fakultet internet

 
 

 

 

Profesori u penziji

 

dr Radmila Hercigonja, vanredni profesor

Predavala je: Opstu i fizicku hemiju za studente molekularne biologije (I,II semestar)

Naučna oblast: Interakcije na granici faza cvrsto-gas i cvrsto-tecno , Sinteticki i prirodni zeoliti, karakterizacija, modifikacija jonoizmenjivackim .

detaljnije
 

dr Šćepan Miljanić, redovni profesor

Predavao je: Radiohemiju i Nuklearnu hemiju tečnog stanja studentima fizičke hemije

Naučna oblast: Laserska hemija, posebno laserska hemija izotopa , Izotopski efekti, separacija izotopa, teska voda, tritijum .

detaljnije
 

Slobodan Ribnikar, akademik, redovni profesor

Predavao je: Radiohemiju i Fizičku hemiju tečnog stanja studentima fizičke hemije

Naučna oblast: Razdvajanje stabilnih i radioaktivnih izotopa, Izotopski efekti u naponima pare, Molekulska spektroskopija i Međumolekulske interakcije.

detaljnije
 

Jelisaveta Baranac, redovni profesor

Predavala je: Molekulsku spektrohemiju i Fotohemiju studentima fizičke hemije

Naučna oblast: Molekulska spektroskopija kondenzovanih sistema i Fotohemija

detaljnije
 

Vidosava Georgijević, docent

Predavala je: Metodiku nastave fizičke hemije studentima fizičke hemije

Naučna oblast: Fizička hemija plazme i nastava fizičke hemije

detaljnije
 

Natalija Ikonomov, vanredni profesor

Predavala je: Fizičku hemiju studentima hemije

Naučna oblast: Masena spektroskopija, Fizička hemija plazme i izotopska izmena

detaljnije
 

Ankica Jovanović, redovni profesor

Predavala je: Atomistiku, Atomsku spektrohemiju, Spektre i strukture i Fizičku hemiju kompleksnih jedinjenja studentima fizičke hemije i Hemiju studentima fizike

Naučna oblast: Molekulska spektroskopija i Fizička hemija kompleksnih jedinjenja

detaljnije
 

Ružica Konjević, vanredni profesor

Predavala je: Fizičku hemiju studentima biohemije

Naučna oblast: Laseri, njihova primena i dijagnostika niskotemperaturske plazme

detaljnije

Nadežda Petranović, redovni profesor

Predavala je: Hemijsku termodinamiku i Fizičku hemiju materijala studentima fizičke hemije

Naučna oblast: Hemija površina i Dinamika procesa u višefaznim sistemima

detaljnije
 

Sužnjević Desanka, docent

Otišla je u penziju kao naučni savetnik u IOFH-u

Predavala je: Fizičku hemiju za studente opštenarodne odbrane

Naučna oblast: Kinetika elektrohemijskih procesa

detaljnije
 

Tatjana Ćeranić, docent

Predavala je: Primenjenu radiohemiju studentima fizičke hemije i Radiohemiju za studente opštenarodne odbrane

Naučna oblast: Fizička hemija granice faza, Jonska izmena i Radiohemija

detaljnije
 

Dragan Veselinović, redovni profesor

Predavao je: Fizičku hemiju, Fizičku hemiju kompleksnih jedinjenja i Fizičku hemiju u zaštiti životne sredine studentima fizičke hemije, Opštu fizičku hemiju ( kasnije Hemiju ) studentima fizike, Opštu i fizičku hemiju studentima molekularne biologije

Naučna oblast: Fizička hemija kompleksnih jedinjenja

detaljnije
 

Vladimir Vukanović, redovni profesor

Otišao je u penziju na Rochester Institute of Technology, Rochester

Predavao je: Atomistiku i Fizičku hemiju plazme studentima fizičke hemije i Fizičku hemiju studentima hemije

Naučna oblast: Fizička hemija plazme i atomska spektrohemija

detaljnije
 

Milorad Jeremić, redovni profesor

Predavao je: Fizičku hemiju makromolekula studentima fizičke hemije i Fizičku hemiju II studentima hemije

detaljnije

Ubavka Mioč, redovni profesor

Predavala je: Fizičkohemijsku analizu i Primenjenu spektrohemiju studentima hemije

Slobodan R. Anić, vanredni profesor

Predavao je:

  • Fizičku hemiju I studentima Hemijskog fakulteta, smerovi diplomirani hemicar i profesor hemije
  • Eksperimentalne metode nelinearnih procesa (smer Dinamika nelinearnih procesa) i Fizičkohemijske mikro i submikro analize (smer Fizička hemija u kriminalistici) studentima postdiplomskih studija Fakulteta za fizičku hemiju

Slavko Mentus, redovni član SANU, redovni profesor

Predavao je: Elektrohemiju, Fizičku hemiju čvrstih elektrolita i Elektrohemijsku kinetiku

Naučna oblast: Elektrohemija

Tabela nastavnika

Ljiljana Z. Kolar-Anić, redovni profesor

Predavala je: Statističku termodinamiku i Dinamiku nelinearnih procesa (Neravnotežni procesi)

Tabela nastavnika

Jelena Radić-Perić, redovni profesor

Tabela nastavnika

Dragica Minić, redovni profesor i naučni savetnik

Tabela nastavnika

 

© 2012 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju