Naučni projekti 2011-2018 koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije a koji su koordinirani na Fakultetu za fizičku hemiju

Integralna interdisciplinarna istraživanja:

 • Projekat br. 45014: Litijum-jon baterije i gorivne ćelije: istraživanje i razvoj
 • Projekat br. 41005: Biomarkeri u neurodegenerativnim i malignim procesima

Osnovna istraživanja:

 • Projekat br. 172018: Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci.
 • Projekat br. 172015: Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sisitema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima.
 • Projekat br. 172040: Struktura i dinamika molekulskih sistema u osnovnim i pobuđenim elektronskim stanjima.
 • Projekat br. 172043: Elektroprovodni i redoks-aktivni polimeri i oligomeri: sinteza, struktura, svojstva i primena.

Međunarodni projekti:

 • “Physicochemical Characterisation of Heteropoly Compounds“, srpsko-rumunski projekt u okviru međudržavnog ugovora između SANU i Rumunske akademije nauka. Vreme trajanja projekta: 1.1.2010. – 31.12.2012. Institucije uključene u projekat: Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, koordinator prof. I. Holclajtner-Antunović, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, koordinator prof. R. Marinković-Nedučin i Institut za hemiju Temišvar, Laboratorija za neorgansku hemiju, Koordinator dr. Alexandru Popa.
 • COST Action MP1003 “European Scientific Network for Artificial Muscles”. Vreme trajanja projekta: dec. 2010. – dec. 2014. Učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Gordana Ćirić-Marjanović, vanredni profesor (član Menadžment Komiteta iz Srbije i rukovodilac domaćeg istraživačkog tima) i mr Aleksandra Rakić, asistent.
 • „Raspodeljena simulacija dinamike biomolekula na računskoj mreži“. Vreme trajanja projekta: 1.1.2010. – 31.12.2011. Institucije uključene u projekat: Fakultet za fizičku hemiju (Univerzitet u Beogradu), Institut Ruđer Bošković (Zagreb, Hrvatska). Učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Milena Petković, docent i dr Igor Pašti, asistent.
 • „Istraživanje odnosa strukture i biološke aktivnosti polifenola“. Vreme trajanja projekta: 1.1.2011. – 31.12.2012. Institucije uključene u projekat: Odsek za bio-hemijske i medicinske nauke, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za fizičku hemiju (Univerzitet u Beogradu), Institut Rudjer Bošković (Zagreb, Hrvatska). Učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: Jasmina Dimitrić Marković vanredni profesor
 • „Oksidi prelaznih metala kao elektrodni materijali za litijum jonske baterije“. Vreme trajanja projekta: 1.1.2013. – 31.12.2014. Institucije uključene u projekat: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju i Insituto Superior Tecnico, University of Lisbon, Portugal. Učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Ivana Stojković Simatović, docent; dr Nikola Cvjetićanin, vanredni profesor; dr Milica Vujković.
 • COST Action CM1304 “Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems”. Vreme trajanja projekta: 3.12.2013. – 2.12.2017. Učesnici projekta sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Vladimir Marković, asistent (član Menadžment komiteta); dr Ljiljana Kolar-Anić, redovni profesor u penziji i naučni savetnik IHTM, Univerzitet u Beogradu; dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor; dr Borivoj Adnađević, redovni profesor; dr Slobodan Anić, vanredni profesor u penziji i naučni savetnik, IHTM, Univerzitet u Beogradu; dr Jasmina Dimitrić-Marković, vanredni profesor; dr Jelena Jovanović, naučni savetnik; Maja Milenković, istraživač-saradnik; Jelena P. Maksimović, istraživač-saradnik; Stevan R. Maćešić, istraživač-saradnik; Itana Nuša M. Bubanja, istraživač-pripravnik; Branislav Stanković, istraživač-pripravnik.
 • Danube States R&D network project: “New materials and devices based on conducting polymers and their composites” – finansiran od strane Nemačkog federalnog Ministarstva obrazovanja i Istraživanja. Vreme trajanja projekta: 1.10.2013. – 30.09.2014. Vođa projekta: profesor dr Vladimir Mirsky, Lausitz University of Applied Sciences, Faculty of Natural Sciences, Senftenberg, Nemačka; koordinator projekta sa Univerziteta u Beogradu: dr Dr Gordana Ćirić-Marjanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, Srbija.
 • SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland – projekat broj IZ73ZO_152457 “Conducting polymers synthesized by enzymatic polymerization”, finansiran od strane Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC). Vreme trajanja projekta: 01.05.2014-30.04.2018. Glavni aplikant: prof. Peter Walde, ETH Cirih, Švajcarska. Ko-aplikant (partner): vanr. prof. Gordana Ćirić-Marjanović, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija.
 • Međunarodni projekat bilateralne saradnje Srbija – Francuska u okviru programa Pavle Savić. Naziv projekta: „Razvoj teorijskih metodologija za procenu antioksidativne aktivnosti polifenola: put ka primenama u realnom životu“. Vreme trajanja projekta: 1.1.2014. – 31.12.2015. Institucije uključene u projekat: Odsek za bio-hemijske i medicinske nauke – Državni Univerzitet u Novom Pazaru; Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu (dr Jasmina Dimitrić Marković, redovni profesor); University of Limoges, Francuska.
 • NATO-Science for Peace and Security (SPS) Programme, Projekat G4925 – “DURAPEM – Novel Materials for Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells”. Vreme trajanja projekta: 11.5.2015. – 11.5.2018. Institucije uključene u projekat: Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija, (rukovodilac prof. dr Miran Gaberšček) i Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, (rukovodilac prof. dr Slavko Mentus, dopisni član SANU)
