Članovi Katedre za spektrohemiju, fizičku hemiju plazme i kvantnu hemiju

Šef Katedre:

 • redovni profesor dr Jasmina Dimitrić Marković

Redovni profesori:

 • profesor emeritus dr Miljenko Perić, redovni član SANU
 • dr Jasmina Dimitrić Marković
 • dr Ljiljana Damjanović-Vasilić
 • dr Miroslav Kuzmanović
 • dr Milena Petković

Vanredni profesori:

 • dr Stanka Jerosimić
 • dr Mihajlo Etinski

Docenti:

 • dr Miroslav Ristić
 • dr Radomir Ranković
 • dr Marko Daković

Asistenti:

 • dr Milan Milovanović
 • dr Dušan Dimić
 • master fizikohemičar Marko Mitić
 • dr Dragan Ranković

Predmeti na osnovnim studijama i angažovani nastavnici

 • Atomska spektrohemija – redovni profesor dr Miroslav Kuzmanović
 • Molekulska spektrohemija – redovni profesor dr Jasmina Dimitrić Marković
 • Kvantna hemija – vanredni profesor Stanka Jerosimić
 • Osnovi fotohemije – redovni profesor dr Jasmina Dimitrić Marković
 • Fizička hemija plazme – redovni profesor dr Miroslav Kuzmanović

Predmeti na master i doktorskim akademskim studijama i angažovani nastavnici

Master akademske studije:

 • Spektri i strukture – vanredni profesor dr Stanka Jerosimić
 • Primenjena spektrohemija – redovni profesor dr Ljiljana Damjanović-Vasilić
 • Hemijske reakcije u plazmi i njihova primena – redovni profesor dr Miroslav Kuzmanović, docent dr Miroslav Ristić
 • Fizičkohemijske metode u arheometriji – redovni profesor dr Ljiljana Damjanović-Vasilić
 • Molekulske simulacije u fizičkoj hemiji – vanredni profesor dr Mihajlo Etinski

Doktorske akademske studije:

 • Spektroskopija višeatomskih molekula – akademik, profesor emeritus dr Miljenko Perić,  docent dr Radomir Ranković
 • Teorijska spektroskopija – akademik, profesor emeritus dr Miljenko Perić, redovni profesor dr Milena Petković, vanredni profesor dr Stanka Jerosimić, vanredni profesor dr Mihajlo Etinski,  docent dr Radomir Ranković
 • Hemija plazme – redovni profesor dr Miroslav Kuzmanović
 • Primenjena fotohemija – redovni profesor dr Jasmina Dimitrić Marković
 • Masena spektrometrija – redovni profesor dr Ljiljana Damjanović-Vasilić
 • Primena teorije grupa u fizičkoj hemiji – vanredni profesor Stanka Jerosimić
 • Nuklearna magnetska rezonancija – redovni profesor dr Ljiljana Damjanović-Vasilić,  docent dr Marko Daković