fakultet internet

 

 

 
 

 

Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju

Šef katedre:

  dr Miloš Mojović, vanredni profesor
e-mail: milos@ffh.bg.ac.rs

Članovi katedre:

  dr Miloš Mojović, vanredni profesor
dr Marko Daković, docent

Znanje koje stiču studenti kroz predmete katedre:

U okviru predmeta koji se slušaju na ovoj katedri studenti stiču znanja iz vrlo specifičnih oblasti hemije, koja se uglavnom odnose na nuklearne fenomene kao što su radioaktivni raspad ili nuklearne reakcije, kao i na različite manifestacije tih pojava, npr. emisiju (jonizujućih) zračenja, dejstvo zračenja na sredinu kroz koju prolazi i sl. Značajno mesto u našim programima zauzimaju i praktični apekti nuklearnih nauka, tj. njihove brojne primene: proizvodnja energije (reaktori), nuklearna medicina, primena nuklearne energije u poljoprivredi itd.
Kursevi su koncipirani tako da sadrže najvažnije oblasti iz navedenih domena, tj. osnovna znanja iz nuklearno-hemijskih nauka, spektrometriju nuklearnih zračenja, radijacionu hemiju i hemiju izotopa.

Predmeti:

 

Redovni predmeti:
 

Radiohemija i nuklearna hemija

 

Izborni predmeti:
 

Hemija izotopa
Nuklearna spektrometrija
Biosistemi I zračenja
Radijaciona hemija i hemijski efekti nuklearnih transformacija
Fotohemija i laserska hemija
Zaštita od zračenaj i hemijska zaštita

 

Predmeti poslediplomskih studija:
 

Nuklearna hemija
Dozimetrija zračenja i zaštita
Hemija vrućih atoma
Obrada i odlaganje radioaktivnih materijala

 

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju