TREĆI UPISNI ROK na DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE FIZIČKE HEMIJE

Komisija za doktorske studije Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/21. godinu, pregledala je svu pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata. Prijavljeni kandidat ispunjava uslove konkursa. Preliminarna rang lista kandidata se može videti u nastavku.

Preliminarna rang lista

Upis kandidata obavljaće se u studentskoj službi Fakulteta od trenutka objavljivanja konačnih rang lista od strane Univerziteta u Beogradu, prema unapred definisanim terminima. 

Ispred Komisije za master studije
Prodekan za nauku i doktorske studije
V.prof. dr Igor Pašti


PRIJAVA KANDIDATA TREĆI UPISNI ROK

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena 16.11. – 17.11.2020. godine do 13 časova. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

 • Preliminarna rang lista najkasnije 18. novembra
 • Primedbe na preliminarnu rang listu najkasnije do 19. novembra do 12 časova (e-poštom)
 • Rešenje komisije po žalbama najkasnije do 19. novembra do 15 časova
 • Žalbe na rešenje komisije se podnose dekanu najkasnije do 19. novembra do 17 časova
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije do 20. novembra do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste najkasnije do 20. novembra u 18 časova
 • Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:
 • Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 • Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 • Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 • Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 • Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA TREĆI UPISNI ROK

Upis kandidata će se obaviti 23. novembra prema rasporedu koji će biti objavljen na ovoj stranici najkasnije 21. novembra.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 • Lična karta
 • Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 • Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 • Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 • Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 • Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

PRIJAVA KANDIDATA DRUGI UPISNI ROK

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena 4.11. – 5.11.2020. godine do 16 časova. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

 • Preliminarna rang lista najkasnije 6. novembra
 • Primedbe na preliminarnu rang listu najkasnije do 7. novembra do 12 časova (e-poštom)
 • Rešenje komisije po žalbama najkasnije do 9. novembra do 12 časova
 • Žalbe na rešenje komisije se podnose dekanu najkasnije do 9. novembra do 14 časova
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije do 10. novembra do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste najkasnije do 10. novembra u 18 časova

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA DRUGI UPISNI ROK

Upis kandidata će se obaviti 12. novembra prema rasporedu koji će biti objavljen na ovoj stranici najkasnije 11. novembra.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – OBAVEŠTENJE

Komisija za doktorske studije Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/21. godinu, pregledala je svu pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata. Od prijavljenih 26 kandidata svi ispunjavaju uslove konkursa. Preliminarna rang lista kandidata se može videti u nastavku.

Preliminarna rang lista

Upis rangiranih kandidata obavljaće se u studentskoj službi Fakulteta od trenutka objavljivanja konačnih rang lista od strane Univerziteta u Beogradu, prema unapred definisanim terminima. Fakultet raspolaže se 20 budžetskih mesta i 10 mesta za samofinansirajuće studente. Pravo na budžet utvrđeno je Zakonom o visokom obrazovanju.

Ispred Komisije za master studije
Prodekan za nauku i doktorske studije
V.prof. dr Igor Pašti


UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

PRIJAVA KANDIDATA

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena od 1.9. – 22.10.2020. godine do 20 časova. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

 • Preliminarna rang lista najkasnije 24. oktobra
 • Primedbe na preeliminarnu rang listu najkasnije do 26. oktobra do 12 časova
 • Rešenje komisije po žalbama najkasnije do 27. oktobra do 12 časova
 • Žalbe na rešenje komisije se podnose dekanu najkasnije do 28. oktobra do 12 časova
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije do 29. oktobra do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste najkasnije do 29. oktobra u 18 časova

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dokazi o ostvarenim naučnim radovimima (ukoliko konkurišete sa naučnim radovima, maksimalno 5 najznačajnijih radova prema kategorijama MPNTR)

UPIS KANDIDATA

Upis kandidata prema rasporedu koji se nalazai na sledećem linku.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom/im prethodnom/im nivou/ima studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima na prethodnom/im nivou/ima studija
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm