fakultet internet

 
 

 

 
katedre
 

 

Katedre

Katedre sačinjavaju nastavnici i asistenti koji drže nastavu iz predmeta koji pripadaju katedri i čija su istraživanja u oblastima koje pokriva katedra. Katedre organizuju izvodjenje teorijske i praktične nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama.

Katedra za opstu fizičku hemiju

Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme

Katedra za elektrohemiju, hemijsku kinetiku i materijale

Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju

Katedra za dinamiku i strukturu materije

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju