Tabele predmeta

Raspored


I Obavezni predmeti

  1. Uvod u forenziku (FFH i FB)
  2. Pravni osnovi forenzike (FB)
  3. Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta i tragova (FB i FFH)
  4. Fizičkohemijska analiza u forenzici (FFH)

II Izborni predmeti

  1. Forenzička psihologija (FB)*
  2. DNK analiza (FFH)*
  3. Dokumentna tehnika (FFH)*
  4. Kriminalistička metodika (FB)*

* Studenti biraju 2 (dva)  od ponuđena 4 (četiri) izborna predmeta


Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =  40


III Stručna praksa


IV Specijalistički rad