fakultet internet

 

 

 
 

 

Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme

Šef katedre:

  dr Jasmina Dimitrić-Marković, redovni profesor
e-mail: markovich@ffh.bg.ac.rs

Članovi katedre:

 
dr Ivanka Holclajtner-Antunović, redovni profesor
dr Miroslav Kuzmanović, vanredni profesor
dr Stanka Jerosimić, docent
dr Dragan Ranković, asistent
mr Aleksandra Đerić, asistent
Dušan Dimić, asistent

Znanje koje stiču studenti kroz predmete katedre:

Predmeti osnovnih stuja na ovoj katedri daju teorijska i praktična znanja iz oblasti spektrohemije. Ona uključuju fenomene interakcije zračena sa supstancijama (emisiju, apsorpciju i rasejavanje) čijim se ispitivanjem dolazi do saznanja o strukturnim karakteristikama supstancija i mehanizmu niza u fizičkohemijskih procesa, kao i mogućnostima primene spektrohemijskih metoda u raznim oblastima nauke.
Predmeti na poslediplomskim studijama obuhvataju različite oblasti spektroskopije kroz koje studenti dobivaju dublja i detaljnija objašnjenja fenomena koja izučava ova naučna disciplina.

 

Predmeti:

 

Redovni predmeti:
 

Atomska spektrohemija
Molekulska spektrohemija

 

Izborni predmeti:
 

Spektri i strukture
Fizička hemija plazme
Primenjena spektrohemija
Fotohemija

 

Predmeti poslediplomskih studija:
 

Teorijska spektrohemija
Atomska emisiona spektroskopija
Atomska apsorpciona spektroskopija
Elektronska molekulska spektroskopija
Elektronska spektroskopija kondenzovanih sistema
Vibraciona spektroskopija
Rezonantne spektroskopije
Fotohemija
Karakteristike plazme i metode njenog odredjivanja
Hemijske reakcije u plazmi i plazma-tehnologija
Teorijska analiza procesa u plazmi i modelovanje
Laserska spektroskopija

 

Oblasti istraživanja članova katedre:
  Proučavanje procesa u izvorima pobudjivanja i optimizacija uslova pobudjivanja
Spektroskopija plazme
Teorijska molekulska spektroskopija
Analiza elektronskih spektara malih molekula
Vibraciona spektroskopija (infracrvena i ramanska)
Elektronska apsorpciona spektroskopija kondenzovanih sistema
 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju