Školska 2020/21. godina

Opšte informacije
Kalendar aktivnosti na kursu

Mole se svi studenti koji će u predstojećem semestru pohađati kurs Elektrohemije da se ovde opredele za grupu. Podela na grupe je formalnog karaktera i služi samo da bi svakom studentu bio dodeljen predmetni asistent kome se može obraćati sa pitanjima i nejasnoćama.

Mole se svi studenti koji će u predstojećem semestru pohađati kurs Elektrohemije da se upišu na kurs „Elektrohemija 2020/21“ na eLearning RCUB platformi (moodle). Lozinka za upis na kurs je: ElektRo2021

Predavanja će se održavati na daljinu, putem Skype-a. Prvo predavanje biće održano 3. marta, prema rasporedu nastave.

Sve dalje informacije biće deljene putem eLearning RCUB obaveštenja koja će studentima stizati na mejl sa kojim su se prijavili na kurs, a mogu se pronaći i u sekciji „Obaveštenja“ na moodle stranici kursa.

Studenti koji su završili vežbe u nekoj od prethodnih školskih godina ne treba ponovo da polažu vežbovne kolokvijume, ali se mogu upisati na eLearning kurs radi praćenja obaveštenja u slučaju da ponovo slušaju predavanja.


Predavanja (školska 2019/20)

 • Predavanje Uvod i osnovni pojmovi, Faradejevi zakoni elektrolize, kulometrija (03.03.2021, PDF)
 • Predavanje P3. Elektroliti, ravnotežni procesi u elektrolitičkim rastvorima i P4. Ravnotežni procesi u elektrolitičkim rastvorima, jon-jon interakcije (10.03.2021, PDF)
 • Predavanje P5. Neravnotežni procesi u elektrolitima i P6. Molarna provodljivost, primene konduktometrije (17.03.2021, PDF)
 • Predavanje P7. Prenos mase zbog gradijenta koncentracije (24.03.2021, PDF)
 • Predavanje P8. Termodinamika galvanskog elementa i P9. Koncentracioni galvanski elementi (31.03.2021, PDF)
 • Predavanje P10. Reakcije u hemijskim izvorima struje i P11. Merenje standardne EMS (07.04.2021, PDF)
 • Predavanje P12. Koncenpt elektrodnog potencijala, referentne elektrode i P13. Potenciometrijska merenja (14.04. 2021, PDF)
 • Predavanje P14. Nefaradejski procesi, osnovni pojmovi i P15. Modeli strukture dvojnog električnog sloja 1 (21.04.2021, PDF)
 • Predavanje P16. Modeli strukture dvojnog električnog sloja 2 (EH kondenzatori) (28.04.2021, PDF) i P17. Neravnotežni elektrodni procesi, osnovni pojmovi (28.04.2021, PDF). 
 • Predavanje P18. Jednostavni elektrodni procesi, spora razmena elektrona i P19. Jednostavni elektrodni procesi 2 (05.05.2021, PDF).
 • Predavanje P20. Složeni elektrodni procesi, pregled; Kinetika vodonične elektrode i P21. Elektrohemijski aspekti korozije (12.05.2021, PDF)
 • Predavanje P22. Ispitivanje elektrodne kinetike: stacionarna metoda, polarografija, hronoampermetrija (19.05.2021, PDF).

Predavanja (školska 2019/20)


Opšte informacije

Program kolokvijuma 

Ispitna pitanja


ELEKTROHEMIJA (šk. god. 2019/20)

Predmetni nastavnik:
dr Igor Pašti, vanredni profesor (lab. 358, e-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Predmetni asistenti:
dr Ana Dobrota, docent (lab. 358, e-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
Aleksandar Jovanović, asistent (lab. 358, e-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Laboratorija: lab. za Elektrohemiju i Hemijsku termodinamiku FFH (br. 268)

Program kolokvijuma i vežbi
Nadoknada vežbi – dogovor sa nastavnikom i asistentima

Ukupno vežbi: 8 (vreme provedeno u laboratoriji ≈ 16 sati)

Poeni
Ukupno 100 poena
(aktivnosti na predavanjima + kolokvijumi vežbe + praktični rad + usmeni ispit):

1. Aktivnosti na predavanjima
5 „TOK“ testova sa otvorenom knjigom (30 min), ukupno 5 × 2 poena = 10 poena.
Obavezan izlazak na minimum 3 „TOK“ testa.
2. Kolokvijumi vežbe (4 × 5 poena = 20 poena)
3. Praktični rad (10 poena)
4. Usmeni ispit (60 poena)

 • OPCIJA A: prvi deo pismeno (nastavni kolokvijum 20 poena) + 2 pitanja (40 poena) usmeno u ispitnim rokovima od juna na dalje; ili:
 • OPCIJA B: izvlače se sva tri pitanja, usmeni ispit nosi svih 60 poena, bodovi sa nastavnog kolokvijuma se poništavaju (tj. može da se „pokvari“).