fakultet internet

 
 

 

 
 

 

Katedra za elektrohemiju, hemijsku kinetiku i materijale

Šef katedre:

  dr Nikola Cvjetićanin, vanredni profesor
e-mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs

Članovi katedre:

 

dr Vera Dondur, redovni professor
dr Gordana Ćirić-Marjanović, redovni profesor
dr Nikola Vukelić redovni profesor
dr Igor Pašti, vanredni profesor
dr Biljana Šljukić Paunković, docent
dr Ivana Stojković Simatović, docent
dr Nemanja Gavrilov, docent
dr Bojana Nedić Vasiljević, docent
dr Maja Milojević Rakić, docent
Aleksandra Jović, asistent
Aleksandra Pavićević, asistent
Ana Dobrota, asistent

Znanje koje stiču studenti kroz predmete katedre:

Hemijska termodinamika daje osnovna znanja o uzrocima odigravanja hemijskih reakcija, energetskim efektima reakcija, o vezi brojne vrednosti konstante ravnoteže i makismalnog rada koji se može dobiti na račun hemijske reakcije. Hemijska kinetika daje osnovna znanja o faktorima koji utiču na brzinu odigravanja hemijskih reakcija (koncentraciji, temperaturi), daje izraze za brzinu hemijske reakcije kako prostih reakcija nultog, prvog ili viseg reda, tako i složenih reakcija, tipa paralelnih, sukcesivnih, lančanih, omogućuje uvid u vezu izmedju izraza za brzinu i mehanizma odigravanja reakcije.
Elektrohemija daje osnovna znanja o dejstvu električne struje na hemijske supstancijee, i zakonitostima transformacije električne energije u hemijsku i obrnuto.
Iz elektrohemije se saznaje kako se iz električnih veličina: napona i jačine struje dolazi do termodinamičkih i kinetičkih podataka o posmatranom hemijskom sistemu. Takodje, stiču se saznanja o upotrebi elektrohemijskih metoda za vrlo preciznu kvantitativnu analizu hemijskih sistema.

Predmeti:

 

Redovni predmeti:
 

Elektrohemija
Hemijska kinetika
Hemijska termodinamika

 

Izborni predmeti:
 

Fizička hemija materijala
Konverzija energije
Kataliza
Primenjena elektrohemija
Fizička hemija čvrstih elektrolita
Elektrohemijska kinetika

 

Predmeti poslediplomskih studija:
 

Elektrohemija nevodenih sredina
Kinetika elektrodnih procesa
Organska elektrohemija
Elektroanalitička hemija
Savremene elektrohemijske metode
Kinetika i termodinamika reakcija na granici faza
Homogena i heterogena kataliza
Kinetika reakcija u čvrstom stanju
Analiza reakcionih intermedijera
Fizička hemija savremenih materijala
Materijali u konverziji energije
Disperziona stanja i procesi konsolidacije

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju