizičku hemiju postoji u kontinuitetu – najpre kao biblioteka Fizičkohemijskog zavoda, a potom i Instituta za fizičku hemiju – od 1947. godine, mada prvi unos u knjizi inventara (Lassar – Cohn: “Die Chemie im taglichen Leben”, Hamburg und Leipzig, 1900.) datira od 3.10.1948.

Danas se u njenim fondovima nalazi više od trideset hiljada bibliotečkih jedinica među kojima je najviše serijskih publikacija od kojih su neke nabavljane neprekidno duže od jednog veka, poput “Zeitschrift fur Physikalische Chemie” (1887-1998) ili “The Journal of Physical Chemistry” (1896-2009). Među monografskim publikacijama, kojih je gotovo deset hiljada, najzastupljenija je udžbenička literatura iz fizičke hemije neophodna za održavanje nastave. Osim toga, biblioteka poseduje i referensnu zbirku koja obuhvata enciklopedije, priručnike i rečnike. U fondovima se čuvaju primerci diplomskih, master i specijalističkih radova, te magistarskih teza i doktorskih disertacija. Poslednjih godina su formirani i digitalni repozitorijumi ovih radova.

Pored lisnih kataloga, postoji i elektronska baza podataka u Biblio programu. Na raspolaganju korisnicima se nalazi bežični pristup Internetu, preko “eduroam” servisa, i deset netbuk računara.

Biblioteka je deo Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) i po potrebi sarađuje sa svim bibliotekama u zemlji. Otvorena je radnim danima od 8:00 do 21:00 i ima dvoje zaposlenih, a čitaonica raspolaže sa četrdeset i pet mesta. Korisnici biblioteke su – pored studenata, nastavnika i saradnika Fakulteta za fizičku hemiju – pripadnici šire akademske zajednice, zaposleni u privredi, te učenici osnovnih i srednjih škola i svi ostali građani.


Izdavaštvo

Izdavaštvo je značajna delatnost Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, organizovana prvenstveno kao podrška nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu koji se odvijaju na Fakultetu, ali i kao sredstvo kojim se promoviše naša institucija i čini prepoznatljivom u široj javnosti. Time se istovremeno promovišu nauka i naučno mišljenje. Tako, Fakultet publikuje udžbeničku literaturu, zbirke, radne sveske, monografije, zbornike radova, prevode knjiga, izdanja u povodu jubileja, informatore itd.


Lista izdanja


Ljubiša M. Ignjatović

“Kontrola stanja životne sredine. Metode i tehnike pripreme uzoraka”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2019​.


Dragan Ranković

“Praktikum iz atomske spektrohemije”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2019​.


Miloš Mojović

“Računarstvo i informatika za studente fizičke hemije sa primerima iz biofizičke hemije”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2019​.


Marko Daković i Miloš Mojović

“Praktikum iz radiohemije i nuklearne hemije”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2019.


Jelena Radić-Perić i Miroslav Kuzmanović

“Fizička hemija plazme”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2019.Ivana Stojković-Simatović
Biljana Šljukić Paunković

“Elektrohemija – teorijske osnove i primena”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2018.Mihajlo Etinski

“Statistička termodinamika – zbirka zadataka”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2017.Petković Milena

“Fizička hemija fluida”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2017.


Miroslav Ristić, Igor Pašti i Isidora Cekić-Lasković

“Praktikum iz opšte fizičke hemije”

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2017.Monografija “ZLATNI INDEKS” 1966-2016.

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, 2016.


Prof. Dr. Natalia Skorodumova, Dr. Igor Pašti

„2nd International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications – Book of Abstracts“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, 2016.


Prof. Dr. Natalia Skorodumova, Dr. Igor Pašti

„1st Workshop on Materials Science for Energy Related Applications – Book of Abstracts“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, 2014.


Antić-Jovanović, Ankica

„Molekulska spektroskopija: spektrohemijski aspekt“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2016.


Nedić Vasiljević, Bojana; Milojević-Rakić, Maja; Jović, Aleksandar

„Praktikum i zadaci iz Hemijske kinetike“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2015.


