Nastavnik: dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor

Asistenti: dr Ana Stanojević (ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs)

                    dr Itana Nuša Bubanja (itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs)

                    Ana Vesković (ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs)

Tehnički saradnik: dr Danica Bajuk Bogdanović

Vežbaonica: 251

Broj ESPB: 8

Status predmeta: Obavezni


Važna obaveštenja

Postavljeno 8.4.2021. – I nastavni kolokvijum iz Hemijske kinetike održaće se u četvrtak, 22.4.2021, u prostorijama Hemijskog fakulteta u periodu 8:30-11 h. Radi organizacije neophodno je prijaviti se za polaganje kolokvijuma u okviru linka najkasnije do utorka, 13.4.2021.
Napomena: Svi studenti koji su upisali predmet školske 2020/2021. trebalo bi da polažu nastavne kolokvijume kako bi stekli uslov za izlazak na ispit u ovoj školskoj godini. Pored po jednog termina za svaki nastavni kolokvijum (I i II), biće organizovan samo jedan naknadni termin u kom će student moći da bira da li hoće da polaže I ili II kolokvijum.

Poeni ostvareni u okviru I dela gradiva postavljeni su okviru segmenta REZULTATI na dnu stranice. Za sve nedoumice u vezi a poenima možete se obratiti predmetnom asistentu putem mejla.

Konsultacije sa predmetnim asistentima putem Skype-a 
Grupa G1: link https://join.skype.com/pL9xjSy86H4W, petak 16-17 h
Grupa G2: link https://join.skype.com/mZUe4wYhWJmq, četvrtak 17-18 h

Studenti mogu slati izveštaje i domaće zadatke u okviru jednog kolokvijuma nezavisno od toga da li su položili test preko RCUBeLearning platforme ili ne.

Finalni spisak studenata po grupama možete naći u sledećem fajlu

Svi studenti koji su upisali predmet školske 2020/2021. godine moraju polagati ispit prema pravilima iz tekuće školske godine bez obzira na to da li su prethodnih godina polagali nastavne kolokvijume ili ne. Starim studentima nastavni kolokvijumi u ovoj školskoj godini neće biti uvaženi. Polaganje nastavnih kolokvijuma u školskoj 2020/2021. godini je obavezno za sve studente koji nisu položili predmet. Starim studentima poeni ostvareni na vežbama i vežbovnim kolokvijumima prethodnih godina biće priznati. Studenti koji nisu zadovoljni poenima ostvarenim na vežbama i vežbovnim kolokvijumima u prethodnim školskim godinama potrebno je da se obrate predmetnom asistentu putem mejla.
Uslov za izlazak na ispit u školskoj 2020/2021. godini je preko 50 % ostvarenih poena na ukupnim predispitnim obavezama (više od 30 poena od mogućih 60 poena za vežbe, vežbovne kolokvijume i nastavne kolokvijume).

Upis na kurs Hemijska kinetika 2020/2021. u okviru RCUBeLearning platforme počeće od 1. marta 2021. Šifra za pristup kursu je:  HemijskaKinetika20202021


Organizacija nastave u školskoj 2020/2021. godini

Način organizacije nastave i bodovanja predispitnih i ispitnih obaveza u školskoj 2020/2021. godini možete naći u sledećem fajlu.

Ključ bodovanja

Vežbe (izveštaji): 10 poena
Vežbovni kolokvijumi (domaći + testovi): 20 poena
Nastavni kolokvijumi: 30 poena
Ispit: 40 poena

PREDAVANJA

Predavanja/konsultacije održavaće se ponedeljkom od 9 h preko Skype-a. Svi zainteresovani studenti treba da isprate link https://join.skype.com/zhMJiHKCHZwp malo pre samog termina i sačekaju da profesor otvori poziv.
Prvo predavanje održaće se u ponedeljak, 8. marta 2021. Poželjno prisutvo svih studenata koji su upisali predmet školske 2020/2021. godine.

VEŽBE I VEŽBOVNI KOLOKVIJUMI

Obaveze u okviru I kolokvijuma: test 1 preko RCUBeLearning platforme (3 poena) + domaći zadatak 1 (3 poena) + dva izveštaja (I.1. i I.2) za odgovarajuće vežbe bazirane na podacima dostupnim na stranici predmeta (2 x 2 poena) – rok 29. mart 2021.

Obaveze u okviru II kolokvijuma: test 2 preko RCUBeLearning platforme (3 poena) + domaći zadatak 2 (3 poena) + izveštaj (II.1) za odgovarajuću vežbu baziran na podacima dostupnim na stranici predmeta (2 poena) – rok 19. april 2021.

Obaveze u okviru III kolokvijuma: test 3 preko RCUBeLearning platforme (4 poena) + domaći zadatak 3 (4 poena) + dva izveštaja (III.1. i III.2) za odgovarajuće vežbe bazirane na podacima dostupnim na stranici predmeta (2 x 2 poena) – rok 17. maj 2021.

Student može preći na obaveze u okviru narednog kolokvijuma tek pošto uspešno izvrši sve obaveze u okviru prethodnog dela gradiva (položi test preko RCUBeLearning platforme sa minimum 1,5 poena i pošalje domaći zadatak i izveštaj/e).

Testovi preko RCUBeLearning platforme

Polaganje ponedeljkom od 12 h – termini:

I kolokvijum – test 1: 15.3, 22.3, 29.3.2021. 
II kolokvijum – test 2: 5.4, 12.4, 19.4.2021.
III kolokvijum – test 3: 26.4, 10.5, 17.5.2021.

Testovi preko RCUBeLearning platforme sastoje se iz zadataka i teorijskih pitanja. Obratiti pažnju i na sve vežbe (bez obzira na grupu), koje je planirano da se rade ove godine (koristiti Praktikum/uputstva na sajtu za učenje za razumevanje principa na kojem se vežba bazira). Za test 1 priprema se poglavlje 1 iz Praktikuma. Za test 2 priprema se poglavlje 2 iz Praktikuma. Za test 3 pripremaju se poglavlja 3 i 4 iz Praktikuma.

Student može polagati svaki od testova do 3 puta, pri čemu se računa rezultat ostvaren na testu prilikom poslednjeg polaganja. Smatra se da je test položen ukoliko student osvoji minimum 1,5 od 3 poena.

Domaći zadaci

I kolokvijum – domaći zadatak 1:  Praktikum, poglavlje 1.2.2, zadaci: 6, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 26. i 30. – poslati predmetnom asistentu najkasnije do 29.3.2021. u 20 h
II kolokvijum – domaći zadatak 2:  Praktikum, poglavlje 2.3.2, zadaci: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. i 30; napomena: izraze koji se koriste za rešavanje zadataka potrebno je prethodno izvesti – poslati predmetnom asistentu najkasnije do 19.4.2021. u 20 h
III kolokvijum – domaći zadatak 3: Praktikum, poglavlje 3.3.2, zadaci: 10, 15, 17, 18, 33, 34 i 37, poglavlje 4.2.2, zadaci: 1, 2, 3, 20 i 21); napomena: izraze koji se koriste za rešavanje zadataka potrebno je prethodno izvesti – poslati predmetnom asistentu najkasnije do 17.5.2021. u 20 h

Izrada domaćih zadataka je obavezna. Domaći zadaci poslati po isteku roka biće prihvaćeni, ali ocenjeni sa 0 poena.

Izveštaji za vežbe

Podaci za sređivanje izveštaja

I kolokvijum – izveštaji I.1. i I.2:

Izveštaje poslati predmetnom asistentu najkasnije do 29.3.2021. u 20 h.

II kolokvijum – izveštaj II.1:

Izveštaj poslati predmetnom asistentu najkasnije do 19.4.2021. u 20 h.

III kolokvijum – izveštaji III.1. i III.2:

Izveštaje poslati predmetnom asistentu najkasnije do 17.5.2021. u 20 h.

Izrada izveštaja za vežbe je obavezna. Izveštaji poslati po isteku roka biće prihvaćeni, ali automatski ocenjeni manjim brojem poena: za kašnjenje do nedelju dana maksimalan broj poena koji se može dobiti na vežbi se umanjuje za 25 %. Svako sledeće kašnjenje (do nedelju dana) odnosi još po 10 % od ukupnog broja poena predviđenih za tu vežbu.

Mole se studenti da sva dokumenta koja se tiču obaveza u okviru jednog vežbovnog kolokvijuma šalju u istom mejlu. Izveštaje je potrebno slati u .doc, .docx ili .pdf formatu. Domaće zadatke, pisane rukom, potrebno je slikati i poželjno spojiti i poslati kao jedan .pdf dokument (za pomoć, ići na link https://jpg2pdf.com/). Ukoliko niste u mogućnosti da to uradite, možete slike domaćih zadataka slati u .jpg, .jpeg, .png ili .tiff formatu.

NASTAVNI KOLOKVIJUMI

I nastavni kolokvijum (Formalna kinetika) – u nedelji 19-23. april 2021.
II nastavni kolokvijum  (Homogena i heterogena kataliza) – u nedelji 17-21. maj 2021.
Termin za popravku jednog od dva nastavna kolokvijuma – u nedelji 7-11. jun 2021.


PREDAVANJA 2020/2021.

1. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Brzina hemijskih reakcija

2. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Kinetički parametri

3. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Složeni kinetički sistemi 1

4. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Složeni sistemi i intermedijerne vrste 

5. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Reakcije nastajanja halogeno vodonika. Lančane reakcije 

6. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Kataliza – uvod (novo)

7. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Kataliza kiselinama ili bazama (novo)

8. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Enzimska kataliza

9. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Heterogene katalitičke reakcije

10. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Nestacionarni sistemi: eksplozije

11. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Mehanizmi prenosa energije

12. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Konstanta brzine – teorija sudara

13. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Površ potencijalne energije hemijske reakcije

14. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Konstanta brzine – teorija prelaznog stanja

15. predavanje (prezentacija sa nasnimljenim glasom): Teorija reakcija u rastvoru


VEŽBE 2021/2022.

Vežbe snimljene 2020. godine, koje će se raditi i u školskoj 2021/2022. se nalaze na linku http://www.ffh.bg.ac.rs/virtuelna-vezbaonica/ . Ukoliko nekom nedostaje username i password može se obratiti asistentu putem mejla. Za vežbu Autokatalitički mehanizam oksidacije tartaratnog joda vodonik-peroksidom u prisustvu kobalta kao katallizatora se ne piše izveštaj ali je snimak potrebno pogledati jer se radi o pokaznoj vežbi. 

Uputstva za izradu laboratorijskih vežbi (nasnimljenih)

Uputstva za izdradu laboratorijskih vežbi (nenasnimljenih)

Za vežbu Inverzija saharoze pogledati snimak vežbe Razlaganje saharoze enzimom radi podsećanja na način rada na polarimetru. 

Za vežbe Razlaganje indikatora bromfenol-plavo i Razlaganje fenolftaleina u alkalnoj sredini pogledati snimak vežbe Razlaganje malahitnog zelenog u baznoj sredini radi podsećanja na našin rada na spektrofotometru.

Uputstva za izdradu laboratorijskih vežbi (nenasnimljenih) koje se ne rade u školskoj 2021/2022. – samo za zainteresovane studente

Sređivanje izveštaja za laboratorijske vežbe

Kako su uputstva za vežbe opširna i predviđena za više vežbi, iz fajla je potrebno uzeti samo deo koji se odnosi na konretnu vežbu.
Izveštaje je poželjno pisati u Word-u, ali nije neophodno. Ukoliko se koristi neki drugi program, na kraju rada potrebno je snimite ga u formatu .pdf. Za izveštaj koristiti uobičajene administrativne fontove (Times New Roman ili Arial), veličina slova bi trebalo da bude 11 ili 12, prored između redova 1 i 1,5. Za tekst koristiti Justify poravnjanje. Naslov i podnaslove pisati istim fontom kao i ostatak teksta, veličina slova bi trebalo da bude 12 ili 14. Naslov i podnaslove boldovati. Naslov izveštaja centrirati. Podnaslove možete ili centrirati ili koristiti levo poravnjanje. Numerisati stranice izveštaja. U zaglavlju svake stranice napisati ime i prezime studenta i broj indeksa.
Mereni podaci moraju biti sređeni tabelarno i grafički predstavljeni. Svaka tabela i grafik u vežbi moraju imati svoj broj i svoj naziv. Naziv tabele piše se iznad tabele, a naziv grafika piše se ispod grafika. Grafici se crtaju u programima Origin, Qtiplot, ili bilo koji sličan koji ima mogućnost lineanog fitovanja rezultata.
Svi izračunati rezultati moraju biti izraženi sa greškom.
Ukoliko se ne pridržavate ovih pravila, poeni za vežbe će biti smanjeni u skladu sa greškama.


ISPITNA PITANJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

I  deo: Formalna kinetika

II deo: Kataliza

III deo: Teorija brzina


REZULTATI

Poene ostvarene u okviru I dela gradiva možete naći u sledećem fajlu.

 


Link ka starom sajtu predmeta