fakultet internet

 

 

 
 
  Znameniti fizikohemičari:

Miloje Stoiljković (1873-1962)

Rodjen je u Beogradu. Studije fizičke hemije završio na Univerzitetu u Lajpcigu kod utemeljivača fizičke hemije, profesora Osvalda (W. Oswald) i Univerzitetu u Ženevi kod profesora Gija (Ph. A. Guye). Osnivač je fizičkohemijskog zavoda 1908. god., na čijem je čelu bio sve do 1948. god. Oblast naučnog rada je bila je koloidna hemija.

Pismo rektora Velike škole ministru prosvete o izboru Miloja Stojiljkovića, dana 2. maja (po starom kalendaru), za docenta fizičke hemije.

Pavle Savić (1909-1994), akademik

Rodjen je u Solunu. Studije fizičke hemije završio 1932. god. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U periodu od 1935-1939. god. radio je u Institutu za radijum u Parizu sa Irenom Žolio-Kiri (Irene Joliot-Curie), istraživajući radioaktivnost nastalu neutronskim ozračivanjem uarnijuma. Za prorektora Univerziteta u Beogradu izabran je 1946. god. a dve godine kasnije za redovnog člana Srpske akadaemije nauka i umetnosti, čiji je predsednik bio više madata. Osnivač je Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Nosilac je mnogih priznanja, izmedju ostalog i Legije časti. U periodu od 1948-1966. god. bio je upravnik fizičkohemijskog zavoda.

Slobodan Ristić ( 1912-1993), profesor

Rodjen je u Jagodini. Studije fizičke hemije završio je 1935. god. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je 1956. god. na Univerzitetu u Majncu u Nemačkoj. Kao gostujući profesor na Univerziteu “Johannes Gutemberg “ u Majncu boravio je u periodu 1968-1969. U toku svog rada predavao je veći broj predmeta na studijama fizičke hemije. Preveo je veći broj univerzitetzkih udžbenika. Oblast naučnog rada je fizička hemija a posebno spektrohemija, kao jedna od disciplina fizičke hemije, koju je osnovao i razvio na Univerzitetu u Beogradu. Dugogodišnji je predavač atomske i molekulske spektrohemije. Bio je šef Katedre za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme od njenog osnivanja do odlaska u penziju krajem 1980. god.

Slobodanka Veljković (1924-1989), redovni profesor

Studije hemije završila je 1950. god. na PMF-u u Beogradu. Doktorirala je 1954. god. na Univerzitetu u Oksfordu. U toku svog rada predavala je veći broj predmeta na studijama fizičke hemije. Oblast naučnog rada bila je separacija izotopa, hemija “ vrućeg atoma”, kinetika reakcija na površinama i oscilatorne reakcije. Bila je upravnik Instituta za fizičku hemiju i šef Katedre za molekulske strukture.

Vukosava Radak (1926-2001), profesor

Rodjena je u Čačku. Na Grupi za fizičku hemiju PMF-u u Beogradu diplomirala je 1951. god. i doktorirala 1970. Učestvovala je u prevodu dva univerzitetska udžbenika. U periodu 1970-1971 boravila je na postdoktorskim studijama u Institutu za atomsku energiju Riso u Roksilendu, Danska. Boravila je, u periodu 1984-1985., u Nacionalnom birou za standarde u Vašingtonu, SAD. Oblast naučnog rada bila je fizička hemija na granici faza, zeoliti, aktivni centri.

 

Ivan Gal (1924-1991), profesor

Rodjen je u Novom Sadu. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Beogradu 1951. god. a doktorirao 1956. god. na PMF-u u Beogradu. Kao gostujući profesor na Univerziteu Maryland, College Park, Md SAD boravio je 1979. god. Autor je i koautor više univerzitetskih udžbenika. Oblast naučnog rada bila je neorganska hemija i hemijska termodinamika kao i hemija zeolita. Predavao je termohemiju na Katedri za fizičku hemiju PMF-a u periodu 1958-1960. god. Dugo godina je zatim predavao neorgansku hemiju studentima fizičke hemije.

Milenko Šušić (1925-2006), akademik

Rođen je u Guči. Diplomirao je na hemijskoj grupi Prirodno- atematičkog fakulteta u Beogradu 1950. godine, a doktorirao na istom fakultetu 1955. na grupi za fizičku hemiju U periodu 1951-1955. je radio u Institutu za nuklearne nauke u Vinči. Godine 1956. je izabran za docenta, 1962. za vanrednog profesora a 1970. za redovnog profesora na katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Predavao je predmete Opšti kurs fizičke hemije i Elektrohemija. Za dopisnog člana SANU izabran je 1974. a za redovnog 1985. godine. Autor je velikog broja naučnih radova iz oblasti hemije urana i elektrohemije nevodenih sredina, kao i više univerzitetskih udžbenika. Rukovodio je velikim brojem naučnoistraživačkih projekata. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda za 1966. godinu, a 1981. godine je odlikovan Ordenom rada sa crvenom zvezdom.

Slobodan V. Ribnikar (1929-2008), akademik

Rođen je u Beogradu. Studije fizičke hemije završio je 1952. god. Po diplomiranju radio je u Institutu za nuklearne nauke „Boris Kidrič” u Vinči. Godine 1959. je odbranio doktorsku disertaciju i tako postao najmlađi doktor fizičkohemijskih nauka. Univerzitetsku karijeru je započeo 1968. god. prelaskom na Prirodno-matematički fakultet (Fizička hemija). U dva navrata, 1959. i 1965. godine, je boravio u Nacionalnoj laboratoriji u Bruhevenu (SAD), na doktorskim studijama, odnosno kao gostujući profesor. Predavao je predmete Fizička hemija fluida, Radiohemija, Nuklearna hemija i Spektrohemija. Bio je šef Katedre za radiohemiju i nuklearnu hemiju i vršio druge odgovorne dužnosti na Fakultetu. Za dopisnog člana SANU je izabran 1984. a za redovnog 1994. godine. Njegovo naučno interesovanje bilo je uglavnom vezano za hemiju izotopa, ali se uspešno bavio i fizičkom hemijom tečnosti, vibracionom spektroskopijom, emisionom IC spektroskopijom i radiohemijom. Iz tih oblasti objavio je 78 radova. Od 1975-1985. god. bio je urednik Glasnika Srpskog hemijskog društva, kojeg je podigao na međunarodni nivo. Publikovao je i naučno popularne radove kao i udžbeničku literaturu. Autor je jednog univezitetskog udžbenika, Molekularni aspekti fizičke hemije (1971), dva srednjoškolska udžbenika, kao i Srpsko-engleskog rečnika - hemija i srodne oblasti. Izuzetno obrazovan, pravi erudita, bio je izvanredan predavač.

   
 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju