Физичкохемијска анализа је обавезан предмет који се слуша у пролећном семестру четврте године и вреди 7 ESPB бодова. Курс се састоји из предавања, експерименталних вежби и интерактивне наставе. Све активности студената током наставе (наставни колоквијуми, експерименталне вежбе и извештаји) бодују се и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


Наставник: др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор (ljiljana@ffh.bg.ac.rs)

Асистент: др Драган Ранковић (dragan@ffh.bg.ac.rs)


Циљ предмета: Да студент разуме принципе, области примене и ограничења различитих инструменталних метода.
Исход предмета: Студент треба да буде оспособљен да одабере одговарајуће инструменталне методе за анализу узрока у складу са потребама корисника; да изабере нову опрему у складу са потребама лабораторије и економском оправданошћу; да критички оцени и примени одговарајући квалитет мерења.


Теоријска настава: Методе инфрацрвене (ИЦ) спектроскопије; Раманска спектроскопија и микро-раманска спектроскопија; Електрохемијске методе анализе; Уређаји за постизање и мерење ниских притисака, вакуумски системи и вакуумске технике; Хроматографске методе анализе; Термијске методе анализе; Електронска микроскопија; Спектрометрија електрона за анализу површина; Масена спектрометрија; Нуклеарна магнетна резонантна (НМР) спектроскопија; Електронска парамагнетна резонантна (ЕПР) спектроскопија.


Експерименталне вежбе: Студенти анализирају исти узорак са више метода и вежбе сређују у виду семинара у коме анализирају различите особине узорка. Пре сваке експерименталне вежбе студенти полажу кратак тест провере знања везано за ту методу. Тестови се бодују и улазе у укупан број поена освојених за експерименталне вежбе.


Радионица за тимско учење (Team Based Learning Workshop): Студенти самостално решавају тест који се састоји од 10 питања са више понуђених одговора. Након што предају индивидуалне одговоре, студенти решавају исти тест у тиму. Као тим користе картице на којима треба да нађу зведицу која означава тачан одговор. Сви чланови тима добијају исти број бодова, у зависности од броја тачних одговора целог тима.


Кључ бодовања:

  • Присуство на предавањима: 4 бода
  • Експерименталне вежбе: 8 бодова
  • Радионица за тимско учење: 3 бода
  • Наставни колоквијуми: 50 бодова
  • Усмени испит: 35 бодова

НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМИ

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Први колоквијум доноси максимално 20 бодова, а други наставни колоквијум доноси максимално 30 бодова у коначној оцени. За сваки од колоквијума одржава се по један редован термин за полагање и по један поправни термин. Само студенти који не положе наставни колоквијум у првом термину полагања, могу да полажу у поправном термину.

Положени наставни колоквијуми важе до краја школске године у којој су положени.


Препоручена литература:

  • С. Ментус, Љ. Дамјановић, Физичкохемијска анализа, Универзитет у Београду Факултет за физичку хемију, Београд 2015.
  • D.A. Skoog, F.J. Holler, J.J. Leary, Principles of Instrumental Analysis, Sounders College Publishing, 5th Edition, 1998.
  • F. Rouessac, A. Rouessac, Chemical Analysis, Modern Instrumental Methods and Techniques, John Wiley & Sons, LTD. 2000.


ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА


Након завршене текуће школске године, студентима који нису положили испит, престају да важе положени први део испита усмено или писмено и у наредној школској години полажу поново.

Примери задатака за наставне колоквијуме 2020


Табела предмета – преузимање