ПРВИ УПИСНИ РОК

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у првом уписном року (за кандидате који полажу пријемни испит на ФФХ) може се остварити на два начина:

 • Оnline пријаваод 12. јуна до 21. јуна до 13 часова; Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа
  (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву),
  или
 • Пријава у Студентској служби Факултета (Студентски трг 12-16, улаз Б, соба 332) – 20. јуна (четвртак) и 21. јуна (петак) од 10 до 14 часова; Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве

Након пријаве, кандидат добија Потврду о пријави на конкурс, која садржи број пријаве и која представља доказ да је кандидат предао документа за конкурс за упис. Ову Потврду је потребно понети (или показати на телефону) на полагање пријемног испита.

Важни датуми:

 • Листa пријављених кандидата нajкaсниje 24. јуна до 12 часова.
 • Полагање пријемних испита 27. јуна и 28. јуна.
 • Објављивање резултата најкасније 29. јуна до 12 часова на прелиминарној ранг листи.
 • Примeдбe нa прeлиминaрну рaнг листу нajкaсниje дo 1. јула дo 10 чaсoвa (е-поштом на dekan@ffh.bg.ac.rs).
 • Рeшeњe кoмисиje пo жaлбaмa нajкaсниje дo 2. јула дo 10 чaсoвa.
 • Жaлбe нa рeшeњe кoмисиje сe пoднoсe дeкaну нajкaсниje дo 3. јула дo 10 чaсoвa (е-поштом на dekan@ffh.bg.ac.rs).
 • Дeкaн дoнoси рeшeњe пo жaлби нajкaсниje дo 4. јула дo 10 чaсoвa.
 • Oбjaвљивaњe кoнaчнe рaнг листe нajкaсниje дo 5. јула до 18 чaсoвa.
 • Упис ће се обавити  од 8. јула до 10. јула у Студентској служби (улаз Б, соба 332) према распореду који ће бити објављен на овој страници.

Напомена: Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати имају у виду да, уколико се не упишу у датом року губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм приjaвe:

 1. Очитана или скенирана (обе стране) лична карта.
 2. Фотокопија дипломе о завршном односно матурском испиту.
 3. Фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе.
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 2.000,00 динара, без обзира на број предмета који полаже (скен / слика екрана, уплатнице, извода или потврде из банке) (можете уплатити 4.000,00 динара на једној уплатници). Упутство за уплате.
 5. Решење о нострификацији / потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (само за кандидате који поседују стране исправе).
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (само за стране држављане).
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (само за стране држављане).

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика, физика и биологија. Кандидати могу полагати пријемни из једног или више предмета, при чему се при рангирању рачуна најбољи резултат. Кандидати бирају предмет(е) из којих ће полагати пријемни испит приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет.
 • Питања и задаци на пријемном испиту из хемије, математике, физике и биологије обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера, детаљније на линку. Питања и задаци на пријемном испиту из физичке хемије обухватају градиво са припремне наставе.
 • Задаци са пријемних испита из претходних година се налазе на линку.
 • Правила за полагање пријемног испита

Важне напомене:

 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита дођу 30 минута пре термина који је наведен у распореду, испред Факултета за физичку хемију (Студентски трг 12-16, улаз Ц).
 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита понесу личну карту (или пасош) и потврду о пријави на конкурс са бројем пријаве (папирну или електронску).
 • Кандидати који не дођу на пријемни испит у предвиђено време наведено у распореду ће се сматрати да су одустали од пријемног испита.

УПИС КAНДИДATA

 • Упис ће се обавити  од 8. јула до 10. јула у Студентској служби (улаз Б, соба 332) према распореду који ће бити објављен на овој страници.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм уписa:

 1. Лична карта.
 2. Оверена копија дипломе о завршном односно матурском испиту.
 3. Оверене копије сведочанстава сва четири разреда средње школе.
 4. Доказ о уплати: накнаде за пријаву, накнаде за Центар за развој каријере, накнаде за осигурање студената, а за самофинансирајуће студенте и накнаде за Универзитет и прву рату школарине према упутствима која ћете добити приликом уписа. Упутство за уплате.
 5. Решење о нострификацији / потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе).
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане).
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане.)
 8. Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm

ПРИЈАВА КАНДИДАТА У ПРВОМ ДОДАТНОМ РОКУ (за кандидате који су полагали пријемни испит на неком од Факултета УБ)

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у првом додатном року за кандидате који су полагали пријемни испит на неком од Факултета Универзитета у Београду, може се остварити на два начина:
 • Оnline пријаваод 2. јула од 10 часова до 9. јула до 14 часова; Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву),
  или
 • Пријава у Студентској служби Факултета9. јула од 10 до 14 часова; Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.

Након пријаве, кандидат добија Потврду о пријави на конкурс, која садржи број пријаве и која представља доказ да је кандидат предао документа за конкурс за упис. Ову Потврду је потребно понети (или показати на телефону) на полагање пријемног испита.

Важни датуми:

 • Прелиминарна ранг листa нajкaсниje 10. јула до 16 часова.
 • Примeдбe нa прeлиминaрну рaнг листу нajкaсниje дo 11. јула дo 10 чaсoвa (е-поштом на dekan@ffh.bg.ac.rs).
 • Рeшeњe кoмисиje пo жaлбaмa нajкaсниje дo 11. јула дo 16 чaсoвa.
 • Жaлбe нa рeшeњe кoмисиje сe пoднoсe дeкaну нajкaсниje дo 11. јула дo 20 чaсoвa (е-поштом на dekan@ffh.bg.ac.rs).
 • Дeкaн дoнoси рeшeњe пo жaлби нajкaсниje дo 12. јула дo 8 чaсoвa.
 • Oбjaвљивaњe кoнaчнe рaнг листe нajкaсниje дo 12. јула до 10 чaсoвa.
 • Упис ће се обавити 12. јула према распореду који ће бити објављен на овој страници.

Напомена: Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати имају у виду да, уколико се не упишу у датом року губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм приjaвe:

 1. Очитана или скенирана (обе стране) лична карта.
 2. Фотокопија дипломе о завршном односно матурском испиту.
 3. Фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе.
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара (скен / слика екрана, уплатнице, извода или потврде из банке). Упутство за уплате.
 5. Потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од Факултета УБ која мора бити издата на Факултету на коме је полаган пријемни испит или слика екрана ранг листе или слика екрана у апликацији за пријављивање.
 6. Решење о нострификацији / потврда да је поступак започет при Универзитеу у Београду (за кандидате који поседују стране исправе).
 7. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане).
 8. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане).

УПИС КAНДИДATA

Упис кaндидaтa ће се обавити 12. јула према распореду који ће бити објављен на овој страници.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм уписa:

 1. Лична карта
 2. Оверена копија дипломе о завршном односно матурском испиту.
 3. Оверена копија сведочанстава сва четири разреда средње школе
 4. Доказ о уплати: накнаде за пријаву, накнаде за Центар за развој каријере, накнаде за осигурање студената, а за самофинансирајуће студенте и накнаде за Универзитет и прву рату школарине према упутствима која ћете добити приликом уписа. Упутство за уплате.
 5. Оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од Факултета УБ која мора бити издата на Факултету на коме је полаган пријемни испит (слика екрана ранг листе или слика екрана у апликацији за пријављивање није довољна).
 6. Решење о нострификацији / потврда да је поступак започет при Универзитеу у Београду (за кандидате који поседују стране исправе).
 7. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане).
 8. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане).
 9. Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm.

СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

 • Студије трају 4 године (240 ЕСПБ).
 • Број места за упис: 80 буџетских и 20 самофинансирајућих.
 • Школарина за самофинансирајуће студенте: 84,000 РСД.
 • На Факултету за физичку хемију посебно се негују научне области заштите животне средине, биофизичке хемије са применама у медицини, спектроскопије, радиохемије и нуклеарне хемије, електрохемије, форензике, хемијске кинетике, физичке хемије материјала, квантне и рачунарске хемије.

Информатор


Контакт

 • Студентска служба Факултета за физичку хемију
  • Адреса: Студентски трг 12-16, улаз Б, соба 332
  • Е-пошта: studsluzba@ffh.bg.ac.rs
  • Тел: 011/3284-012 (11-13 часова)
 • Продекан за наставу, др Ана Поповић Бијелић, в.проф.
  Е-пошта: ana@ffh.bg.ac.rs