fakultet internet

 

 

 
 

Fizičkohemijski aspekti nauke o materijalima

Specifikacija predmeta

Naziv predmeta Fizičkohemijski aspekti nauke o materijalima
Šifra predmeta M13FHANM
Studijski program Master akademske studije fizičke hemije
Izborno područje
(modul)
Fizička hemija materijala
Vrsta i nivo studija Master akademske studije
Nastavnik
(za predavanja)
Dondur Vera, Adnađević Borivoj, Hercigonja Radmila, Cvjetićanin Nikola, Pašti Igor, Stojković Ivana
Nastavnik / saradnik
(za vežbe)
Nastavnik / saradnik
(za DON1)
Broj ESPB 9
Status predmeta
(obavezni / izborni)
Izborni
Uslov nema
Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa fizičkohemijskim aspektima nauke o materijalima. Upoznavanje studenata sa načinima sinteze materijala.
Ishod predmeta Osposobljenost studenta da izvrši sintezu materijala, ispita fizičkohemijska svojstva i poveže dobijena svojstva sa strukturom i morfologijom materijala.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava Termodinamika i kinetika na granici faza: uzroci odigravanja reakcija na granici faza; određivanje konstante ravnoteže i termodinamičkih funkcija reakcije na granici faza; brzina, mehanizam i energija aktivacije reakcije na granici faza. Formiranje materijala i interakcije na površinama: granična površina i interakcije na graničnoj površini čvrsto-tečno i čvrsto-para; reološka svojstva koloidnih sistema; sinteza, struktura i svojstva aerogelova. Struktura i funkcionalna svojstva čvrstih materijala: Elektronska struktura izolatora, poluprovodnika i metala; veѕa elektronske strukture i fizičkih svijstava materijala; metalna stakla i njihova primena. Katalitička svojstva čvrstih materijala: kataliza na monokristalnim i polikristalnim materijalima; katalitička aktivnost, selektivnost, stabilnost, regerenabilnost, inhibicija, katalitički otrovi, katalitički ciklusi i njihove karakteristike; nanotehnologija, katalitički materijali, novi pristupi multifunkcionalnoj katalizi. Napredni elektrohemijski materijali: elektrokatalitički materijali, katodni i anodni materijali za litijumske baterije, superkondenzatori, materijali za gorive ćelije, materijali za solarne ćelije. Metode sinteze materijala: fizička i hemijska depozicija iz parne faze, sinteza monokristala, sol-gel sinteza, hidrotermalna sinteza, elektrohemijske metode sinteze materijala, reakcija u čvrstom stanju.
Praktična nastava Laboratorijske vežbe: sinteza i karakterizacija različitih materijala i obradu rezultata i podataka

Literatura

  1. S.R. Elliot “The Physics and Chemistry of Solids” John Wiley and Sons, Chichester 1998
  2. Stanley whittingham, Robert Savinell, and Thomas Zawodzinski, guest editors, Batteries and Fuel Cells, Chemical Reviews, Volume 104, issue 10, 2004
  3. Sydney Ross and James Olivier “On Physical Adsorption” John Wiley & Sons, London, 1964
  4. Dušan Minić, Vladimir Blagojević, Dragica Minić, “Uticaj termičkog tretmana na strukturu i svojstva amorfne legure Fe75Ni2Si8B13C2” Hemijska Industrija, 66 (5) 769–779 (2012)
  5. Joel Gersten and Frederick Smith, “The Physics and Chemistry of Materials”, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2001

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja Vežbe DON1 Studijski istraživački rad Ostali časovi
5 2 10
Metode izvođenja nastave Teorijska nastava obuhvata predavanja. Praktična nastava: obuhvata vežbe i studijski istraživački rad koji obuhvata projekat u okviru koga će student rešavati određeni istraživački problem

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena
aktivnost u toku predavanja 5
praktična nastava 35
kolokvijumi
seminari
Završni ispit poena
pismeni ispit
usmeni ispit 60

1 DON = Drugi oblici nastave.

 

 

© 2013 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju