Studijski program master akademskih studija Fizičke hemije za studente upisane počevši od 2021. godine

Struktura studijskog programa

Studijski program master akademskih studija Fizička hemija traje godinu dana (dva semestra) u obimu od 60 ESPB bodova, obuhvata jedan obavezan predmet (7 ESPB), izborne predmete (32 ESPB), stručnu praksu (3 ESPB) i završni (master) rad (18 ESPB). Cilj ovog studijskog programa je proširivanje shvatanja ključnih koncepata fizičke hemije čime se studenti osposobljavaju za dublje razumevanje specijalnih oblasti fizičke hemije: spektrohemije, elektrohemije, hemijske kinetike, radiohemije, biofizičke hemije, fizičke hemije materijala i fizičke hemije životne sredine. Kroz poseban, obavezni predmet studenti stiču znanja koja ih uvode u metode i metodologiju savremenog fizičkohemijskog istraživanja, uključujući i etičke principe u naučno-istraživačkom radu i osnove pripreme naučno-istraživačkog projekta. Studenti biraju izborne predmete u skladu sa oblasti interesovanja, odnosno užom naučnom oblašću svog završnog rada. Kroz individualni rad sa mentorom, u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu završnog (master) rada, studenti se usmeravaju ka samostalnom istraživačkom radu. Na taj način se studenti osposobljavaju za dalji profesionalni rad i za doktorske akademske studije.

Na master akademske studije fizičke hemije se mogu upisati svi studenti koji su završili osnovne studije fizičke hemije i njoj srodnih nauka, u obimu od 240 ESPB, a na način propisan Pravilnikom o master studijama Fakulteta. U skladu sa pravilama mobilnosti studenata na Univerzitetu u Beogradu, studenti mogu izabrati predmet iz drugih srodnih programa master akademskih studija na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Ukoliko student prelazi na program sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija, priznavanje ispita se vrši na osnovu mišljenja nadležnog prodekana koji daje predlog za priznavanje ispita na razmatranje Nastavno-naučnom veću.

Studenti koji završe master akademske studije fizičke hemije stiču akademsko zvanje master fizikohemičar.

Svrha studijskog programa

Studijski program master akademskih studija fizičke hemije kao nastavak osnovnih akademskih studija je koncipiran tako da dalje osposobljava studente za stručni i naučni rad, a u skladu sa osnovnim i opštim ciljem Fakulteta za fizičku hemiju. Ima za svrhu obrazovanje stručnjaka za niz profesija i zanimanja u ustanovama i organizacijama koje obavljaju istraživačku, razvojnu, primenjenu i prosvetnu delatnost. Ove delatnosti se obavljaju prvenstveno na univerzitetima i fakultetima i naučno-istrživačkim institutima, ali i razvojnim i kontrolnim centrima, stanicama i laboratorijama sa orijentacijom na fizičku hemiju, fiziku, hemiju, biologiju, ekologiju, farmaciju, medicinu, kao i u institucijama, na primer, iz oblasti razvoja savremenih materijala, metalurgije, elektronike, keramike, prehrambene industrije, hemijske industrije, poljoprivrede, meteorologije, unutrašnjih poslova, atomsko-biološko-hemijske odbrane.

Po završetku studijskog programa, master fizikohemičar je konkurentan na tržištu rada i ima pravo na dalje usavršavanje na doktorskim akademskim studijama.

Ciljevi studijskog programa i stečene kompetencije

Cilj studijskog programa master akademskih studija fizičke hemije je proširivanje znanja iz osnovnih disciplina fizičke hemije, kako bi se student osposobio za dublje razumevanje u specijalnim oblastima fizičke hemije. Studenti treba da se dalje osposobe za samostalno planiranje i izvođenje eksperimenata pri čemu su u stanju da shvate značaj dobijenih rezultata, stručno ih obrade i diskutuju. Kroz ove studije se studenti osamostaljuju i omogućava im se razvoj njihovih kreativnih i drugih ličnih sposobnosti. Kod studenta se takođe razvija sposobnost da primenjuje i adaptira naučne metodologije za rešavanje specifičnih problema. Studenti ovladavaju specifičnim veštinama koje se odnose na primenu različitih fizičkohemijskih metoda i tehnika. Takođe, stiču nova znanja o etičkim principima naučno-istraživačkog rada.

Master fizikohemičar dobija posebno dublje obrazovanje u jednom od sledećih izbornih područja: spektrohemiji, elektrohemiji, hemijskoj kinetici, biofizičkoj hemiji, fizičkoj hemiji životne sredine, fizičkoj hemiji materijala ili radiohemiji. Po završetku studija, master fizikohemičar može da obavlja sve poslove koje obavlja lice sa zvanjem diplomirani fizikohemičar još i u institucijama visokog obrazovanja kao i u naučno-istraživačkim organizacijama orijentisanim na fundamentalne nauke i razvoj. Master fizikohemičar ima kvalifikacije da nastavi školovanje na doktorskim studijama.

Master fizikohemičar može da radi u ustanovama i organizacijama koje obavljaju naučno-istraživačku, razvojnu, primenjenu i prosvetnu delatnost: na univerzitetima i fakultetima i naučno-istraživačkim institutima, razvojnim i kontrolnim centrima, stanicama i laboratorijama sa orijentacijom na fizičku hemiju, fiziku, hemiju, biologiju, ekologiju, farmaciju, medicinu, kao i institucijama, na primer, iz oblasti razvoja savremenih materijala, metalurgije, elektronike, keramike, prehrambene industrije, hemijske industrije, poljoprivrede, meteorologije, unutrašnjih poslova, atomsko-biološko-hemijske odbrane.

Master fizikohemičar može da drži nastavu iz oblasti fizičke hemije i srodnih disciplina u obrazovnim institucijama u skladu sa važećim propisima. Master fizikohemičar se može upisati na doktorske akademske studije.

Knjiga predmeta na studijskom programu MAS Fizička hemija

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi dokument [351.21 KB]