Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta

Osnovni cilj Fakulteta za fizičku hemiju je da u okviru Univerziteta u Beogradu obezbedi na sva tri nivoa studija, osnovnim akademskim, master i doktorskim, kvalitetno obrazovanje iz oblasti fizičke hemije, da kroz naučnu saradnju i sopstveni razvoj omogući svojim studenatima, nastavnicima, saradnicima i svršenim studentima uključivanje u najsavremenija naučna istraživanja i praktični rad u kontrolnim i razvojnim laboratorijama i uopšte u privredi.

Fizička hemija je nauka koja se zbog svoje interdisciplinarnosti izdvaja kao jedan od prioriteta u savremenim naučnim i tehnološkom tokovima. Fakultet za fizičku hemiju u okviru svoje matičnosti za fizičkohemijske nauke je jedinstvena obrazovna naučna ustanova u našoj zemlji i u okruženju, koja pored obrazovne delatnosti razvija i neguje naučni rad u oblasti fizičke hemije i srodnih nauka. Fakultet ima veoma dugu tradiciju u nastavnom procesu, što je sažeto prikazano u publikaciji STO GODINA NASTAVE FIZIČKE HEMIJE 1903-2003, Beograd 2003, ISBN 86-82139-11-2.

Fakultet, obavlja obrazovnu delatnost u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, i naučno-istraživačku delatnost u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti, kao ravnopravne delatnosti. Delokrug i načini rada preciznije su definisani Statutom Fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Studijski programi usvojeni su procedurom propisanom Zakonom o visokom obrazovanju Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta od strane Senata Univerziteta, pošto su ih prethodno usvojili Naučno-nastavno veće i Savet Fakulteta, čime su dobili društvenu verifikaciju svoje svrsishodnosti.

Naučni rad koji se obavlja u ustanovi i kroz različite oblike saradnje sa drugim naučno-istraživačkim ustanovama u zemlji i svetu je u funkciji nastavnog procesa, prati savremene tokove nauke u svetu, doprinosi razvoju i poboljšava kvalitet i svih ostalih segmenata delatnosti Fakulteta.

Cilj Fakulteta je da svake godine upiše na sva tri stepena studija studente, u broju koji je u skladu sa društvenim potrebama, prostornim, kadrovskim i materijalnim mogućnostima Fakulteta, da obezbedi kvalitetnu nastavu, uspešan završetak studija i kvalifikacije koje su predviđene odgovarajućim ishodima znanja i kompetencijama. Osim toga Fakultet obezbeđuje forme permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja kroz rad.

Fakultet redovno prati kvalitet i uspešnost sprovođenja studijskih programa, i njihovu svrsishodnost i društvenu opravdanost, u skladu sa strategijom obezbeđenja kvaliteta i pravilnikom o obezbeđenju kvaliteta Fakulteta. Fakultet nastoji da prati zapošljavanje svojih svršenih studenata i njihovu dalju karijeru.

Fakultet organizuje i održava nastavu fizičke hemije i za studente: Hemijskog, Biološkog i Geografskog fakulteta po ugovorima o međusobnom držanju nastave.