Ćirić-Marjanović, Gordana

„Fizička hemija makromolekula“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2015.


Mentus, Slavko; Damjanović, Ljiljana

„Fizičkohemijska analiza“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2015.


Adnađević, Borivoj; Jovanović, Jelena

„Hidrogelovi – sinteza, struktura i svojstva“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2014.


Jerosimić, Stanka

„Uvod u kvantnu mehaniku za fizikohemičare“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2014.


Grupa autora. Priređivač: Damjanović, Ljiljana.

„Nauka oko nas – Fizička hemija za srednjoškolce“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju i Centar za promociju nauke, Beograd, 2014.


„Proceedings of the 5th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.


Dondur, Vera; Kuzmanović, Miroslav (ur.)

„110 godina fizičke hemije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.


Ristić, Miroslav; Pašti, Igor; Cekić-Lacković, Isidora

„Praktikum iz Opšteg kursa fizičke hemije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.


Petković, Milena

„Primenjena kvantna hemija“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.


Popović-Bijelić, Ana; Mojović, Miloš

„Praktikum iz biofizičke hemije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.


Stojković Simatović, Ivana

„Elektrohemija: zadaci i vežbe“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2012.


Cvjetićanin, Nikola

„Odabrana poglavlja hemijske termodinamike – teorija, zadaci i vežbe“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2011.


Kolar-Anić, Ljiljana; Čupić, Željko; Vukojević, Vladana; Anić, Slobodan

„Dinamika nelinearnih procesa“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2011.


Minić, Dragica

„Primenjena elektrohemija“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2010.


Ranković, Radomir

„Atomistika: zadaci i vežbe“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2010.


Kolar-Anić, Ljiljana

„Osnove statističke termodinamike“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2009.


Mentus, Slavko

„Elektrohemija“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2008.


Dimitrić-Marković, Jasmina

„Praktični aspekti odabranih poglavlja molekulske spektrohemije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2008.


Anić, Slobodan; Stanisavljev, Dragiša; Vukelić, Nikola

„Izabrana poglavlja fizičke hemije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2007.


Antić-Jovanović, Ankica

„Atomska spektroskopija: spektrohemijski aspekt“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2006.


Petranović, Nadežda

„Hemijska termodinamika“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2005.


Minić, Dragica; Antić-Jovanović, Ankica

„Fizička hemija“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2005.


Macura, Slobodan; Radić-Perić, Jelena

„Atomistika“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2004.


Veselinović, Dragan et al.

„Veličine, jedinice i oznake međunarodnog sistema – SI u fizičkoj hemiji i srodnim oblastima: petojezični nazivi veličina“

Velarta i Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2004.


Kolar-Anić, Ljiljana; Vukojević, Vladana; Anić, Slobodan

„Dinamika nelinearnih procesa: od monotone do oscilatorne evolucije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2004.


Minić, Dragica et al.

„Uvod u laboratorijski rad“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2003.


Anić, Slobodan; Marković, Dragan (ur.)

„Profesoru Draganu Veselinoviću“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju i Društvo fizikohemičara Srbije, Beograd, 2001.


Mioč, Ubavka; Hercigonja Radmila

„Zbirka zadataka iz opšteg kursa fizičke hemije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1997.


Veselinović, Dragan et al.

„Fizičkohemijski osnovi zaštite životne sredine I: Stanja i procesi u životnoj sredini“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1995.


Slobodan Macura i Jelena Radić-Perić

Atomistika i atomistički pogled na strukturu materije

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 1994.


Mentus, Slavko; Mioč, Ubavka

„Odabrane metode fizičkohemijske analize“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1993.


Arnikar, H. J.

„Osnovi nuklearne hemije“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.


Bariol, Žan; Rivaj, Žan-Luj

„Spektroskopije molekula“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.


Dondur, Vera

„Hemijska kinetika“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.


Šušić, Milenko

„Osnovi elektrohemije i elektrohemijske analize“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.


Radak, Vukosava

„Opšti kurs fizičke hemije za biologe“

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.