Borivoj Adnađević, PhD
Email: bora@ffh.bg.ac.r
Phone: +381(11) 3336 871
Lab. 265Nikola Vukelić, PhD
Email: nikolav@ffh.bg.ac.rs
Phone: +381(11) 3336 693
Lab. 257