 • FP7-PEOPLE-2013-NIGHT, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2013 (SCIMFONICOM 2.013). Koordinator ispred Fakulteta za fizičku hemiju: Biljana Šljukić.
 • HORIZON 2020 – Marie Sklodowska Curie, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2014-15 (SCIMFONICOM 2014-15). Koordinator ispred Fakulteta za fizičku hemiju: Ivana Stojković Simatović “Catalysis by metal cluster supported by complex oxide substrates”. Institucije uključene u projekat: KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm i Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju. Projekat finansira Swedish Research Council.
 • Projekat DS 027 „Kompoziti provodnih polimera” iz Programa međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku Srbiju- Program za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu (partnerske institucije: 1. Institut za makromolekulsku hemiju Češke Akademije Nauka, Prag, Češka Republika, 2. Institut za polimere, Slovačka Akademija Nauka, Bratislava, Slovačka, 3. Kompetenzzentrum Holz GmbH, Competence Centre for Wood Composites and Wood Chemistry (Wood K plus), Linz, Austria, 4. Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju; rukovodilac projekta dr Patrycja Bober; koordinator sa srpske strane prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović), trajanje projekta 01.01. 2017-31. 12. 2018.
 • Međunarodni projekat bilateralne saradnje Srbija – Nemačka. Naziv projekta: “Novi pristupi u razumevanju elektrohemijskih svojstava ugljeničnih nanomaterijala pod radnim uslovima – New approaches to the understanding of the electrochemical properties of nanocarbons under operating conditions”. Učesnici projekta: Dr Igor Pašti, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu i Prof. Vladimir Mirsky, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Senftenberg. Period trajanja projekta: 1.1.2019 – 31.12.2020.
 • Međunarodni projekat bilateralne saradnje Srbija – Nemačka. Naziv projekta: “NADPH oksidaze u razvoju gojaznošću indukovanih formi dijabetesa – NADPH oxidases in the progression of obesity – induced forms of diabetes”. Učesnici projekta: Dr Miloš Mojović, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu i Prof. Agnes Görlach, German Health Center, Munich. Period trajanja projekta: 1.1.2019 – 31.12.2020.
 • Međunarodni projekat bilateralne saradnje Srbija – Crna Gora. Naziv projekta: “Razvoj ekoloških litijum-jonskih baterija”. Učesnici projekta: dr Milica Vujković, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu i dr Veselinka Grudić, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica. Period trajanja projekta: 1.1.2019 – 31.12.2020.
 • Međunarodni projekat bilateralne saradnje Srbija – Hrvatska. Naziv projekta „Skladištenje energije u metalo-organskim strukturama dobijenim mehanohemijskim postupkom“. Rukovodioci projekta: dr Ljiljana Damjanović-Vasilić, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju i dr Tatjana Antonić-Jelić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. Period trajanja projekta: 01. 05. 2019. – 20.04. 20121. godine
 • FFH je koordinator ispred Univerziteta u Beogradu na Erasmus+ projektu, akcija K1, pod nazivom “International Credit Mobility; Cooperation between Keele University and Western Balkan countries”, u periodu od maja 2018. godine – maja 2020. godine.
 • Bilateralni projekt Srbije i Belorusije, za period 2020-2021. Naslov: Nova primena spektroskopije laserski indukovane plazme (LIBS) zasnovana na istraživanju molekulskih emisionih spektara. Rukovodilac sa srpske strane: Miroslav Kuzmanović. Rukovodilac sa beloruske strane: Mihail Nedeljko. Partnerska institucija: Centar za fiziku plazme Nacionalne akademije nauka Belorusije.
 • Projekat iz programa: Serbian Science and Diaspora Collaboration Program: Knowledge Exchange Vouchers (2020/2021); Naziv projekta: Development of novel tumor-selective coumarin derivatives and complexes, TumorSelCoum; Abstract: The proposed interdisciplinary project gives an integrated approach for the development of next-generation coumarin-based tumor-selective drugs. Electron-rich coumarin structure will be modified with various types of molecules, primarily aromatic antioxidants and amines, in order to develop completely new, more potent, compounds of desired physicochemical properties, bioactivity, and proper binding affinity. Učesnici projekta: Srbija: Prof. dr Jasmina Dimitrić Marković (rukovodilac projekta); Docent dr Dušan Dimić (učesnik projekta); Nemačka: Prof. dr habil Goran Kaluđerović, University of Applied Sciences Merseburg, Germany.
 • Bilateralni projekat naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Nemačke, 2020-2021, Peroxo-Polyoxometalates: Synthesis, Structure and Raman Study, finansiran od strane MPNTR i Nemačke služba za akademsku razmenu (DAAD), rukovodilac sa Nemačke strane prof. dr Ulrich Kortz, Jacobs University, Bremen, rukovodilac sa srpske strane prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović, učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju dr Danica Bajuk-Bogdanović, viši naučni saradnik, i Aleksandar Jovanović, asistent.
 • Bilateralni projekat Srbija-Nemačka, Peroxo-Polyoxometalates: Synthesis, Structure and Raman Study, 2020-2021, institucije uključene u projekat: Jacobs University, Bremen, Nemačka (rukovodilac prof.dr Ulrich Kortz), Univerzitet u Beogradu–Fakultet za fizičku hemiju (rukovodilac prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović, učesnici dr Danica Bajuk-Bogdanović, viši naučni saradnik i Aleksandar Jovanović, asistent).