Dušan Dimić
Email: ddimic@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381-11-3336-624
Lab: 352Ana Dobrota, PhD
Email: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381-11-3336-625
Lab: 358
Curriculum VitaeNemanja Gavrilov, PhD
Email: gavrilov@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381(11) 3336 628
Lab. 275Maja Milojević-Rakić, PhD
Email: maja@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381(11) 3336 691
Lab. 361Bojana Nedić Vasiljević, PhD
Email: bojana@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381(11) 3336 691
Lab. 361Radomir Ranković, PhD
Email: rale@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381(11) 3336 632
Lab. 371Miroslav Ristić, PhD
Email: ristic@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381(11) 3336 694
Lab. 261Ana Stanojević, PhD
Email: ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381-11-2630-862, +381-11-3336-876
Lab: 377