Centar za fizičku hemiju bioloških sistema BioScope

Centar za fizičku hemiju bioloških sistema BioScope predstavlja naučno-istraživački tim stručnjaka koji se bave fizičkohemijskim ispitivanjima bioloških procesa, materijala i živih sistema. Istraživanja u okviru Centra su orijentisana ka inovativnim primenama klasičnih fizičkohemijskih tehnika, matičnim za Fakultet za fizičku hemiju, kao i razvijanju novih eksperimentalnih i teorijskih procedura u rešavanju savremenih multidisciplinarnih naučnih problema, posebno vezanim za biosisteme. Takođe, u skladu sa Nacionalnom strategijom naučnog i tehnološkog razvoja, u kojoj je istaknuta važnost povezivanja visokog obrazovanja i nauke, Centar, kao jedan od svojih prioriteta, ima za cilj obrazovanje naučnog podmlatka kroz master i doktorske studije iz oblasti biofizičke hemije na Fakultetu za fizičku hemiju. Centar je osnovan je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 3.2.2015. godine Odlukom Saveta Fakulteta za fizičku hemiju br. 62/2.

BioScope