Katedre sačinjavaju nastavnici i asistenti koji drže nastavu iz predmeta koji pripadaju katedri i čija su istraživanja u oblastima koje pokriva katedra. Katedre organizuju izvođenje teorijske i praktične nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama.

Katedra za opštu fizičku hemiju

Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme

Katedra za elektrohemiju, hemijsku kinetiku i materijale

Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju

Katedra za dinamiku i strukturu materije